Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Bildet er tatt i en annen sammenheng, og de andre personene på bildet har ingenting med innholdet i artikkelen å gjøre.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Bildet er tatt i en annen sammenheng, og de andre personene på bildet har ingenting med innholdet i artikkelen å gjøre.

Bemannings- og pedagognorm ute på høring: Slik svarer barnehagene

Kunnskapsdepartementet har så langt fått inn 19 høringssvar på den varslede bemannings- og pedagognormen.

Publisert Sist oppdatert

Blant dem er det åtte svar med merknader til departementets høringsnotat.

Noen av barnehagene etterspør en bedre finansieringsordning.

Andre spør hvordan flytting av 3-åringer fra småbarns- til storbarnsavdeling mellom januar og august vil slå ut.

I tillegg kommer blant annet spørsmål om ubunden tid opp.

Skjerper kravene

Kunnskapsdepartementet ønsker å iverksette en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene 1. august 2018.

Reformen vil kreve at barnehager i Norge har minst én voksen per seks barn over tre år, minst én voksen per tre barn under tre år.

Det skal være én pedagogisk leder per sju barn under tre år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

– I dag er kravet i praksis at 33 prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere. Vi skjerper det til 43 prosent, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten da normen ble lagt ut på høring i juni.

Tidligere har barnehage.no publisert høringssvaret fra Smedhusåsen barnehage.

Her er flere av innspillene som nå er kommet inn:

Anonym:

«Er positiv til endringene, men kritisk til finansieringen! Dersom finansieringen ikke øker og at det er et minstekrav for hva barnehagene skal få i tilskudd, så tror jeg endringen kan føre til det motsatte av hva som er ønskelig.

Det er ønskelig med 3 barn pr. pedagog på småbarnsavdeling: I praksis vil mange enten måtte ta inn færre barn i gruppa. (Altså for 2 barn ca.350 000-400 000kr i mindre tilskudd + foreldrebetalingen), eller måtte øke barneantallet fra 14. barn til 16 barn. Dette for å få driften til å gå rundt med bemanning.

Barnehagene er helt avhengig av forsvarlig drift. Den nye rammeplan gir økt ansvar til personalet, noe som er bra. For å få gode barnehager, er man helt avhengig av økonomi til drift. Barneantallet kan også bli økt i den gruppen for barn over 3 år, da økt pedagogtetthet medfører økte utgifter. Resultatet kan bli flere store aktører og små barnehager kan bli avviklet.

Det hjelper lite med gode planer og lover, når ikke de finansielle rammene er der.»

Lillevollen barnehage:

«Forslaget virker veldig bra. Dette vil heve kvaliteten i sektoren!

Det er imidlertid av største viktighet for private barnehager at dagens finansieringsordning forenkles slik at tilskuddene blir mer forutsigbare. Skal vi kunne gjennomføre en bemanningsnorm som i forslaget, er vi avhengige av at tilskuddene er på plass fra første dag. Dette er ikke noe som kan være etterslep på siden vi må bemanne opp og betale tilsvarende mer i lønn.»

Anonym:

«Jeg støtter foreslått bemanningsnorm. Vi bemanner slik allerede og det vil absolutt hjelpe på vår økonomi at alle må bemanne slik, slik at tilskuddet øker.

Jeg mener også det i utgangspunktet er positivt med skjerpet pedagognorm- MEN samtidig opplever jeg at maks 7 småbarn per pedagogisk leder i all hovedsak vil føre til en ting og det er at alle barnehager tvinges til å kjøre barnegrupper på 14 barn. Noen få av oss kjemper fortsatt for å ha små barnegrupper og tviholder på 9 barn på småbarnsavdeling. Men dersom 9 barn utløser behov for en ekstra pedagog, så vil det automatisk si at det blir grådig uøkonomisk. Samtidig blir det ikke praktisk gjennomførbart å ha en avdeling med 7 barn og 2,33 ansatte. Da vil vi ikke ha dekning gjennom hele dagen.

Hvis jeg må velge mellom økt pedagogdekning og å bevare muligheten til å ha en småbarnsgruppe på 9 barn - fremfor 14, så vil jeg uten tvil velge en småbarnsavdeling med 9 barn- en pedagog og to assistenter. Verdien av små og oversiktlige barnegrupper er stor!

Samme problemstilling melder seg på storebarnsavdeling. Hva er tanken når 14 ikke går opp i 6? Bemanningsnorm og pedagognorm passer ikke sammen. Tenker dere at man skal drive en storebarnsavdeling med 14 barn, en pedagog og 1, 33 assistenter? Det vil heller ikke fungere gjennom en hel åpningstid. Og når man da må ansette en pedagog til så vil vi igjen se at man ønsker å fylle opp så mange barn som mulig per pedagog og vi får store og uhensiktsmessige barnegrupper.

En annen problemstilling dere må tenke på er pedagogenes plantid. Hvis flere ufaglærte skal erstattes med pedagoger så vil vi få flere ansatte som skal ta ut plantid. Konsekvensen av dette er færre voksne på jobb. Ikke bra!

Jeg mener man bør beholde 18 store barn per pedagog og 9 små barn per pedagog- rett og slett fordi jeg mener små barnegrupper er viktigere enn litt bedre pedagogdekning. Kunne det ikke heller vært bedre å legge inn et krav om fagarbeidere. For eksempel at en småbarnsavdeling med 9 barn, må ha tre ansatte: en pedagog, en barne- og ungdomsarbeider og en ufaglært?

Kanskje kunne loven vært delt; dersom du velger å ha små barnegrupper kan du ha 9 barn per pedagog, men velger du å ha store barnegrupper må du ha to pedagoger på 14 småbarn?

