Representanter fra FAU ved to barnehager på Harestua er kritiske til foreslåtte budsjettkutt. Fra venstre: Christine Bjerke Brustad, Johan Finstadsveen, Ina D. Jusufi-Lorentzen, Silje Skagen, Anne-Line Bjella-Fosshaug, Tonje Dynna, Vidar Bjørkli og Mihaela Fetita.
Representanter fra FAU ved to barnehager på Harestua er kritiske til foreslåtte budsjettkutt. Fra venstre: Christine Bjerke Brustad, Johan Finstadsveen, Ina D. Jusufi-Lorentzen, Silje Skagen, Anne-Line Bjella-Fosshaug, Tonje Dynna, Vidar Bjørkli og Mihaela Fetita.

Foreldreopprør i Lunner: – Går fra vondt til verre

Foreldre fortviler over en allerede presset hverdag i de kommunale barnehagene i Lunner. Nå vil rådmannen kutte ytterligere i barnehagebudsjettet.

Publisert

– Lunner er en pendlerkommune, noe som betyr at barna blir levert tidlig og hentet seint. Det kan medføre at en voksen kan være alene med opp til 18 barn i alderen 3-6 år flere timer i løpet av dagen med den grunnbemanningen vi har i dag. På småbarnsavdelingen kan en voksen være alene med opptil syv barn. Allerede i dag opplever vi at de ansatte har en presset hverdag. Selv om bemanningsnormen er oppfylt på papiret, er det ikke slik i praksis. Dermed mener vi at situasjonen er uforsvarlig allerede i dag - og nå skal de kutte ytterligere i barnehagebudsjettet. 

Det sier Silje Skagen, leder for Samarbeidsutvalget (SU) i Harestua Arena barnehage. I forrige uke samlet foreldrerepresentanter fra flere av de kommunale barnehagene seg for å diskutere situasjonen. 

– Vi ønsker å invitere rådmannen til å komme og jobbe en dag i barnehagen. Det vi foreldre opplever, er ansatte som strekker seg langt, men likevel ikke opplever at tiden strekker til, sier hun, før hun legger til:  

– Det er ikke forsvarlig. Hvis barnehageansatte skal kunne jobbe målrettet og systematisk med å utvikle kvalitet i tilbudet, og jobbe systematisk med mobbing og mistrivsel, ha et godt mattilbud som ikke går på bekostning av personalressurser for barna og få til et godt samarbeid med daglig kommunikasjon mellom barnehage og hjem, trengs det tilstrekkelig med bemanning og de riktige menneskene med god kompetanse som strekker til hele dagen. 

Vil kutte midler til vikar

Rådmannen har foreslått kutt i rammen for barnehagene i Lunner på totalt 1,85 millioner kroner i budsjettet for 2020, med en opptrapping til 4,28 millioner kroner i 2021.

Det skriver avisen Hadeland

Fra høsten var det seks kommunale, fire ordinære private barnehager og tre private familiebarnehager i drift i Lunner kommune. Av de i alt 453 barna som går i barnehage i kommunen, går 145 i private barnehager, og 308 i kommunale barnehager, ifølge sakspapirer knyttet til framtidig barnehagestruktur i kommunen. Der forslås det å legge ned Harestua barnehage - et av tiltakene som skal bidra til å kutte barnehagekostnader i kommunen. 

I tillegg foreslås det kraftige innsparinger på blant annet vikarbruk, nedlegging av storkjøkken og å fjerne en stilling som kokk i to av de kommunale barnehagene. Saken skal behandles i kommunestyret kommende torsdag. 

– Bakgrunnen for at vi møttes, var at noen av foreldrene opplever at barna er utrygge. Selv om kommunen er på bemanningsnorm, opplever vi ikke at den oppfylles hele dagen slik situasjonen er i dag. Og så har de tenkt å kutte enda mer. Det viktigste for oss er å synliggjøre all den tiden de barnehageansatte ikke er til stede sammen med barna - enten de er borte fordi de er syke, i møter eller har plantid. Vi opplever at det er ille i dag, men frykter at det blir enda verre. Samtidig blir de barnehageansatte stadig ilagt flere krav, sier Skagen. 

Kraftige reaksjoner

Flere har reagert på forlagene om å kutte i barnehagebudsjettet. Blant annet skriver foreldreutvalget i Eventyrskogen barnehage i en høringsuttalelse at: 

Det foreslås å kutte ned på vikarbudsjett fra med totalt 500 000 kr fra 2021, og det er foreslått å avvikle industrikjøkken i barnehager. Barnehagen vår oppfyller i utgangspunktet bemanningsnormen fra 2018, men vi som foreldre opplever at det ikke alltid oppfylles i praksis. 

FAKTA Lunner kommune

Lunner kommune ligger i Oppland fylke, som fra 1. januar blir en del av Viken. Kommunen er en del av Hadeland. 

Pedagogandelen i de kommunale barnehagene var i 2018 på 47 prosent, mot 49 prosent i de private barnehagene.

Bemanningstettheten var i samme periode på én voksen på seks barn i de kommunale barnehagene, og tilsvarende 5,8 i de private barnehagene. 

Foreldrene peker blant annet på høyt arbeidspress som en mulig årsak til økende sykefravær. 

