DEBATT

Ledelse av læring i barnehagen sikrer kvalitet.
Ledelse av læring i barnehagen sikrer kvalitet.

God ledelse sikrer kvalitet

– Flere pedagoger er et langsiktig prosjekt. Vi må løfte frem ressursene som allerede finnes i praksisfeltet nå, mener Gunn Irene Heggvold.

Publisert Sist oppdatert
{}

Blant de mange dyktige voksne i barnehagen finnes de pedagogiske lederne. I sin sentrale mellomlederstilling har de ansvar for å lede assistenter med mål om å være en god barnehage for barn. Assistentene er sentrale omsorgsgivere i barnehagen. Flere av disse assistentene har imidlertid liten eller ingen utdanning rettet mot arbeid med barn.

Pedagogiske ledere har som deres nærmeste leder en grunnleggende betydning for å sikre kvaliteten i barnehagen. Dette gjennom god ledelse av læringsprosesser for å fremme kunnskapsutvikling hos assistentene.

I en ny OECD- rapport (18.6.15) fastslås at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringene for norske barnehager. Det er liten tvil om at flere pedagoger i barnehagen er av betydning for å sikre kvalitet. Men flere pedagoger er et noe langsiktig prosjekt. Det er derfor nødvendig å løfte frem de ressursene som allerede finnes i praksisfeltet, og de pedagogiske lederne i barnehagen utgjør sammen med sine assistenter en betydningsfull ressurs.

Kunnskapsminister Røe Isaksen understreker at vi må sette ord på hva kvalitetsløft i barnehagen betyr og hvordan det skal foregå (Kunnskapsdepartementet 5.6.15). Det er i den forbindelse viktig å huske at kvalitetsløft i barnehagen også handler om interne tiltak for kunnskapsutvikling; de som foregår i hver enkelt barnehagevirksomhet. Personalets kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2013).

Rundt halvparten av de ansatte i barnehagen er ansatt som assistenter, og denne gruppen står for mye av oppfølgingen og kontakten med barn og foreldre. Assistentene som yrkesgruppe har ofte lite eller ingen utdanning, og av den grunn blir det helt nødvendig med god ledelse av assistentenes læringsprosesser i barnehagen for å sikre kvalitet. Røe Isaksen (22.09.14) understreker også at kvalitet blant annet handler om kyndige pedagoger og ikke minst god ledelse.

Tydelige lederroller og bevissthet rundt ledelse av læringsprosesser hos assistentene blir et viktig tiltak for å sikre gode barnehager for barn. Barnehagelærerens profesjonsutdanning tilfører praksisfeltet kunnskap om barn, barndom, lek og læring samt kompetanse i ledelse av medarbeidere. Lederrollens innhold og mandat er forankret i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og offentlige føringer stiller store krav til barnehagepersonalet og til ledelse av kunnskapsutvikling.

Sammen med styreren har pedagogiske ledere ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av praksis. De skal sammen lede med stø kurs mot målsettinger som legges for arbeidet. Hver praksis utgjør en særegen kontekst som pedagogisk leder skal utøve lederrollen i, og pedagogisk leder har her en betydningsfull mellomlederfunksjon. Dette innebærer å være et bindeledd mellom offentlig styring, barnehageeier og styrer på den ene siden, og assistentene og praksisutøvelsen i møtet med barnegruppe og foreldre på den andre.

Pedagogisk leder er tett på assistentene sine i praksis; de observerer sine medarbeidere og har den daglige oversikten med det pedagogiske arbeidet rundt barnegruppen. De vet hvor «skoen trykker» i hverdagen. Dette gir forutsetninger for å lede interne læringsprosesser mot de målsettinger som melder seg; den nærværende leder gjør det mulig å se hvilken kompetanse assistentene har behov for i arbeidet med å sikre kvalitet. Pedagogiske lederes strategier i læringsprosesser vil naturlig tenkes å involvere stor grad av veiledning og ledelse av målrettede refleksjonsprosesser.

Dette er moment som står sentralt i barnehagelærerprofesjonen. En tydelighet i lederrollen er også grunnleggende, og pedagogiske ledere må være kyndige i sin kommunikasjon omkring forventninger og målsettinger. Tydelig ledelse av kunnskapsutvikling hos assistentene er grunnleggende for å fokusere det praktisk- pedagogiske arbeidet med barna, og i samarbeidet med foreldre. Bevisstheten om arbeidet hos den pedagogiske lederen står her sentralt; hvordan leder jeg mine medarbeideres læring og mot hva?

Det handler om å skape rom i barnehagehverdagen for gode læringsprosesser. Interne læringsprosesser kan være like betydningsfulle som eksterne for å utvikle kunnskap; ikke all læring er bedre eller blir mer nedfelt i praksis gjennom kurs eller konferanser. I mange tilfeller vil læringsprosessene være mer «gyldige» for assistentene når de knyttes til kontekst, person og situasjon i en velkjent praksishverdag.

Dette fordrer imidlertid at pedagogiske ledere med støtte av styrer, tar føringen og skaper slike læringsrom i hver enkelt virksomhet. Tid til veiledningsarbeid og refleksjonsprosesser er grunnleggende, og dette behovet må synliggjøres overfor barnehageeier og offentlige instanser. I tillegg til kvalitetsutvikling gjennom gode læringsprosesser for assistentene, vil dette arbeidet gi en bonus; de pedagogiske lederne vil oppleve at gruppen arbeider som et team med en felles faglig forståelse for arbeidet som skal utøves.

Strategiene for kunnskapsutvikling må utvikles i hver enhet og gruppe, og forutsetningene for læring vil påvirkes av den konteksten som menneskene i virksomheten og rammevilkårene for øvrig tilbyr. Det kan handle om ledelsesstrategier som utfordrer assistentene; å stille spørsmål og fremme undring rundt praksisutøvelse. Slik kan læringsmulighetene i hverdagens situasjoner gripes.

Bevissthet om interne læringsprosesser må stå sentralt i den enkelte virksomhet. Den er grunnleggende for å ivareta og fremme kunnskap hos personalet. Så til alle dere pedagogiske ledere; fortsett og skap gode rom for assistentenes læringsprosesser i det daglige arbeidet. Krev dette rommet. Synliggjør din lederkompetanse.

Assistentene dine trenger deg!

Powered by Labrador CMS