Forhandlet om lønn og pensjon for ansatte i PBL-barnehagene. Fra venstre: Forhandlingsleder Espen Rokkan fra PBL, administrerende direktør Anne Lindboe i PBL, forhandlingsleder Terje Skyvuldstad fra Utdanningsforbundet, forhandlingsleder Trond Ellefsen fra Delta og forhandlingsleder Anne Green Nilsen fra Fagforbundet.
Forhandlet om lønn og pensjon for ansatte i PBL-barnehagene. Fra venstre: Forhandlingsleder Espen Rokkan fra PBL, administrerende direktør Anne Lindboe i PBL, forhandlingsleder Terje Skyvuldstad fra Utdanningsforbundet, forhandlingsleder Trond Ellefsen fra Delta og forhandlingsleder Anne Green Nilsen fra Fagforbundet.

Nå er de blitt enige om pensjonen til 29.000 ansatte

Etter flere år med forhandlinger er PBL enig med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta om en ny pensjonsordning for de ansatte i PBLs medlemsbarnehager.

Publisert

Forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta startet klokken 10.00 mandag formiddag.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det var satt av én dag til forhandlingene.

På forhånd var det knyttet mest spenning til om partene denne gangen ville komme til enighet om pensjon etter at de under fjorårets hovedforhandlinger ble enige om å fortsette forhandlingene om pensjon i mellomoppgjøret.

Etter drøyt syv timer ved forhandlingsbordet kunne partene meddele at de var kommet til enighet om en ny pensjonsordning for om lag 29.000 ansatte i 1.750 medlemsbarnehager i PBL.

– Det er veldig gøy at vi har fått til en avtale som både er fremtidsrettet og moderne, som i kostnadsramme ikke kommer til å koste medlemsbarnehagene våre noe mer, men som gir de ansatte i barnehagene en veldig god pensjonsavtale med gode utbetalinger, spesielt for de unge. Det er viktig for oss som private aktører å vite at vi kan tilby betingelser som er gode og konkurransedyktige med offentlig sektor for de ansatte er det viktigste vi har i barnehagene og de skal ha gode betingelser.

Det sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, som er glad for at man endelig har kommet frem til en løsning på pensjonsspørsmålet.

Her kan du lese protokollen fra mellomoppgjøret.

Lang prosess

Arbeidet med ny pensjonsavtale har pågått over flere år, og partene har delvis stått langt fra hverandre i spørsmålet om hvordan en ny pensjonsavtale skal se ut.

Under fjorårets hovedforhandlinger ble altså partene enige om å fortsette forhandlingene om pensjon i årets forhandlingsrunde.

Forhandlingene om pensjon var også årsaken til at mellomoppgjøret ble utsatt fra mai til slutten av august.

– En avtale vi kan leve godt med

Forhandlingsleder Trond Ellefsen fra Delta sier til barnehage.no at de er fornøyde med pensjonsavtalen som har fått navnet «Barnehagepensjon».

– Jeg er glad for at vi endelig har klart å lande en avtale. Vi har jobbet med pensjon siden 2014. Det har vært pensjonseksperter på begge fronter som har jobbet veldig hardt og godt. Jeg er glad for at vi nå har fått til en veldig god avtale for våre medlemmer som er kjønnsnøytral og livslang, noe som har vært veldig viktig for oss i Delta, sier Ellefsen.

Også forhandlingsleder Terje Skyvulstad fra Utdanningsforbundet er fornøyd med at partene ble enige om en pensjonsavtale mandag.

– Vi er fornøyde med avtalen. Vi har jobbet oss nærmere sammen, til å vise større forståelse for hverandre både fra arbeidstakersiden og fra arbeidsgiversiden, noe som endte med at vi nå kunne skrive under denne avtalen. Den er god både for arbeidsgivere og for arbeidstakere. Det er en fremtidsrettet ordning som gjør at all den tiden vi har brukt har vært verdt det, sier Skyvulstad.

