– Vi har flere voksne som kan følge opp det enkelte barnet og møte det enkelte barnets behov, sier styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage.
– Vi har flere voksne som kan følge opp det enkelte barnet og møte det enkelte barnets behov, sier styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage.

Deltar i pilotprosjekt med høyere bemanning: – Økt stabilitet og trygghet

Tettere oppfølging av barna, lavere sykefravær, enklere å drive kompetanseheving og større faglig stolthet, er blant effektene styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage i Stavanger har merket etter at barnehagen ble med i et pilotprosjekt med høyere bemanning.

Publisert

Siden midten av august 2017 har Sandvikveien barnehage i Hillevåg deltatt i et pilotprosjekt som ble vedtatt av oppvekststyret i Stavanger kommune. Sammen med én annen barnehage i kommunen har de fått midler til å øke voksentettheten.

Det siste året har barnehagen hatt en voksentetthet på tre voksne på syv barn under tre år og tre voksne på 14 barn over tre år. Til sammenligning krever bemanningsnormen som trer i kraft fra august at det skal være minst tre ansatte per ni barn under tre år og minst tre ansatte per 18 barn over tre år.

Pilotprosjektet skal vare frem til august 2019. Nesten halvveis inn i prosjektet kan styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage fortelle at økningen i bemanning blant annet har før til økt stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for barna.

– Høyere voksentetthet gjør at barna får tettere oppfølging. De blir sett på en annen måte. Vi har flere voksne som kan følge opp det enkelte barnet og møte det enkelte barnets behov. Barn med spesielle behov kan også få mer oppfølging, for det ikke er alle barn man vet at trenger noe ekstra før de begynner i barnehagen. Nå har vi bedre mulighet til å kartlegge og prøve ut tiltak før vi eventuelt henviser videre, sier Kapstad Ranck.

– Kan fordype seg mer i leken

Styreren forteller at de også ser en endring i leken etter at de ble med i pilotprosjektet og fikk midler til å øke bemanningen.

Monica Kapstad Ranck, styrer i Sandvikveien barnehage.
Monica Kapstad Ranck, styrer i Sandvikveien barnehage.

– Vi har flere voksne som kan veilede i leken, delta i leken og følge opp leken, så vi ser en annen lek i barnehagen. Det er mer ro, kreativitet og de ansatte kan være med uten at de trenger å ha dårlig samvittighet for at det skjer noe på den andre siden avdelingen, sier Kapstad Ranck.

Flere ansatte har i tillegg vært positivt for arbeidet med relasjoner, opplyser styreren.

– Vi har mer inndeling i mindre grupper og det er gunstig for relasjonsbyggingen. Vi har jobbet mye med relasjonsarbeid i mange år, så det er ikke noe nytt, men nå ser vi mer effekt av arbeidet fordi vi har nok voksne til å gjennomføre det vi har planlagt å gjøre. Det er også mye lettere å følge opp konflikter på en grundig måte, slik at ungene opplever læring i situasjonen og det ikke bare blir brannslukking, som kan være tilffellet når det ikke er nok voksne og det er flere situasjoner som oppstår på samme tid, sier hun.

– For personalet sin del er det flere voksne å fordele arbeidsoppgavene på. Det er med på å redusere stress og redusert stress hos de voksne bidrar også til redusert stress hos ungene, sier Kapstad Ranck.

Ikke brukt vikar siden desember

I løpet av det snaue året Sandvikveien barnehage har vært med i pilotprosjektet, har sykefraværet gått ned.

Fra august til desember i 2016 hadde barnehagen et sykefravær på 9,23 prosent. Til sammenligning lå sykefraværet i samme periode i 2017 på 5,26 prosent. Fra januar til juni 2017 hadde barnehagen et sykefravær på 10,43 prosent, mens det i samme periode i 2018 lå på 5,09 prosent, opplyser styrer Kapstad Ranck. Hun tror nedgangen i sykefravær kan ha sammenheng med at de har økt bemanningen.

– Vi har ikke brukt vikar siden desember 2017. Barna møter kun kjente voksne og det er trygt og godt, forteller hun.

