1. august må landets barnehager forholde seg til nye formuleringer i barnehageloven.
1. august må landets barnehager forholde seg til nye formuleringer i barnehageloven.

Søndag begynner nye endringer i barnehageloven å gjelde

Det stilles klare krav til hvordan barnehagene skal behandle personopplysninger.

Publisert

1. august må barnehagene forholde seg til nye bestemmelser i barnehageloven. Lovendringene handler om barnehagenes behandling av personopplysninger.

Arbeidet med å få på plass et nytt lovverk har pågått noen år. Allerede i 2016 fattet Stortinget to anmodningsvedtak hvor de ba regjeringen komme tilbake med forslag til ny ordlyd i barnehageloven som sikret lovhjemmel for barnehagenes behandling av personopplysninger. De ba også regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som kunne klargjøre hjemmelsgrunnlaget for barnehagenes innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

Nå før sommeren ble lovendringene vedtatt i Stortinget.

– Når det gjelder behandling av personopplysninger, er komiteen enig om behovet for et tydelig rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger i barnehage og skole, slik som også komiteen i forrige stortingsperiode ba regjeringen om å komme tilbake til gjennom to anmodningsvedtak. Barn er ofte mindre oppmerksom på sine rettigheter når det gjelder behandling av personopplysninger. Derfor er det også viktig å gi barns personopplysninger et særskilt vern, sa Marit Arnstad (Sp) som var saksordfører da lovendringene ble behandlet i Stortinget.

Blant annet sier endringene at barnehagene må ha tillatelse fra barnets foreldre for at de skal kunne utlevere personopplysninger om barnet til skolen.

Ved bytte av barnehage, kan barnehagene levere ut personopplysninger som er nødvendige for at den nye barnehagen kan gi barnet et tilbud i samsvar med loven. Men også her må foreldrene ha gitt tillatelse.

Her er samtlige nye formuleringer i loven:

§ 2 a første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Barnehagen må ha tillatelse fra barnets foreldre for å utlevere personopplysninger om barnet til skolen.

Ny § 47 a skal lyde:

§ 47 a Kommuner, fylkeskommuner og private barnehagers behandling av personopplysninger

Kommuner, fylkeskommuner og private barnehager kan behandle personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter loven.

Ved bytte av barnehage kan barnehagen levere ut personopplysninger, inkludert personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, som er nødvendige for at den nye barnehagen kan gi barnet et tilbud i samsvar med loven, men bare så langt foreldrene har gitt tillatelse.

Departementet kan gi forskrift om behandling av personopplysninger etter første og andre ledd, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, adgang til viderebehandling, utlevering og tilgang til personopplysninger.

§ 48 skal lyde:

§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata

Kommunale barnehager skal rapportere til Utdanningsdirektoratet tjenestedata som er nødvendige for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor barnehagesektoren. Eier av private barnehager skal rapportere slike tjenestedata og regnskapsdata til kommunen og til Utdanningsdirektoratet. Tjenestedataene skal ikke inneholde direkte identifiserbare personopplysninger. Departementet kan gi forskrift om rapportering av tjenestedata og regnskapsdata, og om Utdanningsdirektoratets behandling av disse.

§ 50 første ledd skal lyde:

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre.

Powered by Labrador CMS