Eieren av Kosekroken barnehage klaget i 2015 på avslaget om økning i antall plasser. Vedtaket ble opprettholdt.
Eieren av Kosekroken barnehage klaget i 2015 på avslaget om økning i antall plasser. Vedtaket ble opprettholdt.

Da barnehagen ville utvide, sa kommunen nei. Nå kjøper kommunen – og utvider

I 2014 søkte eieren av Kosekroken barnehage om å utvide fra 32 til 54 plasser. Levanger kommune avslo søknaden. Nå kjøper kommunen barnehagen og utvider til 54 plasser. – Uproblematisk, sier ordføreren.

Publisert Sist oppdatert

Den enkeltstående private barnehagen ved Skogn er i ferd med å bli kommunal. Onsdag denne uka er det ventet at kommunestyret i Levanger vedtar å kjøpe barnehagen for 11 millioner kroner, 2,5 millioner kroner mer enn markedsverdien i taksten.

En av grunnene til at kommunen strekker seg langt over takst er at kommunen vil sette inn 22 flere barn i barnehagen enn det den nåværende eieren har fått tilskudd til.

Tar tilbake midlertidige plasser

Disse plassene skal etter planen fylles blant annet ved at midlertidige plasser i to andre private barnehager flyttes tilbake til kommunen.

Også de to andre barnehagene har søkt om permanent tildeling av økt antall barnehageplasser, men fått avslag.

Når Levanger etter planen overtar Kosekroken barnehage, regner kommunen også med å kunne bruke mindre penger på barnehage enn i dag.

«Rådmannens vurdering er at det skal være godt mulig for kommunen å drive barnehagen på en slik måte at kostnadene til barnehagedrift kan reduseres uten at kvaliteten på tjenestene forringes,» heter det i saksframlegget.

Ville ha økt forutsigbarhet

Eier Inger Lise Mæhla ønsker ikke å uttale seg om omstendighetene rundt salget. Men barnehage.no har fra kommunen fått tilgang på dokumenter som viser at Kosekroken barnehage har søkt om å få tilskudd som gjør det mulig å ta imot 54 barn.

4. desember 2014 søkte Kosekroken og to andre mindre barnehager om å få permanent godkjenning for flere plasser:

«En permanent tildeling av plasser gir også økt forutsigbarhet i vår drift av virksomhetene,» skrev barnehagene blant annet.

Fikk avslag to ganger

17. desember 2014 avslo Levanger kommune søknaden:

«Kommunestyret har vedtatt en utbygging av kommunal barnehage på Skogn med virkning fra 2018. Noe av grunnlaget for en etablering av denne barnehagen vil falle bort dersom en gir Kosekroken en permanent tildeling av økt antall barnehageplasser.»

I en klage datert 7. januar 2015 skrev eier Inger Lise Mæhla at barnehagen hennes fortsatt hadde mange foreldre på venteliste. Og:

«Vi har hatt dispensasjon på økt antall plasser i to år, og driften har behov for at dette gjøres om til permanente plasser. Bedriften trenger forutsigbarhet og faste rammer».

Den kommunale klagenemnda avslo klagen og stadfestet den opprinnelige begrunnelsen.

Når kommunen nå etter alt å dømme kjøper barnehagen, vil den tidligere eieren gå inn i rollen som kommunalt ansatt styrer.

– Uproblematisk

Ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap), sier til barnehage.no at det ikke er vanskelig å forsvare at kommunen først avslo søknaden fra Kosekroken barnehage om utvidelse til 54 plasser, for så å gi seg selv 54 plasser der når kommunen har kjøpt barnehagen.

– Ja, det er helt uproblematisk, og det er også i tråd med kommunestyrets vedtok om å øke andelen kommunale barnehager opp mot 40 prosent. Dersom dette kjøpet blir vedtatt i kommunestyret, vil andelen kommunale barnehageplasser være 31,6 prosent.

– I avslaget på søknaden om å utvide antall plasser står det at grunnlaget for en annen barnehage på Skogn vil falle bort dersom Kosekroken får 54 faste plasser. Hva har endret seg her?

