Barnehagelærerutdanningen får en skår på 3,3 på en skala fra 1 til 5 når det gjelder alt-i-alt tilfredshet med kvaliteten på studieprogrammet.
Barnehagelærerutdanningen får en skår på 3,3 på en skala fra 1 til 5 når det gjelder alt-i-alt tilfredshet med kvaliteten på studieprogrammet.

Ny rapport: Undervisere på barnehagelærer-utdanningene minst fornøyd med kvaliteten på studiet

Det viser en fersk undersøkelse NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) har gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

Underviserundersøkelsen kartlegger undervisernes vurderinger av utdanningskvalitet og er gjennomført blant undervisere på bachelor- og masternivå blant 37 av landets universitet og høyskoler.

Mest positive er underviserne på spørsmålet om undervisernes faglige kompetanse (94 prosent mener den er god eller svært god). De er også hovedsakelig tilfreds med studiemiljø og studieprogrammenes innhold.

Minst positive er de til timeressursen til undervisning og veiledning (40 prosent mener dette må forbedres), og andre ressurser til undervisning og veiledning, støtte fra studieprogramledelsen og studentenes forkunnskaper.

Ifølge NOKUT-rapporten er også flertallet av underviserne fornøyd med studentenes læringsutbytte.

Les hele rapporten her.

Grad av tilfredshet varierer

Undersøkelsen viser at flertallet av undervisere i norsk høyere utdanning er tilfreds med kvaliteten på studieprogrammene de underviser i, men graden av tilfredshet varierer noe mellom de ulike studiene, melder NTB.

Underviserne er i gjennomsnitt mest tilfreds innen utdanningene for yrkesfaglærer, sivilingeniør, arkitektur, farmasi, medier og informasjon og data og IT.

Minst tilfreds er underviserne innenfor barnehagelærerutdanningene, politiutdanningen, biologi, fysikk, kjemi og grunnskolelærerutdanningen.

Lærere på barnehagelærerutdanningen minst fornøyd

Barnehagelærerutdanningen får en skår på 3,3 på en skala fra 1 til 5, når det gjelder alt-i-alt tilfredshet med kvaliteten på studieprogrammet, mens grunnskolelærerutdanningen får en skår på 3,5. Høyest skårer utdanningen for yrkesfaglærere med 3,9.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittskåren for alt-i-alt tilfredshet med kvaliteten, er på 3,6. Sammenlignet med resultatene fra Studiebarometeret for 2016, kan det virke som om underviserne er litt mindre tilfreds med kvaliteten enn studentene, som hadde en gjennomsnittsskår på 4,1.

Det er imidlertid liten grad av samsvar mellom undervisernes og studentenes alt-i-alt vurderinger når det gjelder utdanningstyper. For eksempel er politi og fysikk blant utdanningstypene med lavest skår hos underviserne, mens de er blant utdanningstypene med høyest skår hos studentene.

Varierende forkunnskaper

Underviserne på medisin, odontologi og arkitektur rapporterer at de i liten grad møter faglig heterogene studentgrupper og studenter med utilstrekkelige forkunnskaper. Underviserne her er også godt fornøyd med studentenes innsats og engasjement, ifølge undersøkelsen.

For undervisere ved barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og sosialfag er det motsatt. Her svarer underviserne at den faglige heterogeniteten blant studentene og andelen studenter med utilstrekkelige forkunnskaper er relativt høy og at studentenes engasjement og innsats er moderat.

En sammenligning med studentenes selvrapporterte tidsbruk på studiene fra Studiebarometeret 2016 korresponderer her med undervisernes opplevelser av studentenes innsats og engasjement, ifølge rapporten. Studentene innenfor grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og sosialfag rapporterte i fjor at de i gjennomsnitt arbeider cirka 30 timer per uke med studiene, mens de tilsvarende tallene er 45-50 timer per uke for studenter på medisin, odontologi og arkitektur.

– Knyttet til mangelfull finansiering

Leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad, sier til Utdanning.no at hun tror flere ville vært fornøyd med barnehagelærerutdanningen hvis utdanningen hadde fått mer penger.

– Vi tror kvalitetsutfordringene i barnehagelærerutdanningen er nært knyttet til utdanningens mangelfulle finansiering. Følgegruppa som har fulgt implementeringen av den nye barnehagelærerutdanningen, har nylig levert sin sluttrapport med krystallklare tilrådninger: Manglende ressurser i form av tid og penger har gjennomgående vært et hinder for kvaliteten i barnehagelærerutdanningen, sier hun til Utdanning.no.

Powered by Labrador CMS