Tall fra Udir viser at 53 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen uten dispensasjon ved utgangen av 2018.
Tall fra Udir viser at 53 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen uten dispensasjon ved utgangen av 2018.

Flere ansatte i barnehagene - men 1300 barnehager har fortsatt ikke oppfylt bemanningsnormen

En fersk analyse fra Utdanningsdirektoratet viser at tre av fire barnehager oppfyller bemanningsnormen, men fortsatt går 86.100 barn i barnehager som ikke oppfyller normen som gjelder fra 1. august 2019.

Publisert

Regjeringen innførte høsten 2018 en minstenorm for bemanning i barnehagen, som krever at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. (Normen ble innført 1. august 2018. Fra da har barnehagene ett år på seg til å innfri kravet.)

Ifølge tall* publisert av Utdanningsdirektoratet (Udir) fredag morgen, har andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen økt fra 56 prosent i 2017 til 75 prosent. I 2018 var det i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt i barnehagene.

Det er en forbedring fra 2017 da bemanningstettheten var 6,0 barn per ansatt.

– Flere voksne i barnehagen betyr et bedre tilbud til barna: Flere voksne som kan se barna, og legge gode rammer for lek og utvikling. Men vi er ikke mål, kommunene og private barnehager må fortsette å ansette flere slik at alle oppfyller kravene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

(*Tallene i Udirs analyse er hentet fra BASIL og viser status i barnehagen per 15.12.2018.)

Én av fire oppfyller ikke bemanningsnormen

Udir skriver at det fra 2017 til 2018 har blitt nærmere 1000 flere barnehager som oppfyller kravet om maksimum seks barn per voksen.

En fjerdedel av barnehagene (1300 barnehager), har flere enn seks barn per ansatt og oppfyller dermed ikke bemanningsnormen. Totalt går 86 100 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Det er i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,0 barn per ansatt i de private. Ifølge Udir er det 500 flere private enn kommunale barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Blant de ti største kommunene er det kun Trondheim som ikke oppfyller bemanningsnormen for sine kommunale barnehager, med et gjennomsnitt på 6,1 barn per ansatt.

Blant de private barnehagene har foreldredrevne barnehager og enmannsforetak i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt, mens de fem største barnehagekjedene har en gjennomsnittlig bemanning på 6,2 barn per ansatt, ifølge Udir. De største kjedene har imidlertid totalt sett den største nedgangen i antall barn per voksen fra 2017 til 2018, fra 6,5 til 6,2.

Litt over halvparten oppfyller pedagognormen

Udirs analyse viser at kun 53 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. 30 prosent oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet. Mens 17 prosent av barnehagene oppfyller ikke normen.

En litt høyere andel private (53,9 prosent) enn kommunale (52,7 prosent) oppfyller pedagognormen uten dispensasjon.

Fra 1. august 2018 ble pedagognormen skjerpet for å få flere barnehagelærere. Normen sier at det skal være minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Tidligere var kravet henholdsvis 9 og 18 barn per pedagogisk leder.

Udir skriver at skjerpingen av pedagognormen har ført til et behov for betydelig flere pedagogiske ledere i barnehagen og at antall pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet derfor har økt.

I 2018 har 10 prosent av årsverkene til de pedagogiske lederne varig eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. Det er en økning på fem prosentpoeng fra 2017.

Udir opplyser at det frem til 2018 var stadig færre pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet, men at andelen igjen har økt etter skjerpingen av pedagognormen i 2018.

Totalt går over 130 000 barn i barnehager som ikke oppfyller pedagognormen eller barnehager som oppfyller normen med dispensasjon.

Mangler over 4000 årsverk

– Det er blitt nesten 3 400 flere stillinger som pedagogiske ledere i barnehagen fra 2017 til 2018, og i fjor var det rekordmange som søkte seg til barnehagelærerutdanningen. Det betyr mye for kvaliteten på barnehagen og barnas mulighet for trygghet og utvikling i et godt lekemiljø. Men det er fortsatt for mange barnehager som ikke oppfyller kravet til antall barnehagelærere, og vi jobber systematisk for å utdanne flere til denne viktige jobben, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Ifølge Udir mangler det over 4000 årsverk for å oppfylle pedagognormen uten dispensasjon for alle barnehager.

Ved utgangen av 2018 oppfylte 40 prosent av barnehagene både kravet til bemanning og kravet til pedagogisk bemanning uten dispensasjon. 12 prosent av barnehagene oppfylte ingen av normene.

Antall og andel barnehager som oppfyller en, ingen eller begge normer. 2018:

  Antall Andel
Oppfyller begge normer 2076 40,1
Oppfyller kun pedagognorm 682 13,2
Oppfyller kun bemanningsnorm 1785 34,5
Oppfyller ingen 630 12,2

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

PBL: – Strekker seg langt

I forbindelse med de ferske tallene for bemanning i barnehagesektoren som ble publisert fredag morgen, har statsrådene Jan Tore Sanner (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uttalt seg til VG: «Dette er ikke godt nok ennå. Spesielt er det mange av de private barnehagene som ikke oppfyller normen», sier barneministeren til avisa. «Vi er på vei, men det er ikke godt nok ennå», sier kunnskapsministeren.

Det får administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, til å reagere. Hun mener kritikken fra regjeringen bygger på en logisk kortslutning:

– Regjeringen har innført en bemanningsnorm, men nektet å høre på alle som har dokumentert at den ikke er finansiert. Begrunnelsen fra Jan Tore Sanner har vært at den er oppfylt – og dermed per definisjon finansiert – i gjennomsnittet av norske kommuner. Nå kommer tallene. Tallene skulle Sanner være veldig godt fornøyd med. For i gjennomsnitt oppfyller de private barnehagene normen som i gjennomsnitt er finansiert, sier Anne Lindboe i en pressemelding.

PBL mener regjeringens måte å bruke gjennomsnittsberegning på ikke gir et godt uttrykk for situasjonen i den enkelte barnehage.

Lindboe peker på at private barnehager blir finansiert på bakgrunn av to år gamle regnskap i kommunene. Ifølge PBL er det mer enn 100 kommuner hvor de private barnehagene får finansiering basert på lavere grunnbemanning enn den nye normen krever.

– At veldig mange likevel strekker seg veldig langt for å innfri kravene lenge før fristen, viser at private barnehager tar sitt samfunnsoppdrag på høyeste alvor, sier Lindboe.

Utdanningsforbundet: Oppbemanningen går for sakte

Til Utdanning sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, at de ferske tallene fra Udir, tyder på at de vedtatte normene for økt bemanning og pedagogtetthet har hatt en viss virkning. Hun mener imidlertid at oppbemanningen i barnehagesektoren går for sakte.

Valås mener også det er flere ting ved tallene som gir grunn til bekymring. Hun peker blant annet på at andelen som tilsettes med dispensasjon fra kravet om barnehagelærerkompetanse, har doblet seg i løpet av ett år.

Kun 53 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet, ifølge Udir.

– Når vi vet at det er god tilgang på barnehagelærere er det ingen grunn til å tilsette på dispensasjon, sier Valås til Utdanning.

Hun mener myndighetene må sørge for at den videre innføringen av normene følges tettere opp, for å se hvordan de faktisk virker inn på kvaliteten på tilbudet til barna.

Powered by Labrador CMS