Et foreldrepar saksøkte sin tidligere barnehage.
Et foreldrepar saksøkte sin tidligere barnehage.

Barnehage ble saksøkt. Nå er saken avsluttet

En barnehage som ble saksøkt av et foreldrepar etter at barnehagen sendte en bekymringsmelding til barnevernet, ble i januar frifunnet i Nedre Romerike tingrett. Nå er dommen rettskraftig.

Publisert Sist oppdatert

Det var i januar 2015 at barnehagen sendte bekymringsmeldingen til barnevernet etter mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Barnevernet satte i gang en undersøkelsessak som endte med henleggelse uten forslag til tiltak.

Foreldreparet gikk deretter til søksmål mot selve barnehagen, styrer og en tidligere pedagogisk leder i barnehagen.

Les mer om saken her.

Frifunnet

I januar i år konkluderte Nedre Romerike tingrett med at ingen av de saksøkte hadde opptrådt uaktsomt. De ble dermed av tingretten frifunnet for erstatnings- og oppreisningskravene.

Tingretten la til grunn at barnehagens ansatte må gis betydelig rom for skjønn ved vurderingen av om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet, og at det i tvilstilfeller må vektlegges hvorvidt bekymringen er drøftet anonymt med barnevernstjenesten på forhånd (noe barnehagen hadde gjort).

På bakgrunn av bevisførselen konkluderte tingretten med at verken barnehagen eller de andre saksøkte kunne anses å ha handlet uaktsomt.

Les mer om tingrettens begrunnelse her.

Anser saken som avsluttet

Foreldreparet anket tingrettens dom, men saken ble nektet fremmet for Eidsivating lagmannsrett.

Foreldreparets advokat, Per Danielsen, bekrefter overfor barnehage.no at hans klienter ikke kommer til å gå videre med saken.

Han opplyser at hans klienter har opplevd prosessen som vanskelig.

– De syntes det var forferdelig å få mistanke og beskyldninger mot seg, sier Danielsen og forteller at foreldreparet er skuffet over utfallet av saken.

Ble personlig saksøkt

Nå er dommen fra tingretten rettskraftig. Styrer i barnehagen som ble saksøkt er glad for at saken er avsluttet og for utfallet den fikk.

– Vi har hele tiden ment at det vi gjorde var helt i tråd med lovverk og barnehagens omsorgsplikt, sier styreren.

I tillegg til at selve barnehagen ble saksøkt, ble også styrer og en tidligere pedagogisk leder i barnehagen saksøkt personlig.

Styreren mener det er uheldig at barnehageansatte kan bli personlig saksøkt for å ha sendt en bekymringsmelding til barnevernet, og synes derfor det er bra at dommen fra tingretten legger til grunn at barnehagens ansatte må gis betydelig rom for skjønn ved vurderingen av om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet.

– Lærerik prosess

Styreren omtaler prosessen barnehagen har vært igjennom som lærerik.

– Jeg tror ikke det er noen som ønsker å bli saksøkt, men vi vil ikke være redde for å møte i et rettssystem igjen, sier styreren, og understreker at barnehagen fortsatt kommer til å melde fra når de mener meldeplikten er utløst:

– Er meldeplikten utløst, må man stå i det uansett hva det innebærer, sier styreren.

– Kunne gjort det vanskeligere å melde

Edward Keilman er teamleder i en interkommunal barneverntjeneste. Han er særlig opptatt av samarbeidet mellom barnehage og barnevern og har skrevet masteroppgave, der han intervjuet 11 pedagogiske ledere om bekymringsprosessen og de utfordringer det fører med seg å bli bekymret for et barn i barnehagen.

Keilman tror at dersom barnehagen hadde blitt dømt kunne det ha ført til økt vegring blant barnehageansatte for å melde fra til barnevernstjenesten.

– Det finnes allerede mange nok årsaker til at enkelte synes det er vanskelig å melde fra, og dette kunne ha vært enda en sak som hadde bidratt til det store havet av utfordringer, sier Keilman til barnehage.no. Han understreker at han ikke har kjennskap til detaljene i den aktuelle saken og derfor ikke kan uttale seg om hvorvidt han mener dommen er korrekt.

Keilman har forståelse for at mange barnehageansatte synes det kan være vanskelig å melde fra til barnevernet, for eksempel på grunn av relasjonen til barnet og foreldrene, usikkerhet rundt tolkning av tegn på omsorgssvikt eller manglende kunnskap om barnevernets arbeid. Han minner likevel om at man som barnehageansatt har en plikt til å melde fra når man er alvorlig bekymret for et barn, og henviser til Lov om barnehager § 22.

– Det beste er å få foreldrene med på et samarbeid, men er foreldrene uenige i meldingens innhold så betyr ikke det at barnehagen ikke skal melde. Så lenge barnehagens ansatte er bekymret for et barn er de underlagt meldeplikten og er nødt til å melde fra, sier han.

Powered by Labrador CMS