Mandag var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på besøk i Internasjonal kulturbarnehage i Oslo for å legge frem regjeringens forslag til en mobbelov for barnehager.
Mandag var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på besøk i Internasjonal kulturbarnehage i Oslo for å legge frem regjeringens forslag til en mobbelov for barnehager.

Nå skal også barnehagen få en egen mobbelov

For to år siden fikk skolene en ny mobbelov. I dag sender kunnskapsministeren forslaget til en egen mobbelov for barnehagene på høring.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Mandag var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore sanner (H) på besøk i Internasjonal kulturbarnehage i Oslo for å legge frem forslaget til en egen «mobbelov» for barnehagene.

– Vi har allerede en mobbelov for skolen. Nå får vi også en egen mobbelov for barnehagene, sier Sanner til barnehage.no.

– Vi vil lovfeste barnehagenes plikt til forebyggende arbeid. Vi vil også lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Det gjøres mye godt arbeid i barnehagene i dag, men vi ønsker nå å tydeliggjøre det ansvaret som ligger på de ansatte i barnehagen, på styrer og på barnehagen som sådan, sier Sanner.

Aktivitetsplikt

Regjeringen vil også innføre en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre der ett eller flere barn ikke opplever det som trygt og godt i barnehagen.

– Det betyr at hvis man blir kjent med eller ser at barn blir utestengt, opplever mobbing eller annen form for krenkende atferd, så har de ansatte i barnehagen en plikt til å varsle styrer og det skal iverksettes tiltak. Det skal også utarbeides en plan for hvordan dette skal gjøres, sier Sanner.

Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø i barnegruppene. Det å gi barn en trygg barndom og god oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, sier Sanner i pressemeldingen.

– Forskjell på barnehage og skole

– Hva er forskjellen mellom mobbeloven for skolen og dette forslaget til mobbelov for barnehagen?

– Vi har jobbet med å lage en lov og en regulering som er tilpasset barnehagen, for det er forskjell på en skole og en barnehage, både når det gjelder administrative ressurser og på barn i skole- og barnehagealder, sier statsråden.

– Forskjellen mellom loven vi nå lager for barnehagen og mobbeloven for skolen, er at det i loven som gjelder for skolen er en egen håndhevingsordning hvor fylkesmannen kan gripe inn. For barnehagens vedkommende blir det kommunen som vil ha ansvaret for tilsyn og for veiledning, fortsetter han.

Sanner mener det er nødvendig å sikre at kommunen som barnehagemyndighet har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene, og at kommunen likebehandler kommunale og private barnehager. Regjeringen foreslår derfor å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som kommunen har som barnehagemyndighet.

Hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det være aktuelt å foreslå å innføre regler om håndheving av enkeltsaker på et senere tidspunkt, opplyser Sanner.

Sendes på høring

– Skolen fikk en egen «mobbelov» i august 2017. Hvorfor har det tatt så lang tid å komme med et forslag til en lignende lov for barnehagen?

– Det er flere årsaker til det. For det første tydeliggjør allerede den nye rammeplanen at barnehagen skal jobbe for et godt psykososialt miljø for barna. Vi har også ønsket å skaffe oss erfaringer med mobbeloven for skolen. Og vi har brukt tid på å utrede hvordan vi kan tilpasse dette til barnehagen, sier Sanner.

Forslaget sendes på offentlig høring 12. august. Høringsfristen er 13. november 2019.

Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020, opplyser statsråden.

Dette er regjeringens forslag:

  1. Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal arbeide for å fremme helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at barnehagemiljøet er trygt og godt. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er det stilt flere enkeltkrav som har som formål å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Departementet vil tydeliggjøre at barnehagen skal jobbe forebyggende med det psykososiale miljøet ved å løfte dette frem i en felles overordnet bestemmelse i barnehageloven.
  2. Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal ha nulltoleranse mot alle former for krenkelser.
  3. Departementet foreslår å lovfeste tydelige plikter for hva barnehagen skal gjøre dersom barnehagebarn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Departementet foreslår at de som jobber i barnehagen, skal følge med på hvordan barna har det i barnehagen. Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal personalet varsle styrer om forholdet. Barnehagen skal undersøke saken og sette inn tiltak.
  4. Departementet foreslår at barnehagen også skal ha plikt til å undersøke og til å sette inn tiltak i saker der et barn eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
  5. Departementet foreslår at plikten til å sette inn tiltak skal gjelde helt til barnet har det trygt og godt i barnehagen. Videre foreslår departementet at barnehagen skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp saken.
  6. Departementet foreslår at det skal være en skjerpet aktivitetsplikt dersom voksne som jobber i barnehagen, krenker barn. At plikten er skjerpet betyr at det straks skal varsles, undersøkes og settes inn tiltak, og at den ansvarlige for barnehagen skal varsles.
  7. Departementet foreslår å lovfeste at hva som er best for barnet, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.
  8. Departementet foreslår at den som er ansvarlig for barnehagen, skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.
  9. Departementet foreslår å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke skal kunne utføre oppgaver som kommunen har som barnehagemyndighet.
  10. Departementet foreslår å innføre et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge geografisk samlet. At barnehager må søke om ny godkjenning som følge av at barnehagen må innrette seg etter et slikt lovkrav, skal ikke føre til at private barnehager mister finansieringen som barnehage.

Du kan lese hele høringsnotatet her.

Powered by Labrador CMS