Kvaliteten på barnehagelærerstudiet skal opp.
Kvaliteten på barnehagelærerstudiet skal opp.

Vil styrke kvaliteten i utdanningen

Hvordan kan høgskoler og praksisbarnehager sammen bidra til at barnehagelærerutdanningen får høyere kvalitet og økt relevans? Det skal et nytt forskningsprosjekt finne svar på.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan kan høgskoler og praksisbarnehager sammen styrke kvalitet og bidra til økt profesjonsrelevans i barnehagelærerutdanningen?

Dette spørsmålet danner utgangspunkt for innovasjonsprosjektet «Utdanningsbarnehager» som er finansiert av Norges forskningsråd og utføres ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) i samarbeid med Bjerke bydel i Oslo, Bærum kommune og Kanvas.

Det skriver Utdanningsnytt.no.

Kvalitet i utdanning og i profesjonen

Det er også behov for å styrke kvalitet i studentenes praksisperioder.

Personene bak prosjektet er førstelektorene Anne Furu, Tove Lafton og Karen Marie Eid Kaarby og studieleder og førsteamanuensis Inger Marie Lindboe ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for barnehagelærerutdanning ved HiOA.

De sier at prosjektet bygger på tanken om at kvalitet i utdanning og kvalitet i profesjonsfeltet er nært forbundet, noe som krever et tett samarbeid mellom partene. For å nå målet, må dette samarbeidet være likeverdig og gjensidig forpliktende. Et tett samarbeid er i seg selv utfordrende å få til. Et samarbeid som i tillegg er dypt forankret i likeverd er svært krevende å realisere.

Vil utvikle en samarbeidsavtale

«Utdanningsbarnehager» er et brukerstyrt prosjekt som involverer grupper av studenter, praksislærere, ansatte ved instituttet og alle ansatte i de ni praksisbarnehagene.

Det skal utvikles innovasjoner som retter seg mot og understøtter utdanningssamarbeid og partnerskapsavtaler, profesjonsrelevans, læringsmiljø og læringsprosesser.

Et av målene i prosjektet er å utvikle en samarbeidsavtale mellom utdanningsbarnehagene og utdanningsinstitusjonen og utarbeide en kontrakt basert på et gjensidig og likeverdig samarbeid i et praksisfellesskap.

Dialog

For å tilstrebe et brudd på det prosjektgruppa kaller dagens hegemoniske praksis i barnehagelærerutdanningen ved HiOA der instituttet blir oppfattet som dominerende i kommunikasjonen med praksisfeltet, er arbeidsformene i prosjektet rettet mot dialog som øker partenes kjennskap til hverandre.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Fokus har vært forbedringsstrategier i hver enkelt barnehage i arbeidet med å posisjonere seg som en utdanningsbarnehage. Lignende prosesser har foregått innad i utdanningsinstitusjonen.

Prosjektgruppa ønsker å utvikle strukturer og modeller for læring i studentens praksisperioder der kollektive læringsprosesser får en sentral plass og har utviklet alternative praksisoppgaver hvor studentene skal få kjennskap til assistentenes kompetanse og skape rom for felles refleksjoner over praksissituasjoner. Målet er å skape nye felles læringsarenaer mellom studenter og ansatte i barnehagen.

Prosjektet går frem til 2020. I siste fase er målet å implementere innovasjoner ved instituttet og etablere utdanningsbarnehager basert på partnerskapsavtaler.

Powered by Labrador CMS