Å regne alle som treåringer fra august vil skape lite fleksibilitet. Det finnes endel barn som vil ha godt av å flytte tidligere opp på storbarnsavdeling. Når man fyller tre år i januar, så er det ikke gitt at det er det beste for barnet å bli på småbarn til august. Det virker også rart på meg at man skal hindre at en treåring begynner på storebarnsavdeling i januar, mens man i august skal forsvare å flytte desemberbarna opp til storebarn når de er 2 år og 7 måneder. Jeg forstår ikke sammenhengen. Hvorfor skal man endre dette? Hvis en barnehage står med en ledig plass på storebarn i januar og har barn internt som har godt av å flytte opp, så ser jeg ingen grunn til at det ikke skal kunne skje. Men med en beregning av alle som tre år fra august, så vil man ikke ha råd til å flytte internt-fordi det utløser en ny pedagog. Dårlig ide!»

Borgen FUS barnehage:

Det må være en overgangsordning i forhold til pedagogisk bemanning, slik at vi kan få utdannet assistenter til pedagoger. Mange barnehager har veldig dyktige og kunnskapsrike assistenter, som vi må ta vare på. Innføres kravet i dag, må jeg gå til oppsigelse av assistenter.

Når antallet pedagoger økes, må det ses på ubunden tid. Per i dag er det en rettighet på 4 timer per uke som følger tittelen barnehagelærer. Når andelen pedagoger økes til 50 %, kan ikke alle ha 4 timer. Da vil det gå mye tid vekk fra barna.

Dusavik barnehage:

«Bra med 3/6 barn pr. ansatt.

Bra med prosentvis økning i bemanning ved flere barn.

Ubunden arbeidstid ved 2 pedagoger bør drøftes, hvor mange timer planlegging kan en forvente pr. avdeling med 9/18 barn.

Tilskudd for barn under 3 år bør være 2 ganger tilskudd for barn over 3 år + beløpet for en manglende foreldrebetaling. Det er dette barnehageplassen for barn under 3 år koster.

I forhold til bemanningsnorm, må det være en ordning som sikrer at de private barnehagene får økonomisk kompensasjon med en gang, og ikke må vente 2 år på forhøyet tilskudd da tilskuddet er beregnet ut fra hva de kommunale barnehagene brukte.»

Stjørdal Menighets Barnehage:

Barnehagens grunnbemanning: Å sette en norm for grunnbemanning er etterspurt lenge da det har vært store variasjoner innad i samme kommune og mellom kommuner. Det er av stor betydning for personalet både med henblikk på forutsigbarhet og slitasje.

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning: Faglig kunnskap i arbeid med barn er viktig. Nok hender som skal ivareta barna er også viktig. Barnehagene har i dag lang åpningstid, ofte over 10 timer pr. dag. Med flere pedagoger blir det mindre hender, da pedagogene har 4 timer ubundet arbeidstid pr. uke. Det er viktig å se dette i sammenheng med barnehagens grunnbemanning gjennom hele dagen, og barnas og personalets sikkerhet.

Norm for pedagogisk bemanning bør innfases gradvis. I mange barnehager er det ansatt ufaglærte assistenter. Mange av disse er i godt voksen alder og har lang fartstid i barnehagen. Dersom norm for pedagogisk personale innføres fra 1.8.18 må en del av de faste ansatte sies opp til fordel for ansettelse av pedagog. Spørsmålet er om det er nok pedagoger til å innfri kravet på kort sikt.

Trollstua barnehage Boen AS:

«Tilstrekkelig og forsvarlig bemanning gjennom hele barnehagehverdagen og ved sykdom som følge av lengre åpningstid enn en normal arbeidsdag, bør det være beskrevet tydeligere hvordan eier skal løse dette på en pedagogisk forsvarlig måte. Slik det er beskrevet i høringsforslaget, gir det stort rom for tolkning for eiere og derav kan det bli store forskjeller i voksenkapasitet i de ulike barnehagene og derav forskjell i kvalitet.

Dette med desimaltallet bak i beregning av bemanning og pedagoger: Sånn det er i dag, gir en tydelig retningslinje på hvordan beregne pedagogbehov.

Det at man ikke skal runde oppover ved desimaltall: Hvor stor skal spenn være i forhold til det å runde nedover da? F.eks 5,25 eller 5,95? Hvis jeg har forstått det rett i høringsforslaget, kan eier da velge å runde ned til 5 også om desimaltallet er 5,95, dvs nærmere 6 enn 5. Hvis så er tilfelle, vil mange eiere kunne kutte til det minimale for å holde kostnadene nede. Det bør være beskrevet klart hvordan beregne ved desimaltall så det ikke gir rom for store forskjeller mellom barnehagene. Bemanning har alt å si i forhold til kvalitet

Veldig bra at det endres tidspunktet for når et barn regnes som over 3 år, at det blir fra august istedenfor januar det året barnet fyller 3 år.

At pedagognomen er foreslått skjerpet, vil være helt i tråd med rammeplanens nye krav. Det er blitt flere krav til pedagoger og personalet generelt. Dette skal følges opp av pedagoger og gir derav mer jobb. For å oppfylle kravene og muligheter for å følge opp hvert enkelt barn på en tilfredsstillende måte, bør det være færre barn for en pedagog å ha ansvar for.

Som følge av økt arbeidsmengde og større krav til planlegging, vurdering og dokumentasjon bør pedagogenes tid til planlegging utvides. 4 timer ubunden tid /uke har vært fast i mange år, på tross av at arbeidsmengden/kravene har økt.

Arbeidet skal gjøres uten at man har fått mer tid til planlegging. Dette medfører at pliktoppfyllende pedagoger arbeider mye gratis, på sin fritid for å kunne få tid til å utføre alt som skal gjøres.»

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS