Larviks kommunale barnehager får kortere åpningstid fra oktober.
Larviks kommunale barnehager får kortere åpningstid fra oktober.

Reduserer åpningstidene

Fra 1. oktober reduseres åpningstidene i de kommunale barnehagene i Larvik med 45 minutter. – Med justert åpningstid kan vi ha flere ansatte på jobb samtidig.

Publisert Sist oppdatert

– Ordinær åpningstid endres fra 10 timer og 15 minutter til 9 timer og 30 minutter per dag, opplyser virksomhetsleder for barnehage, Anja Sterner, i en artikkel publisert på kommunens nettsider.

Hun forteller videre at det blir opp til den enkelte barnehage å vedta åpne- og stengetid for sin barnehage.

– Det er barnehagens samarbeidsutvalg (SU) som vedtar klokkeslett for åpning og stenging ut ifra lokale behov, men fortsatt med en åpningstid på 9 timer og 30 minutter, sier Sterner.

I august vil barnehagene sende ut en undersøkelse til foreldre og foresatte for å få tilbakemeldinger på foretrukket klokkeslett for åpning og stenging. Da kan samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage vedta åpningstid på bakgrunn av flertallets ønske i foreldregruppa, skriver Larvik kommune på sine nettsider.

Ønsker å styrke kvaliteten

Forslaget om redusert åpningstid fikk politisk flertall i kommunestyret 15. juni i år.

I saksdokumentene ble det blant annet pekt på at de kommunale barnehagene i Larvik har hatt lengre åpningstid enn sammenlignbare nærliggende kommuner.

Virksomhetsleder Anja Sterner forteller til Østlands-Posten (krever innlogging) at de med dette tiltaket ønsker å styrke kvaliteten i barnehagene samt å redusere belastningen på de ansatte.

– Med justert åpningstid kan vi ha flere ansatte på jobb samtidig. Med tettere bemanning gjennom dagen kan vi påvirke kvaliteten på omsorg og oppfølgingen av det enkelte barn. Det betyr også at de ansatte kan ha mer tid til dialog med foreldrene, sier hun til avisa.

Endringen i åpningstid vil få økonomiske konsekvenser for kommunen. Det er beregnet at Virksomhet barnehage vil trenge en rammeøkning på rundt 1,5 millioner kroner.

Delte meninger

Tidligere i år ble forslaget om å redusere åpningstiden sendt ut på høring til samarbeidsutvalgene i alle de kommunale barnehagene - blant annet for at foreldrene skulle få komme med sine synspunkter. Mange støttet forslaget, mens andre pekte på at kortere åpningstid vil skape utfordringer med å få hverdagen til å gå opp, særlig for dem med lang reisevei til og fra jobb.

I høringen ytret noen av samarbeidsutvalgene et ønske om mer midler til bemanning i barnehagene, slik at kommunen kan styrke bemanningstettheten uten at det går utover åpningstiden.

Også Utdanningsforbundet og Fagforbundet deltok i høringen. Begge stilte seg bak forslaget om redusert åpningstid.

Skal evalueres

Da saken var oppe til politisk behandling fremmet partiet BedreLarvik forslag om å opprettholde dagens åpningstider. De begrunnet dette med at en del foreldre vil ha utfordringer med å nå en full arbeidsdag om de har lang reisevei til jobb. Forslaget ble nedstemt.

Kristelig Folkeparti og Høyre fikk derimot flertall for sitt forslag om at ordningen med redusert åpningstid skal evalueres innen barnehageåret 2024/2025.

Vedtaket:

1. Ordinær åpningstid i de kommunale barnehagene endres til 9 timer og 30 min per dag.

2. Barnehagens Samarbeidsutvalg kan vedta klokkeslett for åpning og stenging ut ifra lokale behov, men fortsatt med en åpningstid på 9 t og 30 min.

3. Økonomiske konsekvenser for 2022 er beregnet til 1,5 mill kr og foreslås dekket av disposisjonsfond. Økonomiske konsekvenser for 2023 og senere år, innarbeides i strategidokumentet.

4. Ved behov for andre endringer i vedtektene orienteres dette om fortløpende til Hovedutvalget.

5. Ordningen med redusert åpningstid evalueres i tide til utvalgets behandling av barnehagevedtekter for barnehageåret 2024/25.

(Kilde: Larvik kommune)

Powered by Labrador CMS