Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver er seniorrådgiver på barnehage, skole og skolemiljø hos Barneombudet.
Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver er seniorrådgiver på barnehage, skole og skolemiljø hos Barneombudet.

Mener det er på tide at barnehagen får egen mobbelov, men savner håndhevingsordning

– I forslaget til trygt og godt barnehagemiljø er det ikke foreslått noen håndhevingsordning. Dette kan gjøre at barna ikke får den nødvendige hjelpen i de alvorlige tilfellene, sier seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen i Barneombudet.

Publisert

Botnan Larsen var en av foredragsholderne da Espira Kunnskapsbarnehagen inviterte til frokostmøte om kvalitet i barnehagen i forrige uke.

Under foredraget snakket seniorrådgiveren hos Barneombudet om hvorfor hun mener det er viktig å jobbe systematisk, blant annet når det kommer til barnehagens ansvar for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

Nylig sendte regjeringen sitt forslag til «mobbelov» for barnehagen på offentlig høring med høringsfrist 13. november. De tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020.

– Nå kommer det sannsynligvis nye lovkrav om at barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø. En viktig del av implementeringen av dette er at kravene i lovene må operasjonaliseres. Her bør barnehagene spørre seg hva innebærer det at barna skal ha et trygt og godt barnehagemiljø? Hva betyr det å følge med på barna? Hva betyr det å avdekke og undersøke? Hva betyr det å sette inn egnede tiltak? Hva er god kvalitet på dette området? sa Botnan Larsen til tilhørerne.

– Hele personalgruppa må være med

– Lovendringsforslaget legger opp til en mer helhetlig måte å jobbe på. Her ligger det både krav til å jobbe systematisk for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø og forebygge mobbing og krenkelser, samt en aktivitetsplikt. Dette er vi positive til. Aktivitetsplikten vil ha tydelige krav til hvordan barnehagen skal jobbe, sier Botnan Larsen.

– Hvordan kan barnehagene forberede seg på at det kommer strengere krav på dette området?

– Jeg ville ha begynt med å kikke på hva disse kravene egentlig går ut på og stilt meg spørsmål som: Hva vil det bety for praksisen vår? Hva må vi ha på plass av strukturer og systemer? Hva innebærer den foreslåtte aktivitetsplikten? sier Botnan Larsen, og påpeker:

– Selv om lovforslaget sannsynligvis ikke vil bli behandlet av Stortinget før et stykke ut i neste år og uavhengig om forslaget blir vedtatt eller ikke, stilles det jo allerede i dag krav i rammeplanen om at barnehagen skal sørge for at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

Hun råder derfor barnehagene til å ta en gjennomgang av hvilken kompetanse man har i personalgruppa om hvordan skape et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser, og hva man eventuelt kan trenge mer kompetanse på.

– Snakk også sammen om hvordan dere kan sørge for å få med hele personalet på dette arbeidet. Man er ikke bedre enn den enkelte ansatte i barnehagen, så dette krever at hele barnehagen er med. Har alle ansatte blikk til å fange opp det som skjer? Hva skal vi forvente av assistentene, av fagarbeiderne, av de pedagogiske lederne og av styrer? Ta en runde på hvem som skal kunne hva og hvem som skal ha ansvar for hva, sier hun, og understreker også at de ansatte, og særlig styrers holdninger, har betydning for arbeidet.

– Skjer også i barnehagen

– Når det allerede står i rammeplanen at barnehagene skal arbeide for at alle barn har det trygt og godt i barnehagen, trenger man da også en egen «mobbelov»?

– Vi har i flere år ment at vi trenger en slik lovregulering, sier seniorrådgiveren i Barneombudet.

– Vi vet at det er barn som ikke har det trygt og godt i barnehagen, som blir utsatt for ting som ikke er greit. Da må barn ha et vern. Vårt standpunkt er at når vi har en slik regulering for skolen, kan vi ikke si at vi ikke skal ha det i barnehagen. Mobbing og utestenging er ikke noe som begynner å skje først når man går inn skoleporten, vi må ta tak i denne problematikken hele veien, sier Botnan Larsen.

– Må kunne få hjelp fra noen utenfor

Seniorrådgiveren forteller at Barneombudet også er opptatt av at barna og foreldrene må kunne få hjelp fra noen utenfor barnehagen om aktivitetsplikten ikke blir oppfylt.

– I forslaget til trygt og godt barnehagemiljø er det ikke foreslått noen håndhevingsordning. Dette kan gjøre at barna ikke får den nødvendige hjelpen i de alvorlige tilfellene, noe som bekymrer Barneombudet. Vi må vurdere om sikkerhetsnettet til barn som opplever mobbing reelt sett blir bedre dersom det ikke skal være mulig å melde saken til Fylkesmannen, sier Botnan Larsen.

Hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det være aktuelt å foreslå å innføre regler om håndheving av enkeltsaker på et senere tidspunkt, opplyste regjeringen da de la frem sitt lovendringsforslag i august.

– Formålet med endringen må være å gi barnehagebarn bedre hjelp enn i dag når de opplever at de ikke har det trygt og godt i barnehagen. Hensynet til barna må da veie tyngst, avslutter Botnan Larsen.

Powered by Labrador CMS