DEBATT

- Mer kompetanse inn i barnehagen

– Hvorfor er det viktig for barna at ansatte har barnehagelærerutdanning?

Publisert Sist oppdatert

I dag går 98 prosent av norske barn i barnehage. Oppmerksomheten har lenge vært rettet mot nok barnehageplasser, men den senere tiden er fokuset flyttet over til kvalitet og kompetanse. Likevel er andelen ansatte med barnehagelærerutdanning omtrent uendret de siste ti åra.

Mange barnehagebarn tilbringer mye tid i barnehagen, og da blir kvaliteten på den tiden som tilbringes der ekstra viktig. Hvorfor er det viktig for barna at ansatte har barnehagelærerutdanning? Barnehagen er anerkjent som en del av utdanningsløpet. Likevel er det slik at læring foregår på en annen måte i barnehagen enn i skolen. Vi snakker her om læring på barnehagevis. I barnehagen jobbes det ikke etter universelle læringsmål for enkeltbarn, fordi barn utvikler seg og lærer i ulikt tempo. I barnehagen vektlegges i stedet barns læringsprosesser.

Forsking viser at barn som har gått i gode barnehager trives, utvikler seg og klarer seg bedre i senere skolegang. Flere store forskingsarbeider viser at det som er viktigst for barns barnehageopphold er at barna har god relasjon til barnehagelærerne, at det er et godt miljø for lek og vennskap og at personalet arbeider etter pedagogiske planer og begrunnelser.

Kvalitetsbegrepet i barnehagen er tett knyttet til personalets kunnskap og kompetanse, og til andelen personale som har denne kunnskapen og kompetansen. Utdanningsforbundet er tydelig på at den beste måten å sikre kvalitet i barnehagen er å få mer barnehagelærerkompetanse inn i barnehagen. Det er ikke godt nok å jobbe for å oppfylle dagens norm for barnehagelærere, normen må styrkes, og aller helst gjøres om til en lovbestemmelse. Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD land som ikke har 50 prosent barnehagelærere i barnehagen. Det er et tankekors.

Barnehagebarn trenger en lærer fordi det å gi barn gode leke- og læringsmuligheter, og samtidig sørge for at alle barn får den omsorgen de trenger, er et krevende pedagogisk arbeid. Med flere barnehagelærere får barna et mer profesjonelt fagmiljø rundt seg, Slik blir deres behov for omsorg bedre ivaretatt og deres arena for utvikling, lek og læring blir styrket. Barnehagelæreren leder det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og bidrar til å utvikle den faglige kompetansen i personalgruppa.

Hvem vinner på å øke andelen barnehagelærere til minst 50 prosent?

Barna: Flere barnehagelærere bidrar til at alle barnehagebarn får en god barndom. Barna får innfridd sine behov for trygghet, omsorg og lek. De får venner. De erfarer og lærer. Barnehagen bidrar til en allsidig utvikling, noe som gir dem et bredt grunnlag for videre liv, også skolegang.

Foreldre: Flere barnehagelærere gir trygghet for at alle barn blir sett og møtt ut fra den de er. Trygghet for at barnets behov blir dekket. Foreldrene vil oppleve et bedre samarbeid med barnehagen, blant annet om dens innhold. Foreldrene blir tatt på alvor som eksperter på sine barn. Samfunnet: Vil tjene økonomisk gjennom en mer stabil arbeidsstokk, ved å forebygge ekskludering og mobbing og bidra til sosial utjevning. Flere barnehagelærere vil bedre svare på hele det brede mandatet barnehagene er gitt.

Barns utdanning starter i barnehagen – derfor trenger vi flere barnehagelærere. For kunnskap kommer ikke av seg selv.

Powered by Labrador CMS