Helene Berntsen Brennås og Øivind Hornslien er med i regjeringens ekspertgruppe som skal se på barnehagelærerrollen.
Helene Berntsen Brennås og Øivind Hornslien er med i regjeringens ekspertgruppe som skal se på barnehagelærerrollen.

To fra barnehage inn i regjeringens ekspertgruppe

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for to år siden satte ned en ekspertgruppe for å se på lærerrollen, fikk han kritikk for ikke å ha med noen lærere i gruppa. Nå gjør han ting litt annerledes.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren ble det kjent at regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på barnehagelærerrollen.

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

To fra barnehage

Gruppa skal ledes av professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen. Arbeidet skal resultere i en rapport som skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen 1. desember neste år.

Torsdag ble det offentliggjort hvilke åtte personer Børhaug får med seg i ekspertgruppa. Og der er det to som har sitt daglige virke i barnehage, nemlig Øivind Hornslien fra Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo, og Helene Berntsen Brennås fra Nardosletta barnehager i Trondheim.

– Du fikk kritikk da en tilsvarende ekspertgruppe for lærerrollen var helt uten lærere. Nå har dere to som jobber i barnehage i denne gruppa. Er dette en konsekvens av kritikken?

– Det korte svaret på det er ja, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) til barnehage.no.

Prosessen like viktig som dokumentet

Kunnskapsministeren sier om bakgrunnen for arbeidet som skal gjøres, at en av de viktigste oppgavene for barnehagen, er å bygge barnehagelæreren som profesjon. Han mener gruppa som nå er satt sammen vil kunne gi et godt utgangspunkt, for både politikere, barnehagelærere og arbeidsgivere, for å diskutere hvordan barnehagelærere skal fylle rollen sin best mulig.

– Sånn sett er dette et utvalg hvor prosessen er like viktig som sluttdokumentet, sier statsråden.

Han påpeker at lærerrolleutvalget har gjort en god jobb og at det er kommet veldig mange positive reaksjoner på arbeidet som gruppa la fram i fjor selv om det også kom kritikk underveis fordi det ikke var noen lærere i gruppa.

– Men nå har dere også med to som faktisk jobber i barnehage?

– Ja. Det er mange i gruppa som har jobbet mye i barnehage, eller som har forsket mye i barnehage. Men ved å få inn noen som jobber i barnehage nå, vil de kunne si noe om hva som er realitetene der ute hver dag, og det synes jeg er viktig, sier kunnskapsministeren.

Bredde i synspunktene

Torbjørn Røe Isaksen innrømmer at det alltid er vanskelig å finne de riktige menneskene til en gruppe som denne.

– Det skal være litt bredde i synspunktene, og det skal være relevante spenninger internt i gruppa. Samtidig skal det ikke være en gruppe hvor det er så store meningsforskjeller at de ikke blir enige om noe som helst. Hvor godt dette fungerer, vil vi kanskje ikke se før de er ferdige, sier han.

Mange perspektiver

Helene Berntsen Brennås er fagleder i Nardosletta barnehager i Trondheim Kommune. Hun sier det blir spennende å ta fatt på arbeidet.

Men hun peker på at det er mange perspektiver som skal inn i arbeidet.

Ekspertgruppa blir satt ned kort tid etter at ny rammeplan er iverksatt. En ny kompetansestrategi for barnehager ble offentliggjort denne uka. Og for tiden ligger en ny bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagene ute på høring.

– Mye å bidra med

– Vi har forhåpentligvis mye vi kan bidra med i gruppa. Da tenker jeg på at vi kan bidra til å skape økt oppmerksomhet på barnehagelærerrollen som profesjon. Vi kan framheve og forsterke rollen og ansvaret som ligger hos barnehagelærere. Samtidig blir det interessant å se om vi kan vinne en tydeligere sammenheng mellom profesjon og mandat.

– Hva mener du med det?