Ett eventuelt kutt i vikarbudsjett vil øke dette presset ytterligere. (...) Vikarbudsjettet har ikke vært og er ikke for stort, da det brukes opp hvert år. Hvis det kuttes i vikarbudsjett frykter vi det vil gå ut over barna våre, skriver foreldrene.

For barnehagen Harestua arena er det foreslått kutt i budsjettramma på 153.180 i 2020 og 282.180 kroner per år fra 2021 til 2023.

«Vi er meget bekymret for konsekvensene dette vil ha for barna, kvaliteten og driften framover», skriver samarbeidsutvalget (SU) ved barnehagen i sitt høringssvar.

De peker også på at en konsekvens kan bli vikarkutt.

«For 2020 vil det ikke være penger til å sette inn vikar ved sykdom, ferier og så videre. Stortinget har vedtatt minimumskrav til grunnbemanning som trådte i kraft 01.08.2018. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. Bemanningsnormen vil dermed ikke bli ivaretatt. Dette betyr at barnehagen bryter loven hver gang det ikke settes inn vikar. Sikkerheten vil bli svekket og det vil være på grensen til uforsvarlighet, spesielt om morgenen og ettermiddagen når det er mange barn og en voksen pr. avdeling», skriver de.

Sa fra i 2017

Samtidig reagerer tillitsvalgte i fagforbundene Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet sammen med tillitsvalgte fra samtlige kommunale barnehager. I sin høringsuttalelse viser de til at de allerede 2017 skrev et brev som uttrykte bekymring over den økonomiske situasjonen i barnehagene. 

Det vil bli vanskelig å stå inne for det pedagogiske tilbudet i kommuen ved et vikarbudsjett kutt. Lunner kommune stiller krav til oss om å få ned sykefraværet. Vi har fått beskjed om hvor mange prosent det er forventet at vi skal ligge på i forhold til fravær. Kutt i vikarbudsjettet vil ikke gjøre noe annet enn å øke sykefraværet. Slitasjen og belastningen på gjenværende ansatte blir for stor. I tillegg til at bemanningsnormen ikke kan bli fulgt. Det er veldig selvmotsigende av kommunen å kreve mer nærvær og samtidig øke belastningen på de ansatte som faktisk er på jobb. Vi vet også at flere ansatte søker seg bort fra Lunner kommune på grunn av en krevende hverdag og dårlige rammer, står det blant annet i uttalelsen. 

Utdanningsforbundet har i tillegg skrevet sin egen høringsuttalelse: 

Oppvekstområdet i Lunner har over flere år opplevd innskrenkninger i bemanningssituasjonen, og er i ferd med å nå et bristepunkt. Ansatte opplever at de
ikke er i stand til å gi brukerne det tilbudet de har krav på. En konsekvens av stadig
strammere økonomiske rammer er at det ikke settes inn kvalifiserte vikarer ved
fravær. Dette medfører at planlagte aktiviteter i barnehage utgår, at klasser på skolen slås sammen og at kvaliteten på undervisning synker. Dette fører igjen til stor slitasje på medarbeidere og et økende sykefravær.

Må prioritere

Barnehagefaglig konsulent Mette Grønmyr i Lunner kommune forstår ifølge avisen Hadeland bekymringene. Samtidig mener hun andre sektorer i kommunen er hardere rammet av budsjettkuttene enn barnehagesektoren.

– En del av kuttet handler om at det er behov for færre plasser de kommende årene, fordi det blir færre barn. Dette gir en naturlig reduksjon i kostnader. Kommunen skal selvsagt drive forsvarlig. Redusert vikarbruk kan likevel bli konsekvensen noen steder, for penger til grunnbemanning og pedagogisk personale må prioriteres, sier hun til avisen.

SU ved Harestua arena barnehage er også kritiske til at stillingen som kokk ved denne barnehagen og Eventyrskogen barnehage foreslås fjernet, noe som innebærer at enda flere voksne måtte gå fra avdelingene for å lage mat. Forslaget henger ifølge Grønmyr sammen med at den nye bemanningsnormen presiserer tydelig at ansatte som ikke er i daglig arbeid med barna skal holdes utenfor bemanningsnormen.

– Dette er ingen lovpålagt oppgave, og i forslaget fra rådmannen prioriteres det ansatte som direkte er knyttet opp mot arbeid med barna i barnehagen, forklarer Grønmyr.

Høyt sykefravær

Sykefravær er et tema som går igjen i alle høringsuttalelsene.

I 2018 var det legemeldte sykefraværet i de kommunale barnehagene høyt: Tall fra barnehagemonitor.no viser at det var oppe på henholdsvis 12,8 prosent og 14 prosent i første og andre kvartal, før det gikk ned til 9,7 og 9,5 prosent i tredje og fjerde kvartal. Til sammenligning var snittet i de kommunale barnehagene i hele landet på 11,3 og 11,2 prosent i første og andre kvartal, og 8,2 og 9,2 prosent i kvartal tre og fire. 

I første kvartal i år var sykefraværet i de kommunale barnehagene i Lunner på 8,3 prosent - lavere enn det nasjonale snittet på 9,2 prosent legemeldt sykefravær.  

– Høyt sykefravær er kostbart, og i de kommunale barnehagene har det vært et høyt fravær knyttet til sykdom. Det jobbes målrettet for å få ned sykefraværet, sier Grønmyr.

Powered by Labrador CMS