• Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. 
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

De fire største opposisjonspartiene har gjennom barnehage.no gitt tydelige signaler om at forslaget ikke er godt nok.

Opposisjonen ønsker en norm som sikrer god bemanning gjennom hele åpningstiden. Ap, Sp, SV og KrF peker også på at finansieringen ikke er god nok.

Her er saksgangen videre, slik det ser ut i dag: 

  • 19. april: Høring i utdannings- og forskningskomiteen.
  • 22. mai: Frist for avgivelse av innstilling fra komiteen.
  • 31. mai: Foreløpig dato for behandling i Stortinget.