Finansminister Siv Jensen (Frp) på besøk i Breivika barnehage i Bodø for halvannen uke siden.
Finansminister Siv Jensen (Frp) på besøk i Breivika barnehage i Bodø for halvannen uke siden.

Her er Siv Jensens budsjett for barnehage i 2019

Regjeringen trapper ikke opp overgangsordningen for bemanningsnormen i barnehage. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram klokka 10.00 mandag formiddag.

Publisert

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger mandag formiddag fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Noen av punktene som berører barnehagesektoren er:

  • Overgangsordning for finansiering av bemanningsnorm: 103 millioner kroner.
  • Gratis kjernetid for 2-åringer fra lavinntektsfamilier: 45,7 millioner kroner.
  • Økt satsing på rekruttering av minoritetsspråklige barn: 9 millioner kroner.
  • Flere plasser på barnehagelærerutdanning: 10 millioner kroner.
  • Økt makspris for foreldrebetaling med 80 kroner fra 1. januar - og ytterligere 50 kroner fra 1. august. 

103 millioner til bemanningsnorm

Regjeringen foreslår å bevilge 103 millioner kroner i 2019 for å bidra til å finansiere innføringen av et nasjonalt minstekrav til bemanning i barnehagene. Pengene er del av et treårig øremerket tilskudd for perioden 2018-2020.

"Bevilgningen skal gjøre det lettere for små barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen å ansette flere ansatte. Bemanningsnormen krever at for barn under tre år skal det være maks tre barn per voksen, og at for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen", heter det på statsbudsjettet.no.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai, fikk KrF gjennomslag for å bruke 100 millioner kroner fra august og ut året på dette tiltaket.

Neste år vil regjeringen bruke 103 millioner kroner for hele året.

- Kompensert også uten øremerket tilskudd

Regjeringen skriver dette om finansieringen i Proposisjon 1 S (2018-2019):

"Regjeringa meiner kommunesektoren og dei private barnehagane er kompensert for innføring av bemanningsnorma også utan dette øyremerkte tilskottet. Dette grunna at bemanningsnorma i kommunale barnehagar allereie var oppfylt før innføring, og at dei private barnehagane får driftstilskott på lik linje med dei kommunale og at det derfor er lagt til rette for at dei kan ha like god bemanning som dei kommunale. I tillegg grunngav regjeringa i statsbudsjettet for 2018 og lag 200 mill. kroner av veksten i dei frie inntektene til kommunane med tidleg innsats i barnehage og skole. Regjeringa meiner derfor at det har vore lagd godt til rette for å innføre bemanningsnorma."

Regjeringen skriver deretter at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager med lav bemanning:

"Når statistikk frå 2017 viser at nesten halvparten av barnehagane må auke bemanninga, vil det gi fleire barn meir og betre oppfølging enn tidlegare. Dette viser at regjeringa tar grep og bygger eit sterkare lag rundt kvart enkelt barn."

Gratis kjernetid for flere

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt.

Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid. Med utvidelsen for 2-åringer vil antallet barn med rett til gratis kjernetid øke med 11 000 til 46 500 barn i 2019.

I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Totalt vil satsingen på gratis kjernetid for toåringer fra lavinntektsfamilier koste 45,7 millioner kroner. Dette er tenkt dekket inn av økt foreldrebetaling for øvrige brukere av barnehage.

Ni millioner til rekruttering i utsatte byområder

Regjeringen skriver i en pressemelding at den fortsetter satsingen på aktiv rekruttering av minoritetsspråklige barn over hele landet. Men i 2019 vil den prøve ut et helt nytt grep:

Kunnskapsministeren vil bevilge ni millioner kroner til rekruttering i utsatte byområder.

Blant 2-åringer er det 79,7 prosent av de minoritetsspråklige som går i barnehagen, mens tallet på resten av befolkningen er 92,9 prosent.

– Minoritetsspråklige barn bruker barnehagen sjeldnere enn andre, og de kommer oftere fra lavinntektsfamilier. Derfor er det viktig at vi når fram til foreldrene og gjør dem kijente med ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, slik at flere barn får mulighet til å gå i barnehagen, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Flere barnehagelærere

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til flere studieplasser i barnehagelærarutdanningen.

– Regjeringen har styrket kvaliteten i barnehagene med en ny rammeplan for innholdet, og skjerpet krav til bemanning og tallet på barnehagelærere. Med nye studieplasser og økt tilgang på barnehagelærere sikrer vi at barnehagene får den kompetansen og arbeidskraften som de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Av proposisjonen framgår det at det går fem millioner kroner til økt satsing på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og fem millioner kroner til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).

Øker maksprisen to ganger

Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. Regjeringen foreslår at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019

Økningen i maksimalpris vil gi rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. I 2018 er maksimalprisen 2 910 kroner per måned, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Totalt gir økningen enn inndekking på 64,9 millioner kroner. Regjeringen foreslår at 45,7 millioner kroner av dette skal gå til den utvidede ordningen med gratis kjernetid. 9 millioner kroner skal gå til rekrutteringstiltak for barn i utsatte byområder, mens 

Powered by Labrador CMS