Ansatte i kommunale barnehager får mellom 5.000 og 11.000 kroner i sentrale tillegg i årets kommuneoppgjør.
Ansatte i kommunale barnehager får mellom 5.000 og 11.000 kroner i sentrale tillegg i årets kommuneoppgjør.

Unngår streik - men får ikke mer plantid

Mandag kveld ble det enighet i kommuneoppgjøret. Barnehageansatte får mellom 5.000 og 11.000 kroner i sentralt tillegg. Men det ble ikke fastsatt noen økning i antall planleggingstimer.

Publisert

KS kom til enighet med YS, Unio, LO og Akademikerne om årets lønnsoppgjør få minutter før fristen ved midnatt.

Totalrammen for oppgjøret var på 2,8 prosent. Unios medlemmer fikk en ramme på 2,9 prosent.

– Vi mener dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på ramma for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune til NTB.

5.000-11.000 kroner i tillegg

Her er tilleggene som er presentert på ks.no, for de største gruppene i de kommunale barnehagene. For å lese tabellen på mobiltelefon, legg mobilen i horisontal stilling:

– Et av våre viktige krav var en reell økning i kjøpekraft for medlemmene. Det har vi fått. Den gir uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Mette Nord, leder i LO kommunes forhandlingssammenslutning, til NTB.

Fikk ikke mer plantid

 I vinter ble det brudd mellom Utdanningsforbundet og KS i forhandlingene om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Utdanningsforbundet krevde at planleggingstiden til barnehagelærere måtte opp fra dagens fire timer i uka. Saken ble løftet inn i en sentral nemnd, som i midten av april heller ikke ville gi barnehagelærerne mer enn fire timer planleggingstid.

Utdanningsforbundet tok dissens og varslet at kravet på ny ville bli fremmet i forbindelse med hovedtariffoppgjøret.

Heller ikke i tariffoppgjøret er minste antall planleggingstimer blitt løftet. 

Dette står det i den nye avtalen:

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE (SFS 2201) «BARNEHAGEAVTALEN»
Særavtale SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage fastsatt
etter nemndsavgjørelse av 11.4.2018 og gjeldende fra 1.1.2018, videreføres som ny
særavtale fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Særavtalen fremgår av vedlegg 4.
Kommentar til punkt 3.2
«Minst 4 timer» forstås slik at det også vil være grunnlag for å anvende tid utover 4
timer når det er behov for det. Dette for å sikre fleksibilitet i anvendelsen av tiden
barnehagelærer og pedagogisk leder har til planlegging, for- og etterarbeid.
Behovet for tid til planlegging, for- og etterarbeid kan variere i løpet av et år, men
skal minst være 4 timer i gjennomsnitt pr. uke for den enkelte. Organiseringen av
denne tiden fastsettes etter drøftinger/i samråd med det pedagogiske personalet.
Dette innebærer at styrer har et overordnet ansvar og må vektlegge den enkelte
pedagogiske leders/barnehagelærers behov for tid. Betydningen av at det
pedagogiske personalet sikres medinnflytelse understrekes.
Partene påpeker betydningen av og behovet for planlegging, for- og etterarbeid for å
sikre god oppfølging av det enkelte barn og av barnegruppen. Det er viktig at
pedagogiske ledere og barnehagelærere får bruke timene til formålet. Dersom det
skulle oppstå situasjoner i barnehagen som fører til tap av tid til planlegging, for- og
etterarbeid, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt.

  • Den nye tariffavtalen gjelder ikke for private barnehager som har et eget oppgjør. Det samme har offentlige barnehager i Oslo.
Powered by Labrador CMS