– Jeg tenker at rollen som barnehagelærer og ansvaret som ligger hos barnehagelærere er litt utydelig. Jeg vil gjerne ha en klarere sammenheng mellom oppdraget vi har og rollen vi har.

– Hva kan dere to som jobber hver dag i barnehage bidra med i ekspertgruppa?

– Målet må være å bidra med erfaringen vi har fra praksisfeltet, og at vi basert på erfaring kan si noe om videreutvikling av profesjonen. Så håper jeg at vi kan dele kunnskap og kompetanse som vi har og at det kan bidra til å samlet bevege oss et steg videre, sier hun.

Brennås mener det er positivt at statsråden tar med to som jobber hver dag i barnehage med i ekspertgruppa.

– Målet må være at vi skal ha en breddedialog. Vi har alle samme mål for deltakelsen, nemlig å videreutvikle profesjonen. Men når vi får større bredde, kan vi basere arbeidet på kunnskap og kompetanse både fra forskning og erfaring, sier Helene Berntsen Brennås.

Ydmyk

Øivind Hornslien, som er daglig leder i Betha Thorsen Kanvas-barnehage, sier til barnehage.no at han er ydmyk i forhold til det å bli en del av denne ekspertgruppa.

– Jeg tenker at dette er et viktig arbeid. Det har skjedd veldig mye med barnehagesektoren, både utenfra og innenfra, de siste 10-15 årene. Da blir det viktig å kunne se både historisk på barnehagelærerollen og se på hva barnehagene trenger framover, sier Hornslien.

Han håper å bidra til at det framover vil kreves et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet slik at utdanningen av framtidens barnehagelærere blir i samsvar med behovene der ute.

Vil gjøre en forskjell

– Hva blir din rolle i gruppa?

– Min viktigste rolle blir å ta med praksisdelen i et forskertungt miljø. Jeg har erfaring fra barnehage helt siden 1993, og jeg har jobbet både som assistent, barnehagelærer og de siste årene også som daglig leder i en barnehage.

– Tror du dere to som jobber i barnehage vil klare å gjøre noen forskjell for hva som kommer ut av arbeidet?

– Ja, absolutt. Med to stemmer av totalt ni, så tenker jeg at det vil ha noe å si at vi er der og kan uttale oss på vegne av dem som er i barnehagelærerrollen. Jeg kjenner jo også en del av de andre navnene i gruppa, og det er dyktige mennesker som er villige til å lytte.

Disse er med i eksepertgruppa:

Kjetil Børhaug, Bergen:

Leder gruppa. Er utdannet statsviter og er i dag professor på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Et av forskningsfeltene hans er barnehagepolitikk, organisasjon og ledelse i barnehage og skole. Han har bl.a. deltatt i NFR-finansierte prosjektene: Styringsutfordringer, organisasjon og ledelse og i prosjektet Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge (2012-2016) i PRAKUT.

Gerd Sylvi Steinnes, Volda:

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda. Disputerte i 2014 ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med doktoravhandlingen Profesjonalitet under press? Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys  av kvalifiseringa til yrket og samarbeidet med assistentane. Arbeidet var del av MAFAL[1]-prosjektet i regi av Norges forskningsråd. Steinnes har skrevet artikler og bok relevant for utvalgets mandat: Barnehagelæreres profesjonslæring (2015), som bygger på tre doktorgrads¬avhandlinger som belyser utfordringer og mulighetsrom i barnehagelæreres profesjonslæring.

Thomas Moser, Tønsberg:

Professor på Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Medlem av styret til Høgskolen i Sørøst-Norge, leder av PhD-programmet Pedagogiske ressurser og læringsprosesser i barnehage og skole, styreleder for NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning). Moser ledet arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til forrige rammeplan for barnehagen. Moser var medlem i Brenna-utvalget om pedagogisk tilbud til førskolebarn (NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst – Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn). Han har vært med i flere store forskningsprosjekter om barnehagen nasjonalt og internasjonalt, og har en lang publikasjonsliste på områdene kvalitet i barnehagen, rammeplanforskning, utsatte barn, kompetanseutvikling, læringsomgivelser m.m. 

