Foreldresamarbeid: Mange foreldre som har henvendt seg til Foreldreutvalget for barnehager har opplevd å bli misforstått eller neglisjert når de har tatt opp saker som berører barnet sitt med barnehagen.
Foreldresamarbeid: Mange foreldre som har henvendt seg til Foreldreutvalget for barnehager har opplevd å bli misforstått eller neglisjert når de har tatt opp saker som berører barnet sitt med barnehagen.

Her er spørsmålene foreldre vil ha svar på

Rekordmange henvendelser fra foreldre til Foreldreutvalget for barnehager. En fjerdedel gjaldt samarbeidsproblemer med ansatte i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

I 2014 mottok Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 350 henvendelser fra foreldre. Det er en økning på 79 fra 2013.

Foreldre spurte hyppigst om ulike sider ved samarbeidet med de ansatte i barnehagen — og oftest dreide det seg om samarbeidsproblemer, opplevelse av manglende profesjonalitet og uavklarte rolleforventninger. FUB mottok i alt 91 henvendelser om disse temaene i fjor, mot 43 året før.

De fleste spørsmålene handler om at foreldrene opplever å bli misforstått eller neglisjert når de tar opp saker om sitt barn med personalet, eller at barnet ikke blir behandlet med respekt eller får det tilbudet de har krav på. 

– I en hektisk hverdag med for lav bemanning i mange barnehager, blir det ofte ikke tid til den nære og gode dialogen foreldre ønsker. Det handler også om liten kunnskap og kompetanse om foreldresamarbeid hos de ansatte, sier seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen i FUB i en pressemelding.

Foreldre vil medvirke

Det nest mest populære temaet er hvordan foreldre konkret kan organisere seg i foreldreråd, samarbeidsutvalg og lokale FUB i barnehagen.

– En viktig årsak til økningen er nok at foreldre har blitt mer bevisste sin rett til å medvirke i barnehagens hverdag og ønsker å engasjere seg. Det er svært positivt! Men, vi ser at mange nyvalgte foreldrerepresentanter blir møtt med skepsis og usikkerhet hos ledelsen. Begge parter er usikre på rollen til den tillitsvalgte, sier Norreen.

Hun tror spørsmålene tyder på manglende kunnskap hos barnehagestyrere om mandat og oppgaver for foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Bemanning og vikarbruk

Foreldrebetaling og kostpenger kom på tredjeplass, mens bekymring for bemanning, sykefravær og vikarbruk i barnehagen i år kom på fjerdeplass. Spørsmål om bemanning og vikarbruk toppet FUB-statistikkene både i 2012 og 2013.

– Selv om spørsmål til oss om bemanning og vikarbruk har gått ned det siste året, vet vi at dette er et tema som fortsatt opptar foreldre, sier Norreen.

Det kom fram i en undersøkelse FUB gjennomførte i juli 2014, hvor 50 prosent av foreldrene svarte at et stabilt og kompetent personale er det viktigste kriteriet for god kvalitet. 57 prosent svarte at personalets samspill med og nærhet til barna betyr mest i forhold til kvalitet.

– Vi tror at når barnehagen har mange nok og kompetente ansatte vil også dialogen og samarbeidet med foreldrene bli bedre. Et trygt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldre og de ansatte er avgjørende for barnas trivsel i barnehagen, sier Norreen.

Powered by Labrador CMS