Rapporten viser at:

  • Høyt kommunalt tilskuddsnivå gir høyere overskudd på kort sikt. For kjedebarnehager gjelder dette også på lengre sikt.
  • Barnehager eid av kjeder har høyere overskudd enn andre barnehager.
  • Kjedebarnehagene har flere barn per voksne enn de andre private barnehagene.
  • Nyere barnehager har høyere overskudd enn eldre barnehager.
  • Høyere andel barn 0-2 år gir i gjennomsnitt høyere overskudd.
  • Kommunalt tilskudd er høyere i kommuner med høy inntekt, høy andel kommunal barnehager, små kommunale barnehager og høy bemanning i kommunale barnehager.
  • Store deler av variasjonen i økonomiske resultater er ikke forklart av analysene i denne rapporten.