Barneombud Anne Lindboe sier barn må få god kunnskap om blant annet kropp, seksualitet og grenser allerede fra de går i barnehagen.
Barneombud Anne Lindboe sier barn må få god kunnskap om blant annet kropp, seksualitet og grenser allerede fra de går i barnehagen.

"En dyktig og oppmerksom barnehagelærer kan være avgjørende for et barns liv"

Altfor mange barn i Norge utsettes for fysisk og psykisk vold eller seksuelle overgrep, uten at samfunnet klarer å beskytte dem.  Barneombud Anne Lindboe mener barnehagen har en nøkkelrolle og påpeker: - Det er få bekymringsmeldinger fra barnehager i dag sammenliknet med det antall barn vi vet blir utsatt for vold eller overgrep.

Publisert

Hvert 20. barn i Norge har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene, de fleste gjentatte ganger. 30 prosent av alle barn har opplevd å bli utsatt for vold i sitt eget hjem. Blant norske kvinner oppgir mer enn én av fem at de ble utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen, mens nesten en av ti menn oppgir det samme. Hvert år bor mer enn 1500 barn på krisesenter, hundrevis av barn lever med voldsalarm og rundt 450 barn lever på det politiet omtaler som sperret adresse. 

Tallene er hentet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, krisesentersekretariatet og Kripos, og gjengitt i en fersk rapport fra barneombudet. 

«Barn og unge må ha mer kunnskap om hva som ikke er lov».

Det slår barneombudet fast i rapporten Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes - Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Fordi: 

Kunnskap er et viktig verktøy for å forebygge vold og overgrep mot barn. Barn og unge som ikke vet hva som er lov, blir fratatt muligheten til å søke beskyttelse. I rapporten anbefaler barneombudet at barn må få alderstilpasset opplæring i gode relasjoner, dårlige relasjoner, retten til utvikling, kropp, seksualitet, grenser, vold, overgrep og retten til beskyttelse. Opplæringen må skje fra barnehage til videregående skole

Bare én dags undervisning

Som barnehage.no skrev onsdag, fikk nylig Mia Moen Røli pris for beste bacheloroppgave ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet. I intervjuet etterlyser hun mer kunnskap om det å snakke med barn om kropp og seksualitet, nettopp med tanke på å forebygge overgrep. I artikkelen forteller hun at i løpet av fire års deltidsstudier var det satt av én eneste fagdag om temaet. 

– Er én fagdag nok til å lære det man må kunne for å gi barna denne typen kunnskap allerede fra barnehagealder? 

– Det kreves kunnskap for å avdekke vold og overgrep mot barn. Derfor er det viktig at de som jobber i barnehagen vet hvordan de skal gjenkjenne tegn på at barn kan være utsatt for vold eller overgrep. Det viktige er kvaliteten på opplæringen av barnehagelærere, ikke hvor mange timer de lærer om det, svarer barneombud Anne Lindboe.

- Må ha grunnleggende kunnskap

I rapporten anbefaler også barneombudet at departementet må sikre at barn og unge selv får medvirke i hvordan denne opplæringen skal foregå, og at barnehagen og skolen gir dem mulighet til å være aktive deltakere i undervisningen i form av samtaler og diskusjoner

– Vil dette være mulig å gjennomføre i barnehagene hvis ikke barnehagelærerne har kunnskap nok om temaet?

- Nei, barnehagelærere må ha grunnleggende kunnskap om barns seksualitet. Barn snakker gjerne om kropp, grenser og seksualitet. For oss voksne er det vanskeligere. Ansatte i barnehager er flinke til å snakke med barn, og vi tror de får til gode samtaler med barn også om disse temaene. Men det er lurt å snakke om hvordan man bør gjøre det, og å øve seg først, mener Lindboe.

– Hva er Barneombudets erfaring med kunnskapsnivået blant ansatte i barnehagene når det kommer til både å identifisere og varsle om barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep? 

Det er få bekymrings-meldinger fra barnehager i dag sammenliknet med det antall barn vi vet blir utsatt for vold eller overgrep.

Anne Lindboe, barneombud

- Vi vet at det undervises mer på utdanningene nå enn tidligere, men vi er langt fra i mål. Vi håper de nye rammeplanene for utdanningen, hvor kunnskap om vold og overgrep er med, skal styrke undervisningen på dette feltet. FNs barnekonvensjon gir barnet en sterk rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

- Kan være avgjørende

– Burde ikke nettopp denne yrkesgruppen ha et særskilt høyt kunnskapsnivå, med tanke på at de jobber med de aller minste barna? 

- Jo. Det er de minste barna som er mest utsatt, og det er ingen tvil om at barnehagelærere er svært viktig i barnas liv. Det er få bekymringsmeldinger fra barnehager i dag sammenliknet med det antall barn vi vet blir utsatt for vold eller overgrep. En dyktig og oppmerksom barnehagelærer kan være avgjørende for et barns liv.

– Rammeplanen for barnehagelærerutdanningen ble strammet inn på akkurat disse punktene i 2016. Har barneombudet registrert at utdanningsinstitusjonene har tatt dette på alvor? Er de blitt flinkere? 

- Vi har ikke gått inn i dette, men forventer at utdanningsmyndighetene gjør analyser av dette i tiden fremover. Hvis ikke vi ser noen endring i omfanget av undervisning og kunnskapsnivået når studentene er ferdige på studiet, er dette noe vi i Barneombudet vil følge opp med myndighetene, svarer barneombud Anne Lindboe.

Powered by Labrador CMS