Fra venstre: Therese Rystad, enhetsleder i Brundalen barnehager og Thea Rime, avdelingsleder i Brundalen barnehager.
Fra venstre: Therese Rystad, enhetsleder i Brundalen barnehager og Thea Rime, avdelingsleder i Brundalen barnehager.

«Når jeg kommer til barnehagen får jeg hjelp så fort»

I prosjektet «Tidlig innsats på Brundalen» samarbeider barnehage, skole og andre aktører om å forebygge utenforskap og gi familier rask og riktig hjelp.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker å bruke barnehagen og skolen enda mer aktivt som arenaer for å komme i dialog med innbyggerne og avhjelpe udekte behov i en tidlig fase, forteller Therese Rystad.

Hun er enhetsleder i Brundalen barnehager som består av barnehagene Leistad og Brundalsgrenda.

Gjennom et toårig pilotprosjekt skal Brundalen barnehager, Brundalen skole, Kulturenheten, NAV Falkenborg, Helse- og velferdskontoret Falkenborg, Barne- og familietjenesten Østbyen og politiet jobbe sammen om å gjøre en forskjell for innbyggere i Brundalen-området øst i Trondheim.

Prosjektet har fått navnet «Tidlig innsats på Brundalen» og startet opp i september 2021.

Målet er å forebygge utenforskap, samt å gi familier hjelp ut ifra behov de selv definerer, og at dette skal skje raskt.

– En forlenget arm

Brundalen barnehager tok initiativ til søknaden i pilotprosjektet.

– Barnehagen ligger i et område med et stort mangfold. Selv om vi alltid har hatt tilbud om foreldreveiledning og andre typer samtaler, så vi at noen av familiene trengte mer hjelp enn det vi kunne gi i barnehagen. Vi ønsker derfor å være en forlenget arm til kommunen og hjelpeinstansene, forteller Thea Rime som er avdelingsleder i Brundalen barnehager.

– Når en familie har ulike utfordringer vil dette ofte prege barna og barnegruppa i større eller mindre grad. Målet er å hjelpe på flere områder, ikke bare i barnehagen, legger hun til.

Har kontortid i barnehagen

Prosjektet, som skal vare frem til høsten 2023, disponerer to millioner kroner som skal brukes i samarbeid med innbyggerne i området. Midlene kommer fra det nasjonale 0-24-prosjektet, hvor målet har vært å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenester.

– Hva slags støtte tilbyr dere?

– Man kan for eksempel få økonomisk støtte til utstyr familien trenger, veiledning og hjelp til å koordinere møter med andre hjelpeinstanser i prosjektet. Hvis barn mangler klær eller utstyr, kan vi også hjelpe med dette. I tillegg låner Kulturenheten ut kulturhuset «Chappa» helt gratis i forbindelse med bursdager. Dette er noe av det vi kan bidra med, forteller Therese Rystad.

Hun mener at barnehagen er en egnet arena for å komme i dialog med innbyggerne:

– Vi bruker barnehagen som et møtested siden dette er et sted foreldrene kjenner godt.

– Vi legger blant annet til rette for at NAV kan ha kontortid i barnehagen, slik at man kan fortelle om sine behov i kjente omgivelser. Også barne- og familietjenesten, barnevern, politiet og helse- og velferdskontoret kan komme hit og møte foreldre og foresatte ved behov, forteller Rystad.

Om 0-24-samarbeidet og Pilot for programfinansiering

  • Gjennom det nasjonale 0-24-samarbeidet er Trondheim en av 12 kommuner i tre fylker som deltar i prosjektet «Pilot for programfinansiering». I Trøndelag er Nærøysund, Namsos, Frøya og Trondheim valgt ut til pilotkommuner. Disse kommunene skal fram til midten av 2023 utvikle og prøve ut ulike fleksible, mer helhetlige og tverrsektorielle modeller og tiltak rettet mot utsatte barn og unge under 24 år – og deres familier – med utgangspunkt i lokale behov og utfordringer.
  • Pilot 0-24 i Trondheim vil prøve ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene skal gå direkte til innbyggerne. Målgruppene i Trondheim er utsatte ungdommer mellom 12-24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim. Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være førende for tildeling av penger.
  • Det er satt av inntil 16 millioner kroner fordelt på to år, fra 1. mai 2021 - 1. mai 2023.
  • «Tidlig innsats på Brundalen» er et at åtte delprosjekter som har fått innvilget midler.