– Vi skulle ha en ny kommunal barnehage på Skogn fra 2018, men da eieren av Kosekroken barnehage kom til oss med ønsket om å selge, endret det seg. Målet har vært å øke andelen kommunale plasser, ikke å bygge mest mulig.

Ordfører Robert Svarva gir uttrykk for at han full forståelse for at eiere av private barnehager ønsker å utvide driften for å få rammevilkår som gir mer forutsigbarhet.

– Samtidig er finansieringen av barnehager sånn at tilskuddene til drift av private barnehager styres av kostnadene ved drift av kommunale barnehager. Da må vi søke å drive våre barnehager så effektivt som mulig. Hvis vi driver våre egne barnehager lite effektivt, blir det et dårlig regnestykke for kommunen, sier ordføreren.

Avviser at de presser

Kommunestyret i Levanger har tidligere vedtatt at andelen kommunale barnehager skal opp. Ordføreren avviser imidlertid at kommunen bevisst bruker de virkemidler de har tilgjengelig for å få private eiere til å selge virksomheten til kommunen.

– Nei, det gjør vi ikke. Men vi har sagt at vi ønsker å sikre oss at det drives en kommunal barnehage på Skogn. Og det ser det ut til at vi får nå.

–  Mange politikere har gitt uttrykk for bekymring for at mange små og enkeltstående barnehager forsvinner. Bidrar ikke Levanger kommune nå til at mangfoldet i barnehagesektoren blir mindre?

– Nei, tvert imot. Et annet poeng er at kommunen har ansvaret for at det er full barnehagedekning, og vi har opplevd at vi har måttet bygge ut eksisterende barnehager etter at små, private familiebarnehager har lagt ned virksomheten. Vi mener det blir en mye større forutsigbarhet i barnehagetilbudet når det nå blir en bedre balanse mellom kommunale og private barnehager, sier ordfører Robert Svarva.

Ber om tilsyn

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) reagerer sterkt på Levanger kommunes framgangsmåte. Han kaller det myndighetsmisbruk.

– Det var aldri meningen at regelverket skulle brukes på den måten denne kommunen legger opp til. Regelverket var laget for å hindre overetablering, og det er ikke det vi ser her. Vi vil nå sende et brev til Fylkesmannen der vi ber om at det blir ført tilsyn med saksbehandlingen til Levanger kommune, sier Olsen.

Han legger til:

– Uansett hva de selv sier, så er realiteten at de bruker de virkemidlene de har for å presse ut private aktører. Dette er barnehager som over mange år har bidratt til å skaffe kommunen full barnehagedekning. Takken de får er at de presses ut.

– Men så lenge norske kommuner ikke har anledning til å vedta å legge ned private barnehager, må de vel ha noen virkemidler for å holde oppe den kommunale andelen i sektoren?

– Hvis en privat barnehage har 50 plasser, men bare 47 barn, betaler ikke kommunen for mer enn 47 plasser. Så det er ingen ekstra kostnader for en kommune ved at det er ledige plasser i en privat barnehage. Hvis konsekvensen av at det er for mange plasser er at det blir for få barn i de kommunale barnehagene, skyldes det at foreldrene aktivt velger de private. Slik Levanger kommune nå opptrer, bestemmer de seg for å velge på vegne av foreldrene, sier Arild M. Olsen som oppfordrer kommunen til å tenke seg grundig om før de gjør et vedtak.

Etableringsretten

Fram til 2011 fikk barnehagene øremerkede tilskudd, men etter at sektoren ble rammefinansiert har kommunene fått et helhetlig ansvar for sektoren. Da forsvant også den frie etableringsretten. Dersom en privat aktør ønsker å bygge en barnehage, har ikke kommunen plikt til å betale tilskudd til drift.

I mai i år fikk Venstre flertall i Stortinget for et forslag om å vurdere å gjeninnføre den frie etableringsretten i sektoren. Følgende formulering ble vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om barnehagers rett til etablering og utvidelse bør endres for å ivareta mangfoldet av aktører, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.»

Denne saken er ennå ikke kommet tilbake til Stortinget.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS