Bare en drøy uke etter at Trine Skei Grande (V) overtok som kunnskapsminister etter Jan Tore Sanner (H), uttrykker hun bekymring over bemanningen i barnehagene.
Bare en drøy uke etter at Trine Skei Grande (V) overtok som kunnskapsminister etter Jan Tore Sanner (H), uttrykker hun bekymring over bemanningen i barnehagene.

– Det uroer meg at så mange barnehager oppgir at det bare er full bemanning noen få timer

Det sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) om resultatene i en fersk undersøkelse.

Publisert

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørringen gir informasjon som brukes i oppfølging av viktige satsingsområder. Målgruppene for barnehagespørringen er barnehagestyrere og barnehageeiere i både kommunale og private barnehager.

Her kan du lese hele rapporten

Bemanningsnormen ble innført 1. august 2018, og barnehagene hadde frist frem til 1. august 2019 med å oppfylle normen. Normen er et minstekrav. For barn under tre år skal det være maks tre barn per voksen, mens for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

Ikke siden 2014 har undersøkelsen inneholdt spørsmål direkte knyttet til bemanning gjennom dagen. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014 stilte også spørsmål om bemanning, men på det tidspunktet var det ikke innført en entydig bemanningsnorm og begrepene full bemanning kan derfor ikke sammenlignes direkte fra 2014 til 2019. Det understrekes også i rapporten at tallene må tolkes med forsiktighet da flere respondenter gav tilbakemelding på at det er svært vanskelig å svare helt nøyaktig på dette spørsmålet. Svaret innebærer at man må ta hensyn til flere avdelinger i barnehagene, tidspunkt for avlevering og henting av barn og andre variasjoner fra dag til dag, noe som gjør det krevende å sette et eksakt tall. Svarene må derfor tolkes som et anslag

Spørsmålene om bemanning er blitt stilt til barnehageeiere og styrere. Undersøkelsene viser at: 

 • I 2014 svarte 55 prosent av barnehagene at de har full bemanning i 4-5 timer per dag. I 2019 svarer 52,6 prosent at de har full bemanning i 4-5 timer per dag. 
 • I 2014 svarte 26,1 prosent - mer enn en av fire barnehager - at de har full bemanning i 6-7 timer per dag. I 2019 svarer 13,1 prosent det samme. 
 • Samtidig var det i 2014 bare 0,6 prosent som svarte at de har full bemanning mindre enn to timer per dag, og 12,6 prosent som svarte at de har full bemanning 2-3 timer per dag.
 • I 2019 har 28,3 prosent - nesten en av tre - full bemanning i bare 2-3 timer per dag, mens 2,7 prosent av de spurte har full bemanning i mindre enn to timer hver dag. 

– Det uroer meg at så mange barnehager oppgir at det bare er full bemanning noen få timer. Både bemanningskrav og pedagognormen har blitt skjerpet, så vi må sammen med barnehageeierne og de ansatte i barnehagene se på hva som ligger bak disse tallene, sier kunnskaps- og integreringsministeren i en pressemelding. 

Høyere bemanning i små og private barnehager

I undersøkelsen fra 2014 var familiebarnehagene skilt ut med egne svar, og sto fram med jevnt over flere timer med full bemanning enn de øvrige.

I 2019 oppsummerers forskjellene slik i rapporten: Halvparten av alle barnehager oppgir at de har full bemanning 4-5 timer per dag, hvor en større andel private barnehager oppgir dette sammenlignet med de kommunale. Over én av fire barnehagestyrere oppgir at de kun har full bemanning 2-3 timer per dag. Her er det en større andel kommunale barnehager som oppgir å ha full bemanning mellom 2-3 timer per dag enn de private barnehagene, hvor skillet er på ti prosentpoeng. 13 prosent oppgir at de har full bemanning 6-7 timer hver dag, hvor de private barnehager oppgir dette oftere enn de kommunale barnehagene. 

Når det gjelder antall timer man har full bemanning fordelt på antall barn i barnehagen, viser undersøkelsen at 4-5 timers full bemanning er vanligst blant alle barnehagetypene når vi ser på størrelse på barnehagen målt i antall barn. Videre er det mer vanlig for barnehager med under 26 barn å ha full bemanning 6-7 timer per dag. Rundt én av tre barnehager som har mer enn 50 barn oppgir at det er full bemanning i om lag 2-3 timer per dag, står det i rapporten.

De private barnehagene har også blitt spurt om kommunen har gitt økte tilskudd til barnehagen(e) for å oppfylle bemanningsnormen utover minimumskravet i
finansieringsforskriften. 68 prosent svarer nei, mens 20 prosent av eierne svarer bekreftende på at kommunen har gitt økte tilskudd til barnehagen(e). I underkant av fire prosent oppgir at dette ikke er aktuelt for barnehagen, mens ni prosent av eierne svarer vet ikke.

Skjerpet pedagognorm

1. august 2019 ble også pedagognormen skjerpet. Nå skal det være minimum en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I spørreundersøkelsen har ikke hovedformålet vært å sjekke om barnehagene oppfyller pedagognormen, men heller å vite hvor mange timer per dag barna er sammen med en eller flere pedagoger, heter det i rapporten.

Der kommer det fram at: 

 • 40,3 prosent svarer at det er pedagog til stede sammen med barna i 4-5 timer per dag, mens 39,3 av de spurte svarer at det er pedagog til stede sammen med barna i 6-7 timer per dag. 
 • 17,7 prosent av de private og 7,7 prosent av de kommunale (i alt 13,1 prosent) svarer at det er pedagog sammen med barna i mer enn sju timer om dagen. 
 • Samtidig viser rapporten en tendens til at de minste barnehagene har pedagoger
  til stede sammen med barna i større grad enn de øvrige barnehagetypene.

Samtidig kommer det fram at det for mange har vært store utfordringer knyttet til å ansette nok barnehagelærere. I undersøkelsen svarer i alt 16,9 prosent av barnehageeierne at det i svært stor grad har vært knyttet utfordringer til dette, og 17,8 prosent svarer i stor grad på det samme spørsmålet. Når det samme spørsmålet ble rettet til barnehagestyrere, svarer i alt 20,7 prosent at det i svært stor grad har vært utfordringer, mens 16,4 prosent svarer at det har vært en utfordring i stor grad å ansette barnehagelærere. 

Ikke endringer i barnegruppene, men: 

Undersøkelsen har også sett på om barnegruppenes størrelse er endret som følge av pedgaognormen. Der kommer det fram at det er flest styrere som oppgir at barnegruppenes størrelse ikke har blitt endret i løpet av det siste året som følge av normen, men at de heller har fått flere pedagoger per barnegruppe (46 prosent).

Videre oppgir 36 prosent av styrerne at de ikke har hatt noen endringer i barnegruppenes størrelse, fordi kravet var oppfylt før den skjerpede normen trådte i kraft. 13 prosent oppgir at de har fått mindre barnegrupper, mens fem prosent oppgir at de ikke har gjort noen endringer, siden de har fått dispensasjon fra kravet. Det er marginale forskjeller på private og kommunale barnehagestyreres svar.

Samtidig har det skjedd ulike endringer: 

 • Flest barnehagestyrere oppgir at det ikke har skjedd noen endring, men at de har tilstrekkelig antall barnehagelærere (74 prosent). Det er flere private barnehagestyrere som oppgir dette (78 prosent) enn kommunale (71 prosent).
 • Videre oppgir over halvparten av barnehagestyrerne (58 prosent) at de har rekruttert flere barnehagelærere eller personer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder.
 • 35 prosent av styrerne oppgir at de har benyttet dispensasjon fra utdanningskravet, det er flere kommunale styrere som oppgir dette (40 prosent), enn private (31 prosent).
 • 31 prosent av styrerne oppgir at de videreutdanner ansatte, mens 23 prosent oppgir at de planlegger å ansette flere nye barnehagelærere eller personer med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder.

Fire prosent oppgav at andre ting hadde ført til endringer i barnehagen, og her kom det inn 38 utdypende svar som kan sortes i seks kategorier: Pedagogenes plantid, problemer med rekruttering av kvalifiserte søkere, høyere lønnskostnader, barnegruppene har blitt mindre, barnegruppene er blitt større, og at det har vært nødvendig å si opp fagarbeidere og assistenter som følge av skjerpet pedagognorm.

Endringer i vikarbruk

Undersøkelsen har også tatt for seg endringer i bruk av vikarer siste år sammenlignet med tidligere år: Her oppgir over halvparten av styrerne (56 prosent) at vikarbruken er den samme som før, og her er det kun marginale forskjeller mellom de private og de kommunale barnehagene. 28 prosent av barnehagestyrerne oppgir at bruken av vikarer har økt. Her ser vi at én av tre kommunale barnehagestyrere oppgir at vikarbruken har økt, mens 23 prosent av de private oppgir det samme. 19 prosent av de private barnehagestyrene oppgir derimot at vikarbruken er redusert, kun sju prosent av de kommunale sier det samme, kommer det fram i rapporten. 

Powered by Labrador CMS