Nærhet til barna og leken er viktig.
Nærhet til barna og leken er viktig.

Mobbing i barnehagen: – Barn bør ikke leke uten voksnes nærvær

Barn i barnehagen mobber først og fremst gjennom å stenge noen ute. For å avdekke det som skjer bør de voksne være tett på barna, mener universitetslektor.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis de voksne i barnehagen ser at et barn strever med å komme inn i leken, må personalet arbeide med hele barnehagemiljøet og samtidig igangsette tiltak slik at barnet lærer seg de nødvendige strategiene for å komme inn i lek, sier Marianne Torve Martinsen ved Læringsmiljøsenteret.

Hun er leder for piloten Læringsmiljøprosjektet – barnehage og universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger.

Det er Utdanningsdirektoratet som eier prosjektet.

Les hele saken her.

Må vite hva de skal gjøre

– De voksne i barnehagen må være profesjonelle. Det innebærer at de har god fagkunnskap om barns sosiale utvikling og hvordan de støtter den. Barn utvikler seg gjennom samspill, der lek står helt sentralt og der mobbing også kan forekomme. Hvis det skjer noe uønsket, må de voksne se det og vite hva de skal gjøre, sier Martinsen.

Målet med Læringsmiljøprosjektet – barnehage er å arbeide fram trygge og gode barnehagemiljøer uten krenkelser og mobbing. Fire kommuner med til sammen ni barnehager deltar. I prosjektet får barnehagene lære om forskningsbasert forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

Barna i barnehagen bør ikke leke uten nærvær av voksne, peker Martinsen på, og sier at mobbing i barnehagen kan forstås som at barn utsettes for negative hendelser fra andre i lek og samspill, der de opplever å ikke være en betydningsfull person for fellesskapet.

Ønsker å føle samhold

– Når barnehagepersonell oppdager at et barn er utestengt eller at noen sier noe negativt om andre barn, må de hjelpe barnet til å bli inkludert i leken og personalet må jobbe med hele lekemiljøet, sier Martinsen.

Ifølge en nyere forståelse mange forskere har av mobbing, kan det kalles for mobbing selv om det ikke ligger en intensjon om å påføre et annet barn skade eller ubehag bak. Barnehagebarn mobber ikke for å skade andre barn, ifølge Martinsen. De ønsker å føle samhold med noen barn og kan derfor stenge andre ute.

– Å tilhøre et fellesskap er et grunnleggende behov for mennesker i alle aldre, sier Martinsen, og legger til hvor viktig det er at personalet i barnehagen har en anerkjennende holdning til barn og setter seg inn i deres perspektiv for å bekjempe mobbing.

Tydelige voksne

– De voksne må være tydelige på hva som er uakseptabel atferd når det har oppstått en mobbesituasjon, understreker hun.

– Dersom de voksne ikke reagerer, legaliseres den begynnende mobbeatferden. Å stoppe mobbing krever tydelige, varme og profesjonelle voksne. De må gjøre tydelig at det er handlingen til barnet eller barna de ikke aksepterer, ikke barnet. Det er også viktig at de voksne jobber med å skape inkluderende barnefellesskap hvor barns deltakelse i lek er helt sentralt.

I 2018 skal Læringsmiljøprosjektet – barnehage utvides til å gjelde 18 til 20 barnehager.

Powered by Labrador CMS