– Det er greit med bemanning selv om en ansatt er borte. Det gjør at aktiviteter kan gjennomføres til tross for fravær, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Og hvis det er færre barn på en annen avdeling kan en voksen komme over fra denne avdelingen for å hjelpe til, og da møter barna fortsatt bare kjente voksne, sier Kapstad Ranck.

Enklere å drive kompetanseheving

Styreren opplever også at de nå har bedre mulighet til å gjennomføre kompetansehevingstiltak.

– Vi har hatt gode systemer for kompetanseheving også før pilotprosjektet, men tidligere har det hendt at vi har måttet utsette møter fordi det ville gå på bekostning av barna. Nå har vi mulighet til å følge opp kompetansehevingen og sette den i et system som gjør at det lar seg gjennomføre hele veien. Det at alle ansatte deltar i samme kompetanseheving gjør at vi får en endret praksis og det kommer barna til gode.

– Jeg opplever at personalet er stolte over den jobben de gjør og kompetansen de har. Kompetanseheving tar tid og må holdes ved like, så det er ikke slik at vi gjennom dette pilotprosjektet har fått veldig mye mer kompetanse, men nå er vi trygge på at det vi har jobbet med over tid lar seg gjennomføre i praksis, sier Kapstad Ranck.

Skal evalueres etter to års drift

Pilotprosjektet ble satt i gang på bakgrunn av en politisk bestilling etter dimensjoneringsprosessen av barnehageplasser i Stavangerbarnehagen i 2017, der det ble besluttet å legge ned 150 barnehageplasser på grunn av overkapasitet.

Prosjektet skulle iverksettes i to barnehager, fortrinnsvis i et område med levekårsutfordringer. I bestillingen fra politikerne heter det at:

«Pilotprosjektet evalueres etter to års drift, og det fremlegges en sak til kommunalstyret for oppvekst om erfaringene med prosjektet.»

Kostnadsrammen for prosjektet er på cirka 3 millioner kroner per år. Det opplyser Anne Abrahamsen som er rådgiver i Fagstab barnehage og stedfortreder for barnehagesjefen.

– Det er alltid interessant å følge prosjekter i barnehagene for å se nærmere på hvilke faktorer som påvirker og hva som kan gi en bedre hverdag for barn og ansatte. Det er fint å se at barnehagene gjør seg gode erfaringer og at de opplever prosjektet som positivt. Hvis pilotprosjektet kan være med å gi retning for nye og bedre løsninger er dette noe som må ses på når prosjektet avsluttes, sier Abrahamsen.

– Hvor går veien videre når pilotprosjektet er avsluttet i august 2019? Blir det aktuelt å se på om bemanningen i kommunens barnehager skal økes generelt?

– Som det heter i bestillingen fra politikerne skal prosjektet evalueres etter to års drift. Det må da skrives en sak som sier noe om erfaringene fra prosjektet. Før en evaluering er ferdig er det derfor litt tidlig å forskuttere konkrete tiltak etter 2019, men resultatene og erfaringene de to barnehagene gjør seg både i et faglig perspektiv og et administrativt perspektiv vil bli tatt med når veien videre legges i et samarbeid mellom politikere, administrasjon og barnehagene, sier Abrahamsen.

– I etterkant av bestillingen og oppstarten av dette prosjektet er det også innført ny nasjonal pedagognorm, så det er flere faktorer som må tas med i den helhetlige vurderingen videre, legger hun til.

Tidlig innsats

Styrer Monica Kapstad Ranck i Sandvikveien barnehage er klar på at hun mener pilotprosjektet med økt voksentetthet så langt har vært svært vellykket.

– Hvordan blir det hvis dere må redusere bemanningen igjen når pilotprosjektet er over?

– Det vil bli tøft. Vi føler oss jo privilegerte som er med på dette prosjektet. Vi ser at dette fungerer, sier styreren.

– Jeg håper virkelig at det er slik bemanningen blir fremover for barnehagene. De første årene er så viktige for at barn skal få et godt grunnlag. Dette er i aller høyeste grad tidlig innsats, avslutter Kapstad Ranck.

Powered by Labrador CMS