Forhandlingsleder Anne Green Nilsen fra Fagforbundet sier følgende om pensjonsavtalen til barnehage.no mandag ettermiddag:

– Nå har vi endelig klart det, og vi har klart det gjennom en god prosess der partene har landet på en avtale i fellesskap med en felles forståelse og tro på at dette er et gode. Ingen parter får det helt ideelle, men vi har fått det vi kan leve godt med. Det er vi fornøyde med.

Dette er hovedtrekkene i den nye pensjonsavtalen:

Ny alderspensjon:

 • Partene er enige om å etablere en tjenestepensjonsordning basert på et innskuddsbasert opptjeningssystem med opptjening for alle år i arbeid, og som har en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsutbetaling.
 • Ny alderspensjon gjøres gjeldende for alle ansatte som er 52 år og yngre pr. per 1. januar 2020.
 • Arbeidstakere som er eldre enn dette, og som er omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, skal fortsatt tjene opp pensjonsrettigheter etter den gamle ordningen.
 • Dersom beregninger viser at enkelte ansatte kommer dårligere ut ved overgang fra den gamle ytelsespensjonsordningen til ny pensjonsordning, skal dette dokumenteres gjennom beregninger utført av nøytral rådgiver basert på avtalte beregningsforutsetninger, herunder verdien av AFP, og tas inn i forhandlingene om AFP/justert alderspensjon. Det avklares i forbindelse med overgangen til endret AFP hvordan avtalt kompensasjon utbetales.

Kostnader:

 • Barnehagepensjonen skal ha et årlig innskudd på til sammen 7 prosent av pensjonsgrunnlaget fra første krone, hvorav 4 prosent dekkes av arbeidsgiver og 3 prosent av arbeidstaker.
 • Partene har et mål om å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver og 2 prosent innskudd fra arbeidstaker senest fra 1. januar 2023. PBL opplyser på sin nettside at dette vil være en del av forhandlingene knyttet til ny AFP, og partene er enige om at fremtidig fordeling skal skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver.

Overgang fra midlertidig innskuddsordning:

 • Alle ansatte – uansett alder – som omfattes av den midlertidige innskuddsordningen som enkelte medlemsbarnehager har, flyttes over til den nye tjenestepensjonsordningen fra 1. januar 2020.
 • Det legges til rette for at ansatte som ønsker det kan konvertere opptjent kapital i innskuddsordningen til kapital etter tjenestepensjonsloven.

AFP:

 • AFP i privat sektor er under utredning, og skal forhandles om i 2020. Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.
 • «Barnehagepensjon» viderefører derfor inntil videre dagens tidligpensjonsordning. Partene er enige om at alle ansatte skal sikres AFP.
 • Partene er enige om at iverksettelse av ny AFP-ordning tidligst vil skje fra 2022.

Rettigheter for etterlatte

 • For ansatte som blir i den gamle ytelsesordningen, videreføres etterlatterettigheter som i dag.
 • Barnepensjonen videreføres i første omgang uendret. Partene er enige om å se nærmere på ordningen når resultatet av regjeringens bebudede oppfølging av etterlattedekninger er tilgjengelig.
 • Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner etter medlem som er omfattet av ny alderspensjon omfattes av en utvidet gruppelivsforsikring på 20 G.

Uførepensjon

 • Uførepensjonsordningen fra gamle ordninger løper videre uendret.

(Kilde: PBL)

Den nye pensjonsordningen skal tre i kraft samtidig som den nye pensjonen i offentlig sektor, 1. januar 2020.

Før den tid må pensjonsavtalen formelt godkjennes av de respektive organene i arbeidstakerorganisasjonene.

Også enighet om lønn

I tillegg til pensjon er partene blitt enige om lønn.

– Det har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har jobbet for å få en liknende profil som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene. Det mener jeg vi har greid, men for å få det til innafor den økonomiske ramma har vi måttet ha flere delvise lønnsopprykk, et fra 1.5. et fra 1.7 og et fra 1.1. 2020, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen fra Fagforbundet på forbundets nettsider.

Du finner protokollen med lønnstabeller her.

 

Powered by Labrador CMS