DEBATT

Gode opplevelser, vennskap og interesser har ikke noen aldersgrense, og møter som dette er med på å bygge bro mellom generasjonene, skriver kronikkforfatterne.

Generasjonsmøter i barnehager – hvorfor er det viktig?

– Ved å gi barn og eldre mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, kan det skapes sterke bånd og bedre forståelse mellom aldersgruppene, skriver kronikkforfatterne.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vi ser stadig gode eksempler på magiske møter mellom barn og eldre, både i praksis, i sosiale medier og på TV. Vinn-vinn-situasjoner, gjensidig glede, tilhørighet og hyggelig fellesskap er begreper som ofte blir brukt når generasjonsmøter omtales.

Men hva går møtene ut på, og hvorfor er de så viktige? Og ikke minst: Hvordan kan vi legge til rette for flere av disse møtene?

Nå ønsker forskere ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning å se nærmere på dette.

Hva er generasjonsmøter?

Generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom barn og eldre i dagliglivet, og om å organisere aktiviteter på tvers av generasjonene. Møtene arrangeres gjerne i institusjoner, som barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter eller frivilligsentraler.

Gjennom generasjonsmøter får deltakerne mulighet til å skape gjensidig forståelse for hverandre, og utveksle kunnskap og erfaringer. Ved å gi barn og eldre mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, kan det skapes sterke bånd og bedre forståelse mellom aldersgruppene.

Gode opplevelser, vennskap og interesser har ikke noen aldersgrense, og møter som dette er med på å bygge bro mellom generasjonene.

Forfatterne:

Czarecah Tuppil Oropilla

er forskningsstipendiat ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet)

Linda Fahle-Johansen

er rådgiver, Frivillighet og generasjonsmøter, Livsglede for Eldre

Hvorfor er det viktig med generasjonsmøter?

Ifølge tidligere forskning har møter mellom barn og eldre blant annet følgende fordeler:

  1. Det gir felles opplevelser, læring og kunnskap på tvers av generasjoner. Gjennom samarbeidet lærer både store og små nye ferdigheter av hverandre.
  2. Det minsker følelsen av isolasjon og hjelpeløshet hos eldre, gir ny mening i hverdagen og skaper en arena hvor de eldre kan dele sine kunnskaper, erfaringer og ferdigheter.
  3. Barna får mulighet til å lære av de eldre, og samtidig vise frem egne ferdigheter og kunnskaper.
  4. For barn som ikke har så mye kontakt med egne besteforeldre, kan det fylle et sosialt tomrom. Det er en arena for sosial og kulturell bærekraft.
  5. Det kan bidra til å fjerne negative aldersstereotypier, og fremme forståelse og solidaritet gjennom inkludering og mangfold.
  6. Det belyser viktigheten av felles møteplasser og ressurser som har verdi for alle aldersgrupper.
  7. Det fungerer som en brobygger, både for barn og eldre, og for institusjoner og nærmiljøet rundt.

Eksempler på generasjonsmøter

Forskningsprosjektet Together Old and Young (TOY) viser til flere eksempler på det de kaller intergenerasjonsprogrammer i syv ulike europeiske land: Irland, Italia, Slovenia, Spania, Nederland, Polen og Portugal. Programmene legger til rette for felles glede og læring for barn og eldre gjennom aktiviteter som eventyrstunder, sportsaktiviteter, drift av byhager, diktopplesninger og strikking.

I Norge finnes det også mange gode eksempler på generasjonsmøter. Ett eksempel er lavterskeltilbudet Livsgledebarnehage, som drives av Stiftelsen Livsglede for Eldre. En livsgledebarnehage besøker jevnlig en eldreinstitusjon i sitt nærmiljø, hvor de gjør hyggelige aktiviteter sammen med de eldre. Populære aktiviteter er blant annet sang- og musikkstunder, formingsaktiviteter, markeringer av høytider og merkedager og samtaler på tvers av generasjonene.

Forskning fra BARNkunne: Betingelser for generasjonsmøter

Det er stor enighet om at generasjonsmøter er viktig, men noen betingelser må ligge til grunn for at møtene skal finne sted. Det siste året har koronapandemien hindret barn og eldre i å møtes. Nettopp derfor er det særlig viktig å fastsette og forstå disse betingelsene, slik at man kan legge til rette for flere generasjonsmøter i fremtiden.

Forskningssenteret BARNkunne ønsker å finne ut mer om dette. De har derfor utviklet et spørreskjema, hvor de inviterer ansatte i barnehager til å besvare spørsmål som handler om generasjonsmøter.

La oss skape flere generasjonsmøter

Selv om vi har behov for mer kunnskap om generasjonsmøter, er det ingen tvil om det grunnleggende: Møter på tvers av generasjoner er viktige og verdifulle møter, både for liten og stor!

La oss derfor ikke glemme våre eldre venner, som ikke har hatt mulighet til å møte barnehagebarna på lang tid. Inviter dem på besøk når det blir mulighet for det, eller dra til det lokale sykehjemmet og ha aktiviteter på uteområdet. En gjeng lekende barn kan også spre mye glede gjennom et vindu.

Powered by Labrador CMS