Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Foreldreundersøkelsen: Private scorer fortsatt litt bedre enn kommunale

105.984 norske foreldre har talt. Og de er veldig godt fornøyde med barnehagen sin.

Publisert Sist oppdatert

I Foreldreundersøkelsen 2017 stilte Utdanningsdirektoratet foreldre over hele landet spørsmål om hva de er fornøyd eller misfornøyd med i sine barnehager.

Det er kommet inn 105.984 svar. Og i all hovedsak viser tallene at foreldre er godt fornøyd.

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage», gir foreldrene scoren 4,5 – på en skala fra 1 til 5. Foreldre i kommunale barnehager gir i snitt 4,4 poeng, mens foreldre i private barnehager gir 4,6 poeng.

Foreldrene har i undersøkelsen svart på 29 spørsmål. På 20 av dem scorer de private barnehagene litt bedre enn de kommunale. På de øvrige ni er resultatene helt like.

PBL: Var spent på tallene

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) sier at barnehagesektoren generelt har grunn til å være fornøyd med resultatene. Og selv innrømmer han å ha vært ekstra spent foran akkurat denne undersøkelsen.

– Det har vært rettet politiske kampanjer mot private barnehager i lang tid, der fagforeninger som organiserer ansatte i kommunale og private barnehager har brukt millionbeløp på å henge ut privat sektor. I tillegg brukte SV valgkampen på å spre desinformasjon om private barnehager, sier han og nevner påstander om dårlige lønns- og arbeidsvilkår, dårlig pensjon, og at privat uttak av fortjeneste går på bekostning av kvaliteten i barnehagene.

– Sett på bakgrunn av dette er disse resultatene en kjempehonnør både til eiere og ansatte i private barnehager. Og så tror jeg at barnehagene hadde kunnet levere enda bedre kvalitet dersom de hadde fått bruke kreftene sine på å drive barnehage i stedet for å måtte forsvare seg mot politisk agitasjon basert på feilaktig informasjon. Da ville vi for eksempel kunne få til et bedre samarbeid mellom private og kommunale barnehager, til beste for alle parter, sier Olsen.

Konkurransedyktig lønn og pensjon

Han viser til at 95 prosent av ansatte i private barnehager har en tariff som gir konkurransedyktig lønn.

En rapport utarbeidet av Lillevold & Partners fra i fjor konkluderte med at pensjonsordningen i private barnehager jevnt over gir bedre utbetaling enn i kommunale barnehager for ansatte som jobber fram til pensjonsalder.

En rapport Agenda Kaupang utarbeidet i fjor viste også at det offentlige hvert år siden 2009 i snitt har spart i overkant av to milliarder kroner på det private innslaget i norsk barnehagesektor.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

–  Ikke stor, men systematisk

– Forskjellen på resultatene til private og kommunale barnehager i foreldreundersøkelsen er ikke stor?

– Nei, den er ikke stor, men den er systematisk, sier han og viser til at de private scorer like bra eller bedre på samtlige spørsmål i undersøkelsen, sier Arild M. Olsen i PBL.

Han mener 50-50-delingen mellom private og kommunale aktører er en styrke for barnehagesektoren og at det har bidratt til å gjøre sektoren til en attraktiv arbeidsplass. Han viser til at andelen med høy kompetanse øker år for år.

– Det er en sunn sektor selv om enkelte ting kunne vært bedre.

Store forskjeller i tilskudd

– Hva sikter du til da?

– Utfordringene vi ser er først og fremst knyttet til finansieringssystemet. Det er mer enn 100.000 kroner i forskjell på hvor mye kommuner bruker på en toåring i en barnehage. I den grad det er barnehager som sliter, er det staten som har ansvaret for det, sier han, men legger til:

– Vi vet at barnehager i kommuner som betaler lave tilskudd ikke har det enkelt. Men denne undersøkelsen viser at også de leverer.