(Kilde: Trondheim kommune)

– Menneskene som er tettest på

I en artikkel på Trondheim kommunes nettsider poengterer politioverbetjent Tor Erik Rønne, som også er med i prosjektet, at økonomiske vansker og bekymringer er sterkt knyttet til vår psykiske helse og deltakelse i samfunnet:

– Gjennom å vektlegge økonomi og samhandling i delprosjektet rettes innsatsen inn mot tiltak som virker fremmende for psykisk helse og som er med på å forebygge kriminalitet. Viktige elementer her er god nok omsorg, tilhørighet og mestring i barnehage og skole, integrering, inkludering og fravær av traumer på grunn av alvorlig kriminalitet. Blikket er rettet mot de som er viktigst i forebyggende arbeid, nemlig menneskene som er tettest på hvor liv skapes og utvikles, sier Rønne.

Har etablert en egen arbeidsgruppe

Thea Rime forteller at de også tidligere har hatt et godt samarbeid med aktører utenfor barnehagen, deriblant Barne- og familietjenesten og NAV, men ikke like systematisk som etter at de gikk inn i prosjektet.

– Vi har alltid vært en barnehage som har vært opptatt av å gi det lille ekstra og som har gått utenfor rammene for å ivareta barn og familier, men vi har ønsket at det skal gå enda raskere og være enda kortere vei til tidlig innsats.

– Gjennom dette samarbeidet har vi mulighet til å gi rask og riktig hjelp på en god og effektiv måte. Vi vil at Brundalen barnehager skal jobbe på denne måten, også etter at prosjektet er over, sier hun.

I forbindelse med pilotprosjektet er det nedsatt en arbeidsgruppe som består av representanter for de syv aktørene som er med.

– Vi møtes annenhver uke og føler virkelig at vi har blitt kolleger. Samarbeidet fungerer veldig bra, sier enhetsleder Therese Rystad.

– Kjenner familiene best

Rystad og Rime understreker at også barnehagepersonalet spiller en svært sentral rolle i prosjektet.

– De kjenner foreldrene best. Det er helt avgjørende at prosjektet er forankret hos personalet ute på avdelingene, slik at vi kommer i posisjon til å høre hva familiene har behov for og hvordan vi eventuelt kan hjelpe, sier Rime.

– Det er flere som henvender seg direkte til personalet. Behovene blir videreformidlet til meg og Therese, og så er det vi som setter familier i kontakt med de riktige tjenestene og personene, legger hun til.

Skal arrangere workshop

Tidlig innsats på Brundalen er et av totalt åtte delprosjekter i Trondheim som har fått midler. I hvert prosjekt samarbeider ulike aktører på nye måter for å kunne hjelpe småbarnsfamilier og ungdommer med det innbyggerne sier at de trenger.

Enhetslederen i Brundalen barnehager forteller at foreldre og foresatte ble informert om prosjektet allerede før søknaden ble sendt inn.

– Vi beskrev hva prosjektet ville gå ut på og hvordan vi ønsket å hjelpe innbyggerne. Flere foreldre fortalte at også de hadde lagt merke til forskjeller og utenforskap i området som de ville at vi skulle ta tak i.

– Vi har informert foreldrene om prosjektet jevnlig. Vi har også invitert arbeidsgruppa på foreldrekaffe i barnehagen og presentert dem som våre kolleger, slik at foreldrene skal vite hvem de er, sier Rystad.

I april skal barnehagen ha et nytt møte der de skal oppdatere foreldrene på hva som foregår i prosjektet.

– Senere skal vi også ha workshop med innbyggerne i området. Sammen skal vi komme frem til hva vi ønsker for Brundalen, forteller Rystad.

– Opplever at vi ser dem

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått til nå?

– Vi har fått både takkebrev og andre hyggelige tilbakemeldinger. «Når jeg kommer til barnehagen får jeg hjelp så fort», sa en forelder til oss.

– Andre uttaler at de er glade for å få være med på prosjektet. De opplever at vi ser dem, forteller Rystad.

Powered by Labrador CMS