Barneombud Anne Lindboe.
Barneombud Anne Lindboe.

«Slik det er nå, er rettsvernet til barnehagebarn som opplever mobbing ikke godt nok»

«Vi har blitt kontaktet av flere som har fortalt om maktesløshet,» skriver barneombud Anne Lindboe i sitt brev til statsråden.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev barnehage.no at Barneombudet krever en "mobbelov" for barnehagene. Her er brevet som Barneombudet mandag har sendt til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:

Lovfesting av «mobbelov» for barnehagebarn

Barneombudet er fornøyd med at Kunnskaps- og integreringsdepartementet har inkludert barnehage i arbeidet for trygge og gode miljø uten mobbing, men vi mener at nå er det på tide å få på plass en bedre lovregulering av barnehagebarns rettigheter. Vi ber Kunnskaps- og integreringsministeren om å prioritere arbeidet med lovfesting av retten til et trygt og godt barnehagemiljø i barnehageloven, og ber om tilbakemelding på hva som skjer i denne saken.

Barn har etter barnekonvensjonen artikkel 19 rett til beskyttelse mot både fysisk og psykisk vold. Dette omfatter også mobbing i barnehagen. Det er statens ansvar å treffe alle egnede tiltak for å gjennomføre rettighetene i konvensjonen, jf. artikkel 4. Opplæringsloven kapittel 9A er et slikt tiltak for skoleelever. Vi mener det ikke er grunn til at skoleelever skal ha bedre rettigheter enn barn i barnehage.

Barna må ha rett til hjelp om de blir mobbet eller krenket i barnehagen

Mobbing og andre former for krenkelser er ikke noe som starter når barna begynner på skolen. Forskning viser at dette også skjer i barnehagen. Mobbing kan ha store konsekvenser for barna både på kort og lang sikt.

Når foreldrene overlater barna til barnehage, må de være sikre på at barna har det bra og at de har et sted å henvende seg om barnehagen ikke håndterer mobbing og andre krenkelser på en god nok måte. Vi har blitt kontaktet av flere som har fortalt om maktesløshet og konsekvenser for barna av at det i dag ikke er et godt nok sikkerhetsnett når barna blir mobbet i barnehagen.

Barneombudet er opptatt av at barnehagebarn må få en tilsvarende rett til et trygt og godt barnehagemiljø som elever i skolen har gjennom opplæringsloven kapittel 9A. Slik det er nå, er rettsvernet til barnehagebarn som opplever mobbing ikke godt nok.

Oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 792

Vi viser til Stortinget våren 2016 i forbindelse med behandlingen av meld. St. (2015-2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen gjorde følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt omsorgsog læringsmiljø, jf. opplæringsloven § 9a.

Vedtaket nr. 792 var enstemmig. I Prop. 1s (2017-2018) for Kunnskapsdepartementet uttaler departementet på side 133 at regjeringen har startet arbeidet med oppfølgingen av vedtaket og vil komme tilbake til vedtaket på en egnet måte. Barneombudet mener at egnet måte vil være en lovfesting i barnehageloven. Vi viser her også til ordlyden i Stortingets vedtak.

Det har nå gått 19 måneder siden vedtaket i Stortinget og vi håper at det vil skje noe i saken.Vi har forståelse for at departementet ønsket å styrke elevenes rettigheter i opplæringsloven først, men nå som dette er på plass bør arbeidet med å gi barnehagebarn tilsvarende rettigheter intensiveres.

Barn bør få en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Det bør også lovfestes en aktivitetsplikt, en plikt til at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser og jobbe systematisk for å forebygge, samt en håndhevingsordning tilsvarende opplæringsloven kapittel 9A i barnehageloven.

Veien videre

For oss er en «mobbelov» for barnehagebarn en høyt prioritert sak. Vi ber derfor om en tilbakemelding fra Kunnskaps- og integreringsministeren om hva som er planlagt fremdrift i saken, og når vi kan forvente at et lovforslag blir sendt ut på høring.

Vi bidrar gjerne i arbeidet for med «mobbelov» for barnehager, og deltar gjerne i møter om saken og diskuterer utformingen av et mulig lovforslag.

Vennlig hilsen

Anne Lindboe, barneombud

Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver

Powered by Labrador CMS