Helle Soos eier og driver Trollklubben barnehage AS, som inntil nylig har hatt fire avdelinger i Fredrikstad.
Helle Soos eier og driver Trollklubben barnehage AS, som inntil nylig har hatt fire avdelinger i Fredrikstad.

Kommunen stengte barnehagen før nye lokaler var godkjent. Helle åpnet dørene likevel

– Vi har ikke åpnet den nye barnehagen. Dette er gratis barnepass.

Publisert

Trollklubben barnehage AS, eid av Helle Soos og ektemannen Stefan Soos, har fire avdelinger i Fredrikstad. Nå har kommunen trukket tilbake godkjenningen for to av dem.

Men Helle gir seg ikke uten kamp.

– Jeg er frustrert og sint. Ikke på egne vegne, men på vegne av foreldre og barn som må møte usikkerhet og risikerer å bli splittes opp i mange barnehager rundt om i kommunen, sier hun til barnehage.no.

– Får ikke klare svar

Blant de berørte avdelingene er både Bilett, som er en ordinær barnehage med 23 plasser, og familiebarnehagen i ekteparets bolig på Årum. Prosessene knyttet til begge disse er blitt viet mye oppmerksomhet av lokalpressen de siste månedene, men den siste tiden har mye handlet om Bilett.

Trollklubben barnehage AS

Har bestått av fire avdelinger:

  • Avd. Bilett - 23 barn (3-5 år)
  • Avd. Torp - 17 barn (1-5 år)
  • Avd. Roløvsøy - 124 barn (1-5 år)
  • Avd. Årum - 8 barn (1-2 år)

Avdeling Bilett er fratatt godkjenning fra 1. oktober 2021.

Avdeling Årum er fratatt godkjenning fra 1. november 2021.

Da kommunens godkjenning for denne avdelingen opphørte 1. oktober i år – fordi lokalene regnes som lite egnet til barnehagedrift – skjedde det uten at Soos hadde fått kommunens aksept til å ta i bruk lokalet som hun hadde planlagt å flytte de 23 barna til.

Det dreier seg om en enebolig som Trollklubben kjøpte for fem år siden. Huset er omregulert til barnehage, og både innvendig og ute er det gjort mange tilpasninger for at det skal kunne benyttes til formålet. Lokalet har fått navnet Bilettskogen, og ligger rett ved familiebarnehagen på Årum.

Men det er ennå ikke godkjent etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern.

– Hva tror du er årsaken til at nødvendig godkjenning ikke har kommet på plass for Bilettskogen?

– Det vet jeg ingenting om. Jeg får ikke konkrete svar, hevder Soos.

Hos kommunen er man av en annen oppfatning. Mer om det lenger ned i saken.

– Stadig nye krav

Soos forteller om en omfattende korrespondanse med Arbeidstilsynet og Fredrikstad kommune i sakens anledning. Hvor hun etter beste evne har forsøkt å utbedre det som har blitt påpekt.

Men Soos sin opplevelse er at det stadig har dukket opp nye krav, og at kommunen har brukt lang tid.

Da ferdigbefaring skulle gjennomføres 22. september, stilte kommunen ifølge henne med representanter både fra miljø og landbruk, barnehageetaten samt regulering og byggesak.

Det siste overrasket henne, siden bruksendring allerede var gitt for bygningen. Ifølge Soos ble det problematisert at den med ansvarsrett for byggingen ikke var til stede, samt at ikke alt av leker og utstyr var på plass.

– Men disse tingene var jo fortsatt i bruk i de gamle lokalene. Skulle jeg ha brukt 100.000 kroner på å kjøpe nytt av det jeg allerede hadde, for så å bli sittende med dobbelt opp? spør Soos med et sukk.

Siden har hun meldt tilbake at alt nå er klart og på plass, leker og utstyr inkludert, og bedt kommunen om å komme på ny befaring.

Det har foreløpig ikke skjedd.

Behov for nye lokaler

Soos har ikke noen innvendinger mot kommunens vedtak om å stanse driften i de gamle lokalene (avdeling Bilett). Disse har Trollklubben leid siden 2006, da godkjenning for barnehagedrift ble gitt.

Ifølge Fredrikstad Blad har kommuneoverlegen og miljø- og landbruksavdelingen i brevs form konstatert at fasilitetene er dårlige, og at både inne- og uteområde er lite egnet til barnehagedrift.

Overfor kommunen skal Soos ha påpekt at stedet trenger utbedringer, uten at huseier har investert i dette. Samt at hun selv i lang tid har ønsket å etablere en ny barnehage som erstatning for Bilett.

Det har hun altså ennå ikke fått.

En interpellasjon fra Høyre, Frp og KrF like før stengingsdato, der administrasjonen ble bedt om å vurdere midlertidige løsninger i nye eller gamle lokaler, førte ikke fram. Barnehageetaten forberedte seg på at det kunne bli behov for å innplassere barn i andre barnehager fra 1. oktober av.

Men da datoen kom – åpnet likevel Helle Soos dørene i Bilettskogen-lokalene. Med Trollklubben-ansatte på plass.

Fant ingen ulovligheter

– Vi har ikke åpnet den nye barnehagen. Dette er gratis barnepass, understreket Soos overfor Fredrikstad Blad (krever innlogging).

– Veldig, veldig spesielt, kommenterte barnehagesjef Gøril Pedersen Bjerknes til samme avis.

Kort tid etter kom brevet fra kommunen om at det ble åpnet såkalt «hendelsesbasert tilsyn» på adressen, noe som skjer når man vurderer at risikoen for brudd på regelverk er stor.

Soos fikk en uke på seg for å redegjøre for tilbudet om barnepass.

Hun forklarte blant annet at ordningen er delt opp i rullerende grupper på 8-9 barn, og at Trollklubben barnehage har stilt stedet til disposisjon, blant annet slik at barna kan bruke toalettene.

Men kommunen vurderte at ordningen, slik Soos beskriver den, ikke er i strid med lovens bestemmelser. Som krever godkjenning for virksomheter som driver barnepass mot betaling, som samler ti eller flere barn over tre år, eller der barn har ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer.

Konklusjonen ble at tilsynet kunne lukkes. Intet regelbrudd kunne påvises.

Uenig om familiebarnehagen

Når det gjelder familiebarnehagen på Årum, og som ligger i kjelleretasjen til ekteparet Soos sin bolig, så har kommunen vedtatt å trekke tilbake godkjenningen fra 1999, fra 1. november i år.

Åtte barn har barnehageplass her. Men etter et uanmeldt tilsyn i 2020, kom kommunen til at lokalene ikke egner seg for barnehagedrift. Blant argumentene som ble brukt er begrenset med dagslys i lokalene, for dårlig løsning for tilsyn med barn som sover ute, og at dagens arealbruk ikke samsvarer med det som er lagt til grunn for tidligere godkjenninger.

På dette vedtaket klaget Soos, men nå har Statsforvalteren sluttet seg til kommunens vurdering.

Til lokalavisa har eieren uttalt at hun vil respektere vedtaket, men at hun også vil skrive et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som ikke fant det nødvendig å komme på et eget tilsyn.

Et besøk hadde ifølge Soos avdekket at flere av momentene som Fredrikstad kommune legger til grunn for sitt vedtak ikke er korrekte.

Kjører barna med buss

Noe av bakgrunnen for Soos sitt engasjement, er at hun bor i en del av Fredrikstad som hun mener kommunen i liten grad har vært villig til å satse på. Som ligger mye nærmere sentrum av nabokommunen Sarpsborg enn sentrum i egen kommune.

– Hadde de villet bygge en kommunal barnehage her, så hadde det vært helt greit for meg. Men barnehagetilbudet i dette området, er det vi som har stått for med 23 år i den ene og 27 år i den andre barnehagen, sier hun til barnehage.no.

Oversiktskart over de ulike avdelingene til Trollklubben barnehage i Fredrikstad. Det er flere kilometer mellom Rolvsøy og Årum.
Oversiktskart over de ulike avdelingene til Trollklubben barnehage i Fredrikstad. Det er flere kilometer mellom Rolvsøy og Årum.

Unge barnefamilier har kommet til i senere år. De spesielle grepene Soos og hennes ansatte har tatt, har de blant annet tatt av hensyn til folk som kommunen har bosatt i området, og som ikke har førerkort eller mulighet til å hente og bringe langt unna, forteller hun.

I det oktober nærmer seg slutten, opplyser hun at tilbudet om gratis barnepass fortsatt benyttes for noen barn. I tillegg sørger Soos for at halvparten av de 23 Bilett-barna kjøres med minibuss over til den store barnehagen som Trollklubben eier på Rolvsøy, på motsatt side av Glomma.

– Søkes over til Rolvsøy

– Vi har en 17-seter og en 9-seter som vi kjører med morgen og ettermiddag, forklarer hun.

Barnehageeieren opplever stor støtte blant foreldrene, og at majoriteten heller velger en slik løsning for sine barn i påvente av at Bilettskogen barnehage skal få åpne – enn å bytte til andre barnehager.

– Mer enn halvparten har allerede søkt barna over til Trollklubbens avdeling Rolvsøy, forteller Soos.

Med det håper hun også å få løst en økonomisk uholdbar situasjon, der Trollklubben betaler lønn for sine ansatte uten å ha inntekter for 23 plasser.

Fra november av er planen å melde inn ekstra plasser på Rolvsøy, som er godkjent for langt flere enn de 124 barna som per nå er registrert der, slik at Trollklubben igjen får tilskudd for barna fra Bilett.

Soos er klar på at det er vanskeligere å unngå minusresultat i en liten barnehage enn en stor, men like klar på at hun mener små forhold for er beste alternativ for en del barn, især for de minste.

Det er ikke av økonomiske hensyn at hun har kjempet for de mindre avdelingene, slår hun fast.

Savner veiledning

– Hvorfor ikke la Fredrikstad kommune plassere barna i andre barnehager?

– Foreldrene har fått muligheten. Men de ønsker et tilbud i nærområdet, og at barna får være sammen.

– Hva tenker du om kommunens håndtering av denne saken?

– Jeg opplever at det de har holdt på med de siste årene har ikke vært helt etter boka. Og så kan jeg synse og føle, for barnehagen har vært mitt liv i 27 år, og de ansatte er min familie. Hvis jeg var en sånn pengegrisk en, kunne jeg fint stenge og være likeglad. Men det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke ignorere foreldre og barn, og da må jeg ta de kampene det medfører.

– Kunne du selv gjort noe annerledes?

– Jeg føler at jeg har gjort det de har bedt om. Jeg har prøvd å forhøre meg med fagfolk, og vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes. Det eneste jeg ikke har fått fra kommunen, er veiledning, sier Helle Soos.

Vurderer å omgjøre vedtak

Reidun Ottosen er fagleder miljø ved Miljø- og byutviklingsetaten til Fredrikstad kommune. I en e-post til barnehage.no, skriver hun følgende om hvordan denne saken oppfattes fra kommunens side:

«Kommunens rolle i en godkjenningsprosess er å påse at regelverk overholdes, og at det er trygt og godt for barna å være i barnehagen. Godkjenning av barnehager avhenger av ulike lovverk som virker sammen.

Trollklubben barnehage avdeling Bilettskogen fikk godkjent bruksendring fra bolig til barnehage i februar 2021. I september 2021 gjennomførte kommunen en ferdigbefaring i forbindelse med godkjenning etter barnehageloven, og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Observasjoner under befaringen viste at tiltaket (bruksendringen) åpenbart ikke tilfredsstilte flere bygningstekniske krav. Kommunen gjennomførte i oktober 2021 et tilsyn med ansvarlig foretak. Av tilsynsrapporten fremkommer at foretaket (ansvarlig søker og prosjekterende) i vesentlig grad har unnlatt å ivareta sitt ansvar i tiltaket. På grunnlag av tilsynsrapporten har kommunen nå sendt ut forhåndsvarsel om at vi vurderer å omgjøre vårt vedtak om ferdigattest til Trollklubben barnehage AS.

Bakgrunnen for at det ikke er gitt en samlet godkjenning, skyldes altså at vi mener at vårt vedtak om ferdigattest (bruksendringen) må anses ugyldig. Det legges her vekt på at mangelfull prosjektering kan føre til mangelfull tilfredsstillelse av bygningstekniske krav, noe som igjen kan føre til negative konsekvenser for blant annet sikkerhet og helse.»

– Sammensatt og krevende

– Helle Soos forteller at hun har forsøkt å gjøre utbedringer av det som har blitt påpekt av kommunen, men sier hun opplever at det stadig dukker opp nye krav – og at tiden går. Er det sånn at denne saken treneres av Fredrikstad kommune?

– Det er flere grunner til at prosessen har tatt lang tid. Den gang søknaden ble sendt inn var barnehagebygget og uteområdet under ombygging. Det gis ikke godkjenning etter barnehageloven eller forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, før barnehagebygg og uteområde er helt ferdig, og klart for innflytting. Kommunen har ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår om at krav i forskriften oppfylles på et senere tidspunkt.

Som grunnlag for å behandle en søknad om godkjenning må barnehageeier legge fram dokumentasjon på ulike forhold, fortsetter Ottosen. Hun hevder at kommunen i flere omganger har presisert overfor Soos hva som kreves, men at dokumentasjon som har blitt sendt inn underveis har vært mangelfull, og at det har blitt lagt fram tegninger som ikke har stemt med virkeligheten.

Under befaringen skal det også ha blitt oppdaget forhold som barnehageeier ikke hadde meldt inn i forbindelse med godkjenning.

– Det er alltid en sammensatt og krevende prosess når flere myndigheter i og utenfor kommunen skal ivareta respektive lovverk og ansvar, skriver Ottosen.

Mener ha å gitt god veiledning

– Hva tenker dere om løsningene med å tilby gratis barnepass på adressen som fortsatt ikke er godkjent for barnehagedrift, samt å busse barna fra Årum-området over til Trollklubben avdeling Rolvsøy?

– Kommunen har gjennomført et hendelsesbasert tilsyn i Almveien 10 (Bilettskogen) med bakgrunn i henvendelser om barnehagedrift på eiendommen. Barnehageeier har i den sammenheng ovenfor kommunen skriftlig bekreftet at det ikke er søknadspliktig virksomhet på eiendommen, men at det er organisert en barnepassordning blant en gruppe mennesker for å ivareta omsorgen av barn under skolepliktig alder. Kommunen har tatt redegjørelsen fra barnehageeier til etterretning, og har avsluttet tilsynet.

– Har kommunens dialog og håndtering overfor Trollklubben og eier Soos de siste årene vært god? Har hun fått veiledning fra kommunen i forbindelse med forsøket på å etablere nye Bilettskogen?

– Vi mener at det er gitt god veiledning, og at barnehageeier har fått informasjon underveis om hva som må legges frem av dokumentasjon, og hva som må på plass før en godkjenning kan gis. Kommunen har også hatt flere samtaler og møter med barnehageeier underveis i prosessen.

– Når barnehager skal godkjennes stilles det de samme kravene til et gammelt bygg, som til et nytt. Det er en krevende prosess å få tilfredsstillende løsninger i et gammelt bygg.

Har gitt frist til 17.11

– Hva tenker dere om situasjonen for foreldre og barn?

– Det skal være trygt for barn å være i barnehagen. Barnehageeier har ansvar for å drifte en barnehage i tråd med relevant regelverk, og ivareta et godt foreldresamarbeid i tråd med barnehagelovens bestemmelser. Kommunen fører tilsyn med barnehager for å sikre at regelverket blir fulgt, og at det er trygt for barna å være i barnehagen.

– Alle barn er sikret barnehageplass, da kommunen har plikt til å tilby barn under skolealder barnehagetilbud. Kommunen var forberedt på at det kunne bli behov for å innplassere barn i andre barnehager, og har bistått de foreldrene som ønsker det med å finne gode løsninger.

Hva forventer kommunen at vil skje videre?

– Kommunen har sendt ut et forhåndsvarsel om at vi vurderer å omgjøre vårt vedtak om ferdigattest til Trollklubben barnehage AS. Barnehagen er gitt frist til 17.11.2021 til å uttale seg før et eventuelt vedtak om tilbaketrekking av ferdigattest fattes.

Powered by Labrador CMS