Barns utvikling henger sammen med kvaliteten i barnehagen viser forskning.
Barns utvikling henger sammen med kvaliteten i barnehagen viser forskning.

– Norges viktigste jobb

Som barnehageansatt har man en unik mulighet til å gjøre en forskjell for de sårbare barna, mener Ratib Lekhal.

Publisert Sist oppdatert

Han er ansatt som førsteamanuensis ved Senter for praktiskrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

– Barnehagekvalitet betyr litt for mange, men det betyr ekstremt mye for de sårbare barna, uttalte Lekhal under årets LP-konferanse.

Positiv effekt på språk og læring

Barnehagekvaliteten henger sammen med barns utvikling, forteller forskeren.

Forskning viser at høykvalitetsbarnehager har en positiv effekt på barnets språk, læring og sosiale ferdigheter, og fører til færre atferdsproblemer. Dette gjelder særlig for barn som kommer fra fattige familier og ustabile hjem.

– Høykvalitetsbarnehager kan løfte barn som har trukket et litt dårlig lodd fra fødsel av, sier Lekhal.

Dessverre finnes det også forskning som tyder på at de sårbare barna lider særlig mye når barnehagekvaliteten er lav. Folkehelseinstituttet har blant annet funnet en kobling mellom store barnegrupper og symptomer på språkvansker hos jenter med nevrobiologisk sårbarhet (å være født for tidlig, ha lav fødselsvekt og lignende).

Årlig brukes det ti milliarder kroner på å gi skolebarn spesialundervisning.

– Hvis vi hadde jobbet enda bedre i barnehagen kunne vi kanskje ha forhindret at noen av disse pengene ble brukt på spesialundervisning i skolen, sier Lekhal.

Varierende kvalitet

Høykvalitetsbarnehager forbindes gjerne med godt utdannet personell, små barnegrupper, aldersadekvate leker, mye språkstimulering, varme og trygge omsorgsgivere og at barna får være aktive deltakere.

Undersøkelser gjennomført av Lekhal og hans kolleger avdekker store variasjoner mellom norske barnehager på flere områder. Forskeren kan blant annet fortelle om store forskjeller når det gjelder barnas trivsel, sosiale ferdigheter og språklige utvikling.

Avstanden mellom barnehagene som skårer høyest og lavest på språklig utvikling er for eksempel så stor at barna i barnehagene med lavest skåre ligger nesten et helt år etter i språklig utvikling, sammenlignet med barna i barnehagene som skårer høyest på denne faktoren.

– Norske skoler skal tilpasse seg elevene, men det er stor forskjell på å ta over klassen som kommer fra barnehagen med god skåre og barnehagen som har dårlig skåre, og ikke minst hvis de kommer i samme klasse. Så jobben må gjøres i barnehagen, oppfordrer forskeren.

Ifølge Lekhal henger språklig utvikling og samfunnsklasse ofte sammen.

– Forskjellene vi ser når det gjelder hvem som tar høyere utdanning og hvem som lar være starter tidlig. Allerede når barna er to år ser vi et sprik i hvor mange ord de kan. Barn på tre år som kommer fra familier med høy sosioøkonomisk status kan dobbelt så mange ord som de som kommer fra lav sosioøkonomisk status, forteller han.

En unik mulighet

En rapport fra OECD viser at kvalitet i barnehagen henger sammen med frafall i den videregående skolen. Sannsynligheten for å ende opp som mottaker av uføretrygd, sosialhjelp og dagpenger øker betydelig dersom man ikke fullfører videregående, opplyser Lekhal.

I Norge går de aller fleste barn mellom ett og fem år i barnehagen. Førsteamanuensisen mener derfor barnehagepersonell har en helt unik mulighet til å gjøre en forskjell for barna som trenger det aller mest.

– Man har unike muligheter til å følge opp de litt mer sårbare barna, avdekke omsorgssvikt, veilede foreldre og til å gi barn en litt bedre mulighet enn det de kanskje ville hatt, sier han.

Dersom barnehagene skal kunne bidra til å utjevne sosioøkonomiske forskjeller kreves det, ifølge Lekhal, ansatte som ser på seg selv som aktører i barnas utvikling og som ser på hverdagssituasjoner som læringssituasjoner. Det kreves også en sterk bevissthet om pedagogiske mål, planlegging av pedagogiske aktiviteter og involvering i barns frilek, samt ledere som forventer høyt refleksjonsnivå knyttet til begrunnelse av praksis. De ansatte må med andre ord kunne begrunne hvorfor de gjør det de gjør.

Må bygge en god grunnmur

Lekhal mener høy barnehagekvalitet er helt avgjørende hvis barnehagen skal kunne bidra til å gi sårbare barn en god start på livet.

– Det er ikke slik at du blir kriminell hvis du går i en lavkvalitetsbarnehage, men du får kanskje litt dårligere språkutvikling, som gjør at du klarer deg litt dårligere i førsteklasse. Som gjør at du heller synes det er morsommere å skulke når du går i tiende, som igjen gjør at du ikke fullfører videregående. Slik bygger du stein på stein, sier Lekhal.

– Du kan ikke bygge et hus uten å ha en god grunnmur, og den legges i barnehagen. Høykvalitetsbarnehager bygger god grunnmur og hjelper sårbare barn med å tette hull i grunnmuren, avslutter forskeren.

Powered by Labrador CMS