Kari Hoås Moen, Trondheim:

Kari Hoås Moen er ansatt som førstelektor i samfunnsfag ved Høgskolen Dronnings Mauds Minne (DMMH). Hun er utdannet førskolelærer, har hovedfagseksamen i sosiologi og ble førstelektor i 2007. Moen har ledet og deltatt i ulike forsknings -og utviklings¬prosjekter om barnehagevirksomhet. Moen har publisert nasjonalt og internasjonalt om ulike temaer knyttet til barnehager, og hun har vært med i forskernettverket International Leadership Research Forum (ILRF). Moen er daglig leder for Nasjonal lederutdanning for ledere i barnehager – Styrerutdanningen i Midt-Norge, ved DMMH.      

Hege Fimreite, Sogndal:

Instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Erfaring som styrer og som klinisk pedagog i BUP (psykisk helsevern for barn og unge) med spesialkompetanse innen kommunikasjon, vanskelige samtaler og veiledning av lærere knyttet til barn som strever med læring og atferd. Har erfaring fra flere forskningsprosjekter og har publisert artikler knyttet til barnehagelærer¬utdanningen og veiledning av nyutdannede.  

Anne Myrstad, Tromsø:

Myrstad er førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved UiT, Norges arktiske universitet, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning. Hun har sosialantropolog hovedfag, i tillegg til førskolelærerutdanning. Myrstads forskningsområder er medvirkning i barnehagen, improvisasjon, visuell entografi og de yngste barna. Hun er forskningsleder for barnehagefaglig forskningsgruppe ved universitetet. Deltok i forskningsprosjektet Ways of Walking -  ethnography on foot with children below three har vi som mål å identifisere og beskrive ulike indikatorer på kvalitet i barnehagen ut i fra 1-3-åringenes perspektiv, som var et delprosjekt i PRAKUT-prosjektet: ”Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år” (2012-2016).

Anton Havnes, Oslo:

Professor i pedagogikk ved senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har i tillegg bakgrunn som førskolelærer og har arbeidet 12 år i barnehage. Havnes ble ansatt ved Høgskolen i Oslo i 1996 ved førskolelærerutdanningen og var leder for Pedagogisk utviklingssenter fra 1997 til 2003. Han har også vært professor i pedagogikk ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen i to år, og har erfaring fra universiteter i andre land. Havnes har en lang publiseringsliste innenfor profesjonsforskning, og han har bl.a. vært med i et NFR-finansiert prosjekt om praksis- og forskningsbasert kunnskap i lærer- og barnehagelærerutdanning. Havnes er prosjektleder for et delprosjekt om innovasjonsprosjektet utdanningsbarnehage, som ser på barnehagelærerrollen.

Helene Berntsen Brennås, Trondheim:

Fagleder i Nardosletta barnehager i Trondheim, med master i barnehage fra NTNU i tillegg til barnehagelærerutdanning. Brennås har skrevet master om barnehagen som skrivende organisasjon (2016). Har har jobbet som veileder i flere barnehager i Trondheim kommune. Utdanningsdirektoratet har brukt henne i flere sammenhenger som ressursperson og bidragsyter; bl.a. til barnehagemagasinet Vetuva, læringsmiljø¬ressurser og som veileder i det store Læringsmiljøprosjektet.     

Øivind Hornslien, Oslo:

Daglig leder i Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo. Hornslien har i tillegg til sin førskolelærerutdannelse en Executive Master of Management fra BI. Barnehagen han leder er deltaker i prosjektet Utdanningsbarnehager og har jobbet spesifikt med delprosjektet som har utviklet profesjonelle standarder for barnehagelæreren. Hornslien var med i Brenna-utvalget NOU 2010:8 Med Forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Han er også engasjert i arbeidet med å rekruttere menn til barnehage, og har bl.a. publisert bok og holder foredrag om temaet.

Powered by Labrador CMS