SV: Dyktige ansatte skjermer barna

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås skriver følgende i en e-post til barnehage.no om resultatene i undersøkelsen:

– Det er heldigvis mange gode barnehager i Norge, både private og kommunale. Det ser ut til at foreldrene i både de kommunale og de private barnehagene stort sett er fornøyde med tilbudet barna deres får. Dette er gledelig. Men vi vet også at det er store kvalitetsforskjeller innenfor både de private og de kommunale barnehagene, og derfor er SV opptatt av å innføre nasjonale krav til bemanning og kompetanse, og at foreldrenes og skattebetalernes penger skal komme barna i barnehagene til gode. Gode barnehager kan også bli bedre, og SV mener at barnehagene trenger økt økonomisk handlingsrom slik at det kan være flere barnehagelærere, fagarbeidere og ansatte til å se og følge opp barna.

–  På bakgrunn av foreldretilfredsheten, har ikke PBLs Arild M. Olsen et poeng når han hevder at SV i valgkampen skapte et bilde av private barnehager som ikke stemmer med realitetene?

– Nei, og jeg mener det er uheldig at PBLs administrerende direktør bedriver bevisst desinformasjon om hva SV mener. Arild M. Olsen kjenner godt til hvilke utfordringer barnehagesektor står overfor, og i likhet med SV burde han på vegne av barnehagene og egne medlemmer bidra til å finne gode politiske løsninger på disse. SV er ikke ute etter å ta de private barnehagene, tvert om er det SV i regjering som sørget for en lovfestet rett til barnehageplass for alle barn og sikre full barnehagedekning, blant annet ved at de private barnehagene i hovedsak blir fullfinansiert av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.  Men nettopp derfor er vi også opptatt av at disse pengene kommer barna i barnehagen til gode, slik barnehageloven slår fast. Og selv om foreldrene er fornøyde, så vet vi fra stadige medieoppslag at noen private barnehageeiere tar ut millioner av kroner i fortjeneste. Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene, så er det grunn til å spørre om barnehageloven godt nok sikrer barnas rettigheter og behov, sier Fagerås og legger til:

– Dessuten blir stadig flere av de private barnehagene kommersielle. Nå går halvparten av barna i private barnehager i en barnehage eid av de fire største selskapene. Oppkjøp og salg av barnehager er blitt big-business. Dette rammer de små barnehagene, som ofte er drevet av foreldre og ideelle organisasjoner, og mangfoldet blir svekket.

– Sett på bakgrunn av foreldreundersøkelsen, er det noen grunn til å tro at økonomiske disposisjoner i private barnehager generelt går ut over kvaliteten i tilbudet? 

–  Vi kan ikke bare legge forelderens tilfredshet til grunn når kvaliteten i barnehagene skal vurderes. Andre undersøkelser og forskningsrapporter viser store kvalitetsforskjeller mellom barnehager. Skal vi sikre et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet, så mener SV at det er behov for økte bevilgninger til barnehagene. Det trengs flere barnehagelærere, flere fagarbeidere og ansatte til å se og følge opp barna. De barnehageansatt er dessuten ikke en overbetalt arbeidsgruppe. Da er det ikke greit at noen eiere beriker seg selv men penger som kunne ha gått til å ansette flere, inngå gode tariffavtaler, redusere matpengene som foreldrene betaler osv. Skal det offentlige fortsette med å fullfinansiere de private barnehagene og samtidig øke de statlige bevilgningene, ja, så mener jeg det er rimelig at vi også forsikrer oss om at de brukes til formålet, sier Mona Fagerås i SV.

Sanner: Generelt fornøyde

Overfor Dagsavisen kommenterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer resultatene slik:

– Jeg gleder meg over at foreldre generelt er fornøyd med barnas barnehagetilbud. Så er det viktig at både kommunale og private barnehager bruker denne undersøkelsen til å bli enda bedre, sier Sanner.

På spørsmål fra Dagsavisen om hva han tenker om at de private jevnt over scorer bedre enn de kommunale, sier statsråden:

– Det er bra at vi har en sterk privat barnehagesektor, og det er hyggelig at de får ekstra gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Dette er viktig for mangfoldet i barnehagetilbudet og foreldrenes valgfrihet.

Han understreker overfor Dagsavisen at hans jobb først og fremst er å legge til rette for at alle barn kan få et enda bedre tilbud.

– Det gjør vi ved å øke pedagogtettheten og antall ansatte i barnehagen i tillegg til andre kvalitetshevende tiltak, sier Sanner til Dagsavisen.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS