Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.

Novemberbarn kan få rett til barnehageplass

Alle barn som fyller ett år i november kan få rett til barnehageplass innen de fyller året. Det betyr at et novemberbarn kan begynne i barnehagen når det er ni måneder gammel, om foreldrene ønsker.

Publisert Sist oppdatert

I dag legger regjeringen frem et lovforslag for Stortinget som kan gi 4 400 flere barn rett til barnehageplass fra høsten 2017.

– Foreldre som ønsker det, bør få mulighet til å gi barna deres en god start i barnehage. Derfor utvider vi nok en gang retten til barnehageplass slik at også barn som fyller ett år i november, blir sikret plass til høsten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Tidligere var det kun barn som fylte ett år innen utgangen av august som hadde rett til barnehageplass i august. Men fra høsten 2016 gav regjeringen og samarbeidspartiene 9 800 barn som fyller ett år i september og oktober rett til barnehageplass. Og fra 2017 foreslår regjeringen og samarbeidspartiene å utvide retten ytterligere til å gjelde 4 400 barn som fyller ett år i november 2017.

Endring i Barnehageloven

Kommunene har fått penger til utvidelsen i tidligere budsjetter. Lovforslaget er en del av Prop. 101 L (2016-2017) Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.), og forslaget er nå til komitebehandling.

Det var i forbindelse med statsbudsjettet at Stortinget ba regjeringen fremme forslag til endring i barnehagelovens § 12 a slik at endringene kan bli følgende:

«Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.»

Opp til kommunen å gi plass tidligere

Som tidligere vil barn født innen utgangen av august ha rett til plass før 1. september. Det betyr at de fleste barn vil bli tatt opp gjennom hovedopptaket. Barn født i september og oktober fikk gjennom lovendringen i 2016 rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. I høringsnotatet til lovforslaget, foreslo Kunnskapsdepartementet (KD) samme løsning for barn født i november. Det betyr at kommunen vil være forpliktet til å tilby barnet plass i barnehage fra og med november.

Det er opp til kommunene å avgjøre om de ønsker å ha et eget opptak og en egen søknadsfrist for barn født i november, eventuelt også september og oktober. Hvorvidt foreldre med barn født i november får tilbud om plass allerede i august, er opp til kommunen. Disse barna vil gjennom forslaget ikke ha en lovfestet rett til plass før utgangen av november, men kommunen kan altså velge å tilby plass tidligere.

Hva vil det så si for bemanningen at barnehagen ikke får fylt plassene for barnehageåret før utgangen av november? KD sier følgende:

«Dersom foreldre velger å benytte plassen først i november, betyr det at kommunen og barnehagene ikke mottar foreldrebetaling fra august og frem til oppstart i november. I praksis vil barnehagene ofte måtte ha en bemanning allerede i august som er tilstrekkelig ut i fra antallet barn som kommer inn i barnehagen i løpet av september, oktober og november. Det betyr at barnehagene vil ha utgifter til plasser som ennå ikke er tatt i bruk.

Gjennom bevilgningene i statsbudsjettet er det indirekte tatt høyde for tapt foreldrebetaling i og med at kapasiteten som staten har finansiert, er noe større enn den som kreves for å gi barn født i september, oktober og november rett til plass fra fylte ett år. Dette betyr også at departementet mener at differansen på 1 300 plasser for hvor mange plasser departementet legger til grunn at trengs for å utvide retten og hvor mange plasser som allerede er finansiert, ikke kan benyttes til å utvide retten ytterligere.»

Ønsker ikke «tvungen oppstart»

Dette er et poeng som flere av høringsinstansene finner problematisk. Smøla- , Fredrikstad- og Rælingen kommune sier at:

«Vi støtter forslaget under forutsetning av at ordningen reelt er finansiert fra staten. Slik det ser ut nå må barnehagene gå uten foreldrebetaling i månedene fra plassen er ledig til plassen tas i bruk. En konsekvens av denne underfinansieringen kan bli at barnehagene av økonomiske årsaker ser seg nødt til å tilby barn født i november plass fra august.»

På bakgrunn av denne problematikken, ønsker ikke KD at kommunen skal ha mulighet til å kreve oppstart og foreldrebetaling før i november, med mindre foreldrene selv ønsker det. En «tvungen oppstart» før november vil bety at deler av forslagets kostnad vil bli lagt på foreldrene.

Spebarn i barnehage

Så er det spørsmålet om spebarn har noe å gjøre i barnehagen. For noen foreldre vil nok ønske å benytte en plass fra august, om kommunen åpner for det. Kritikken går ofte på at barnehagene ikke har kapasitet til å ta i mot spebarn på en forsvarlig måte.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Blant annet finner Læringsmiljøsenteret forslaget kritikkverdig og sier i sitt høringssvar at:

«Foreldrepermisjonsordningene er et tiltak for å ivareta små barns behov for trygg tilknytning og nærhet til begge foreldre. En ny ordning som åpner opp for at barn kan begynne i barnehage som 9 måneder gammel, kan være med på å legge et større press på foreldre om å gå tilbake i arbeid etter fødsel.

Ønsker regjeringen å arbeide i lys av tidlig innsats og forebyggende miljøer med hensikt om å fremme barns psykiske helse kan en tenke oss ut i fra dagens teorigrunnlag at det ikke vil være den beste løsningen å gi yngre barn plass i offentlig omsorgssektor, gitt de rammene en i dag har i barnehagen.»

Her mener KD at foreldrene og barnehagen selv må avgjøre når det er hensiktsmessig og forsvarlig at barnet begynner i barnehagen.

KD sier at det vil gjøres en vurdering av endringene i retten til barnehageplass innen 2019.

Hva mener du om forslaget? Hva vil dette ha å si for foreldre og for barnehagen, og ikke minst barna? Del din mening i kommentarfeltet under eller send til oss på red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS