– Hele prosjektet handler om hvordan vi i barnehagen, i samarbeid med foreldrene, kan legge til rette for en så god barnehagestart for barna som mulig, sier styrer i Kurland barnehage, Sissel Berg.
– Hele prosjektet handler om hvordan vi i barnehagen, i samarbeid med foreldrene, kan legge til rette for en så god barnehagestart for barna som mulig, sier styrer i Kurland barnehage, Sissel Berg.

– Foreldrene skal involvere seg hele veien

Foreldreaktiv tilvenning har vært stikkordet for denne høstens barnehageoppstart i Bårliskogen, Eventyrstua, Finstad og Kurland barnehage i Lørenskog.

Publisert Sist oppdatert

De fire kommunale barnehagene i Lørenskog har prøvd ut en ny tilvenningsmetode der foreldrene er i barnehagen i minimum fem dager og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter og lek på avdelingen.

– Vi ønsker å organisere tilvenningen på en slik måte at foreldrene er sammen med barnet hele dager i minimum én uke. Dette begrunnes i at de første to til fire ukene etter oppstart i barnehagen, synes å være særlig stressende for småbarn. Det viser studier som har målt barnas nivå av stresshormonet cortisol i løpet av barnehagedagen. I de dagene der foreldrene er i barnehagen sammen med barnet, er imidlertid stressnivået helt normalt, noe som viser hvor viktig foreldrene er for barnet i tilvenningsperioden, sier Margaretha Ingves som er styrer i Bårliskogen barnehage, og legger til:

– Professor i utviklingspsykologi, Hellgard Rauh, har funnet at barnets tilvenning til barnehagen går langt bedre når en av foreldrene kan være i barnehagen i flere dager og tilvenningen foregår på en fleksibel og avslappet måte, tilpasset barnets behov og reaksjoner. Foreldrene skal derfor involvere seg hele veien, sier hun.

Lørenskogmodellen

De fire barnehagene har selv utviklet den nye tilvenningsmetoden. De hentet inspirasjon fra forskningen til blant andre May Britt Drugli og andre nyvinnende tilvenningsprosjekter og resultatet ble Lørenskogmodellen, som i korte trekk kan oppsummeres i seks punkter:

  • Foreldremøte for nye foreldre før barnehageoppstart
  • Besøk i barnehagen for barn og foreldre før oppstart
  • Ved oppstart er foreldrene til stede sammen med barnet i minimum fem dager
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver og har ansvar for barnet i stell, lek og måltider
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
  • Oppstartsamtale med pedagogisk personale

Vil skape en base for nærhet og trygge relasjoner

– Hele prosjektet handler om hvordan vi i barnehagen, i samarbeid med foreldrene, kan legge til rette for en så god barnehagestart for barna som mulig, sier styrer i Kurland barnehage, Sissel Berg.

– Vi ønsker å organisere tilvenningen på en slik måte at barna får etablert en trygg relasjon til de voksne i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen uten dem, forteller styreren.

De første dagene av tilvenningen er foreldrene i barnehagen i tre-fire timer, deretter øker det opptil seks timer.

Når barnet og foreldrene kommer til barnehagen blir de tatt imot av barnets tilknytningsperson. Tilknytningspersonens oppgave er blant annet å ta seg ekstra godt av barnet og bli kjent med det, slik at barnet blir trygt og kan oppnå tilknytning til denne personen.

– Vi vil skape en base for nærhet og trygge relasjoner mellom tilknytningspersonen og barnet. Dette er spesielt viktig den første tiden, men også senere. Når behovet for tilknytning er dekket, kan barnet gå videre i utforsking og lek, sier Berg.

De to styrerne mener det er svært viktig at også foreldrene blir trygge på barnehagepersonalet i løpet av tilvenningstiden.

– Når du kommer i barnehagen med barnet ditt for første gang må du føle deg trygg på at du har gjort det rette valget, og det tror jeg denne modellen bidrar til, sier Sissel Berg.

– Det at barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere for dem å godta at foreldrene forlater barnehagen, legger Margaretha Ingves til.

Investering i tid og gode relasjoner med nye barn og foreldre, vil ha positive ringvirkninger for barnet i forhold til læring og utvikling, og ikke minst for det videre foreldresamarbeidet, mener de to styrerne.

Positive tilbakemeldinger

I høst har foreldrene til flertallet av de nye barna tilbrakt minst fem dager i barnehagen, og tilbakemeldingene fra foreldrene har så langt vært positive, opplyser Berg og Ingves.

– Det har ikke vært noe problem for dem å ta seg fri så mange dager. Jeg tror noen fortsatt hadde pappaperm å ta av, mens andre hadde spart en feriedag eller to, sier Margaretha Ingves.

Enkelte foreldre har også ønsket enda mer tid i barnehagen.

– Noen har bedt om å få være lenger enn fem dager fordi de opplever at barna ikke er trygge nok, og kanskje er ikke foreldrene trygge nok heller. Hvis foreldrene er usikre og har vondt for å gå fra barnet sitt så trekker vi det litt lenger og hjelper dem til de klarer å gå fra barnet sitt på en god måte, sier styreren i Bårliskogen barnehage.

Viktig med sensitive voksne

Styrerne trekker frem professor May Britt Drugli som en svært viktig støttespiller for tilvenningsprosjektet. Hun ble hentet inn i forkant av høstens barnehageoppstart for å holde foredrag for både personalet og foreldrene, blant annet om småbarns grunnleggende behov.

I foredraget trakk professoren spesielt frem betydningen av sensitive voksne – som handler om å oppfatte barnets behov, barnets signaler og justere sin respons slik at den blir den rette for barnet– og betydningen av engasjement, tid og kontinuitet. 

Druglis bidrag har ført til at personalet i barnehagene er blitt enda mer bevisste på hva småbarn trenger, opplyser Sissel Berg.

– Det første halvåret er det viktig å skjerme de minste. Man trenger ikke dra ut på lange turer, men holde seg til dagliglivet på avdelingen i barnehagen. I starten skal de være i barnehagen med minst mulig forstyrrelser, sier hun.

– Særlig viktig er det å fange opp når barnet trenger trøst og hjelp, tilføyer Margaretha Ingves.

– At personalet er der for dem og lar barna få lade seg litt når de trenger det. Dette skal gjennomsyre hele hverdagen og da må vi ha sensitive voksne i barnehagen, forteller styreren i Bårliskogen barnehage.

Veien videre

De to styrerne håper nå at flere barnehager vil ta i bruk tilvenningsmodellen deres.

– Vi håper at den etter hvert skal gjelde for alle de kommunale barnehagene i Lørenskog, sier Sissel Berg, og forteller at kommunen har vist stor interesse for prosjektet.

Prosjektet er forankret i sektor for Oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune ved kommunaldirektør Dagfinn Cock og barnehagesjef Signy Fredriksen, og støttes med sentrale prosjektmidler. I tillegg vil barnehagekonsulent Anny Bråten gjøre forskning på personalets og foreldrenes opplevelse av Lørenskogmodellen.

Snart skal tilvenningsmodellen evalueres for å finne ut hva som kan gjøres bedre til neste høst, opplyser Margaretha Ingves. Men én ting er styreren sikker på: De fire barnehagene kommer ikke til å gå tilbake til sitt gamle tilvenningsopplegg!

– Vi kan bare bli bedre og bedre, og det skal vi, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS