FUB-leder Einar Olav Larsen var opptatt av tida barnehageansatte faktisk er sammen med ungene, i sitt innspill til utdannings- og forskningskomiteen mandag.

FUB: – Bekymret for dagens bemanning

Stortingspolitikerne har fått en rekke innspill på barnehagedelen av statsbudsjettet for 2022. En del går på pensjonskutt. Flere tar også opp bemanning.

Publisert Sist oppdatert

I timene fram mot framleggelsen av regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet mandag, ble siste del av statsbudsjetthøringen gjennomført i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Spent på konsekvensene

Einar Olav Larsen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), tok i sitt innlegg utgangspunkt i de hundre ekstra millionene som er varslet til kommunene, for å øke tallet på barnehagelærere.

I dag ligger pedagogandelen på 43 prosent i norske barnehager, mens ambisjonen i Hurdalsplattformen er en økning til 50 prosent.

– Dette tenker vi i utgangspunktet er bra, samtidig er vi spent på konsekvensene i barnehagehverdagen, sa Larsen.

– Flere pedagoger gir flere som skal ta ut ubundet tid. Og vi vet det at møter, plantid, kurs og fravær allerede tar av tida ansatte faktisk er sammen med ungene våre, fortsatte han.

– Realiteten er underbemanning

Larsen etterlyste også kompensasjonsordninger som setter barnehagene i stand til å leie inn vikarer når de sender ansatte på videreutdanning.

– Generelt er vi opptatt av at dagens bemanning ikke settes under mer press. Vi erfarer jo det at bemanningsnormen, som er ment som en minimumsnorm, praktiseres som en maksimumsnorm. Normen er lik uavhengig av hvor lenge en barnehage er åpen, og realiteten er nok en underbemanning ute på avdelingene i store deler av barnehagehverdagen, sa FUB-lederen.

– Hvis vi tar med det som står i statsbudsjettet, at 36 prosent av ansatte i Barnehage-Norge i dag mangler barnehagefaglig grunnkompetanse, så har vi en bekymring for dagens bemanning.

– Ikke nok for barna

Budskapet fra Utdanningsforbundets leder Steffen Handal var også om bemanning.

– Dere må sikre at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere og dere må sikre at det også er andre faglærte til stede i barnehagen. Så bør dere i løpet av denne perioden trappe opp bemanningen, sånn at den er god gjennom hele barnehagehverdagen. Ikke bare i en periode midt på dagen. Det er ikke nok for barna. De er der hele tiden.

– Barna er der hele tiden, sa Steffen Handal.

Virke ideell og frivillighet foreslår i sitt høringsinnspill en dobling og øremerking av potten til kommunene for å oppnå 50 prosent barnehagelærere innen 2025. Fra 100 til 200 millioner. Virke mener også at det må på plass en bedre bemanningsnorm enn dagens, der forholdstallet mellom barn og ansatte gjelder for barnas oppholdstid, ikke bare noen få timer hver dag.

– Usosialt kutt

Ellers går mange av høringsinnspillene som omhandler barnehagesektoren på endringene som er foreslått innen pensjonstilskudd til private barnehager.

Virke ideell og frivillighet mener at kostnadsdekning av pensjonsutgifter krone for krone er en bedre løsning enn å justere dagens ordning med pensjonspåslag, da en slik justering vil «skape et press på å redusere pensjonskostnadene, stikk i strid med regjeringsplattformens mål om like pensjonsbetingelser i alle barnehager».

Arbeidsgiverforeningen Spekter uttrykker også skepsis til forslaget om kutt i pensjonstilskuddet: «Det er viktig at det nå ikke gjøres endringer, som isolert sett kan høres logiske ut, men som kan ødelegge de vellykkede tverrpolitiske løsningene vi har fått til i denne sektoren».

Private barnehagers landsforbund (PBL) kaller det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd for et usosialt kutt som vil kunne ramme kvalitet, mangfold og vilkår til ansatte i private barnehager.

Ny høringsfrist

Samtlige av høringsinnspillene nevnt i denne saken, kom inn før regjeringen la fram sine ønskede endringer til statsbudsjettet, der det blant annet ble varslet ytterligere pensjonskutt.

Fristen for å komme med skriftlige innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité sin behandling av regjeringens foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2022, er satt til utgangen av torsdag 11. november.

Powered by Labrador CMS