DEBATT

Med stadig flere småbarn i barnehagen, betyr bemanning alt for å kunne se hvert enkelt barn.
Med stadig flere småbarn i barnehagen, betyr bemanning alt for å kunne se hvert enkelt barn.

Vil ha foreldrene med i kampen om økt bemanning

God bemanning i barnehagen sikrer tid til enkeltbarnet og barnegruppen, mener morgendagens barnehagelærere fra Høgskolen i Østfold. Nå vil de ha foreldrene på banen.

Publisert Sist oppdatert

Det er denne tiden vi som barnehageansatte trenger for å kunne se, imøtekomme og ivareta hvert enkelt barns behov. Vi vil ha foreldrene med i kampen for å øke bemanning i barnehagen.

Vi som fremtidige barnehagelærere lærer i vår utdanning å ha fokus på omsorg, danning, lek og læring. Vi ser på dette som en utfordring fordi bemanningen i barnehagen er for lav. Barnehagens samfunnsmandat sier at barnehagen skal, i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

I følge rammeplanen skal barnehagen sikre alle barn under opplæringspliktig alder et godt oppvekstmiljø. Dette innebærer at hvert enkelt barn skal føle trygghet, både fysisk og psykisk. Barnet skal føle seg sett og hørt. Rammeplanen legger føringer for hva vi skal gjøre i barnehagen. Slik vi ser det møter vi utfordringene når vi retter blikket mot bemanningen.   

Vi ønsker å jobbe for en bemanningsnorm som kan bidra til å øke kvaliteten på det arbeidet vi gjør i barnehagen, dette betyr ikke at kvalitet i barnehagene er fraværende. Men vi tror at med en høyere bemanning kan vi sikre at barna blir tryggere, mer tillitsfulle, og at vi får mer tid til å følge opp det pedagogiske arbeidet. Vi elsker å jobbe med barn og vil ha fokus på det aller viktigste, nemlig barna.

Som nevnt tidligere vil økt bemanning gi oss tiden vi trenger for å ivareta og få dypere kontakt med barna, ivareta barnas behov. Utdanningsforbundet publiserte i april 2015 artikkelen “bemanning i barnehagen” der de trekker frem at alle barnehagebarn trenger nok hender, øyne og fang som er tilgjengelige for dem. De sier videre at barna har et like stort behov for å ha voksne rundt seg om morgenen og om ettermiddagen som de har midt på dagen. Vi støtter budskapet i artikkelen og mener det trekker frem sentrale poenger for bemanning i barnehagen.

Innen 2020 skal regjeringen komme med en bemanningsnorm for barnehager. Slik vi forstår det vil denne normen stadfeste bemanningen slik den er tenkt i dag. En voksen skal ikke være alene med mer enn tre småbarn (0–3 år) og en voksen skal ikke være alene med mer enn seks store barn (3-6 år).

Vi ønsker at det skal være fem voksne på storbarnsavdeling med tjuefem barn. Og fem voksne på en småbarnsavdeling med ti barn. Vi tror at med fem voksne på både stor og liten avdeling, vil det være lettere å se hvert enkelt barn i barnegruppen. Utdanningsforbundet mener at små barn krever flere ansatte. De siste årene har andelen barn under tre år økt drastisk. Da må det ansettes flere for at disse barna skal bli bedre ivaretatt. I barnehageloven heter det at «bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.» For å få gjennomført dette i praksis er vi avhengige av nok og kvalifisert bemanning hver dag, hele året.

Vi ønsker at dere som foreldre skal stå frem og bruke deres medvirkningskraft og stemme. Vi mener dere er sentrale og viktige støttespillere som kan hjelpe oss slik at vi kan få økt bemanning i barnehagen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Politikerne har lenge lovet en bemanningsnorm for barnehagen. Vi tenker at det ikke hjelper å love. Vi ønsker handling og konkrete tiltak for å få flere ansatte i barnehagen. Vi tror at dere som foreldre har stor makt og innflytelse for å påvirke politikerne. Mange i barnehagefeltet har prøvd men når ikke fram.

Kan vi sammen hjelpe hverandre og bli hørt av politikerne? Kan vi barnehageansatte og dere foreldre sammen jobbe for økt bemanning i barnehagen?

Har du meninger du vil dele med andre? Del i kommentarfeltet under eller send til oss på red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS