Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) svarer Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) svarer Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Sanner svarer: Legger opp til revidert tilskuddsordning for bemanningsnorm

Etterslepet i tilskudd til de private barnehagene er en utfordring når det skjer endringer i sektoren, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). - og viser til dispensasjon som en løsning  om ikke pengene strekker til for å innfri bemanningsnormen.

Publisert

I et skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) ble kunnskapsministeren utfordret på hvordan han vil sikre at alle landets barnehager skal være i stand til å innfri bemanningsnormen innen fristen, og hvordan de øremerkede midlene til en overgangsordning skal fordeles rettferdig. 

Nå har Sanner svart - les hele spørsmålet og svaret her

Strand pekte i spørsmålet sitt blant annet på utfordringen i at  tilskuddet til private barnehager er basert på gjennomsnittlige kostnader til kommunale barnehager to år tilbake i tid.

– Det betyr at kommuner med loven i hånd kan bemanne opp i de kommunale barnehagene slik at de innfrir normen innen fristen 1. august 2019, mens de private barnehagene må vente til 2021 for å få finansiering til å gjøre det samme, skriver hun. 

– Dette skyldes at de private barnehagenes tilskudd skal bygge på korrekte tall og derfor hentes fra siste godkjente regnskap, og har ikke i seg selv hatt et mål om å være forsinkende i endringer. Alternativet er at kommunene estimerer tilskuddet, og da må trekke tilbake midler dersom det viser seg at kommunens reelle forbruk var lavere, noe som også skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for de private barnehagene. Jeg er imidlertid enig i at ved større endringer i sektoren er "etterslepet" de private barnehagene har i tilskuddsberegningen en utfordring, er svaret fra Sanner - som også har registrert at debatten etter at regjeringen fremmet lovforslaget viste at barnehagene trengte noe tid på å omstille seg. 

Revidert tilskuddsordning

For de fem månedene fra bemanningsnormen ble innført 1. august i fjor, ble det bevilget et øremerket tilskudd på hundre millioner kroner. De pengene ble fordelt på i alt 225 barnehager i 69 kommuner.

For hele 2019 er det tilsvarende tilskuddet 262,7 millioner kroner. 

– Den økte bevilgningen skal inkluderes i samme tilskuddsordning som den eksisterende bevilgningen. Likevel legger føringene i budsjettforliket opp til en noe revidert tilskuddsordning i 2019 sammenliknet med 2018, og et større totalbeløp gjør det også rimelig å vurdere fordelingen av midlene nærmere, skriver Sanner om hvordan pengene skal fordeles for inneværende år. 

Han peker også på at Kunnskapsdepartementet har fastsatt en overgangsordning i forskrift som innebærer at barnehagene kan bruke tiden fram til 1. august 2019 til å oppfylle bemanningsnormen.

– Barnehagene har dermed hatt ett år på å tilpasse seg bemanningsnormen. 

Klarer ikke barnehagene å oppfylle bemanningsnormen innen den utvidete fristen, må det søkes om dispensasjon, heter det videre. 

Har blitt bedre

Sanner peker i svaret sitt på at bemanningen i barnehagene har blitt bedre: Fra et gjennomsnitt på 6,0 barn per voksen i 2017 til 5,8 barn per voksen i fjor.

75 prosent av barnehagene oppfylte bemanningsnormen i 2018, det er en økning fra 56 prosent i 2017. Små barnehager har gjennomgående bedre bemanning enn store barnehager. Det er imidlertid betydelige variasjoner i bemanningstetthet mellom de private barnehagene.

Sanner avslutter med å vise til det pågående arbeidet med å se nærmere på regelverket for etablering og finansering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

– Dette skjer i tett dialog med sektoren. Med dette arbeidet følger vi også opp en rekke anmodningsvedtak fra Stortinget som gjelder utvikling av regelverket for private barnehager, blant annet hvordan finansieringssystemet skal ivareta de små og ideelle barnehagene og bidra til en mangfoldig barnehagesektor. Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng, og lage et regelverk som fungerer godt som helhet, skrver han. 

Det nye lovforslaget skal etter planen på høring til våren.

Powered by Labrador CMS