Hvordan kan mobbing i barnehagen forebygges? Dette ble diskutert under tirsdagens arrangement i regi av Partnerskap mot mobbing. Fra venstre: FUB-medlem Yngvar Natland, administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL, nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet og Erling Barlindhaug, direktør for KS-utdanning.
Hvordan kan mobbing i barnehagen forebygges? Dette ble diskutert under tirsdagens arrangement i regi av Partnerskap mot mobbing. Fra venstre: FUB-medlem Yngvar Natland, administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL, nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet og Erling Barlindhaug, direktør for KS-utdanning.

Tok debatten om mobbing: «Aldri barns ansvar»

Hva kan gjøres for å forebygge mobbing i barnehagen? Dette var det sentrale spørsmålet da Partnerskap mot mobbing inviterte til debatt på Madam Reiersen under Arendalsuka.

Publisert Sist oppdatert

Blant deltakerne på arrangementet tirsdag kveld var forsker Ingrid Lund fra Universitetet i Agder. Hun har blant annet vært leder for forskningsprosjektet Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen.

– I barnehagen forteller femåringene at det å ikke ha en venn og ikke få lov til å være med på leken er det aller verste. Det er dette barna selv definerer som mobbing i barnehagen, sa Lund fra scenen.

– Også foreldrene sier at deres angst knyttet til mobbing i barnehagen er at barnet deres ikke skal ha noen å leke med og bli holdt utenfor i lek, fortalte forskeren.

Utenforskap

Lund har nylig også forsket på mobbing i høyere utdanning. Hun fant flere likheter mellom mobbing i barnehagen og på universitetet.

– Studentene på universitetet er enige med femåringene i at det å være utenfor og ikke få være med, er det aller verste. Men måten studentene blir holdt utenfor er litt annerledes enn i barnehagen, fortalte Lund.

– Det vi ser som er felles for fenomenet mobbing er opplevelsen av utenforskap, å kjenne seg alene. Når man får følelsen av at man ikke er velkommen i et fellesskap, at man blir stengt ute på ulikt vis, gjør det noe med den psykiske helsen til et menneske, enten man er fem år, 25 år eller 50 år, fortsatte forskeren.

Ny definisjon av mobbing

I forbindelse med Hele barnet, hele løpet utarbeidet Lund og forskerkollegene en ny definisjon av mobbing :

«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.»

Den nye definisjonen vektlegger altså barnets opplevelse av krenkelse knyttet til ekskludering fra fellesskapet, og de voksnes rolle i forhold til å tilrettelegge for inkludering av alle barn.

Holdningsarbeid

Lund påpekte at holdningsarbeid blant barnehageansatte er helt sentralt i forebyggingen av mobbing.

Holdningsarbeid er imidlertid noe av det mest utfordrende å snakke om i forhold til mobbing, mener forskeren.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet: «Holdningsarbeid, hvor langt kommer man med det?» Til tross for at vi aldri har hatt så mye kunnskap og så mange programmer om mobbing som er prøvd ut i skolen, har tallene for mobbing vært stabile de siste årene. Men det viser seg at i de skolene og barnehagene der de har ledere og ansatte som holder trykket oppe på tematikken, der fungerer også programmene. Det er ikke bare en happening man gjør en gang, det er noe man må holde ved like. Og da går det på holdninger til ditt eget ansvar som leder, leder av lek, leder av barn og barnehagen, sa hun fra scenen.

– I de «profesjonelle» barnehagene som er gode på å forebygge mobbing, hvor vi ser at trivselen er høy og de skårer høyt på undersøkelser, der klarer de dette. Veldig ofte er det avhengig av å ha en ledelse som fokuserer på dette og har lagt det inn i sin organisasjon, som noe man er forpliktet til å følge når man jobber i denne barnehagen, fortsatte Lund.

Forskeren mener det er viktig at barnehagene ikke er redde for å snakke om vanskelige ting.

– Å snakke om mobbing og å jobbe med mobbing, er å jobbe med ubehag. Og der man ikke våger å gjøre det, går det dårlig. Den profesjonelle barnehage krever at de voksne har en kultur der de kan si ifra til hverandre hvis noen gjør noe som er galt, sa hun.

– Alltid de voksne som er ansvarlige i relasjonen

Lund mener det er helt avgjørende at de voksne er bevisste sitt ansvar i forhold til barna.

– Det er alltid de voksne som er ansvarlige i relasjonen til barn. I arbeidet mot mobbing i barnehagen trenger vi at dette blir formidlet, at det blir implementert inn i forhold til ledelsen og i forhold til forståelsen av barn. Det er ingen barn som er ondskapsfulle. Det er noen barn som ikke vet hvor de skal gjøre av følelsene sine og som trenger hjelp, veiledning og støtte fra de voksne, sa Lund fra scenen.

– Den voksnes ansvar

I januar 2016 signerte 12 organisasjoner avtalen om deltakelse i Partnerskap mot mobbing. Avtalen forplikter partene til å jobbe for å forebygge mobbing i barnehager og skoler.

Fire av organisasjonene var på arrangementet i Arendal tirsdag kveld for å fortelle om hvordan de bidrar i arbeidet med å forebygge mobbing.

Når barn ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, er det alltid de voksnes ansvar, påpekte Erling Barlindhaug i Kommunenes Sentralforbund (KS).

– Det er aldri barns ansvar. Det er dette vi må tenke på når vi skal avgjøre hvor vi skal sette inn tiltakene, sa Barlindhaug, som er avdelingsdirektør for KS-utdanning.

Han forteller at KS i vår lanserte utviklingsprogrammet ABSOLUTT, som skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.

– Vi har også inngått en avtale med UiA, FUB og Kristiansand kommune om å, på bakgrunn av forskning som er gjort på området, utvikle dialogverktøy for barnehager og kommuner i møte med foreldre når de vanskelige samtalene skal gjennomføres i forhold til spørsmål om læring, opplyste han.

– Barnehagens viktigste oppgave er å bidra til barns trivsel

Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, påpekte at barnehagens viktigste oppgave er å bidra til barns trivsel og til at barnehagen er et godt sted å være.

– Mange av oss har sikkert spurt barn om hva som er morsomt ved å være i barnehagen. Da svarer de nesten bestandig at det beste med barnehagen er å leke og være sammen med venner. Da er det også lett å forstå at det vondeste i barnehagen kan være å ikke få leke eller å ikke ha venner. Jeg mener barnehagens viktigste oppgave det første barnehageåret er å bidra til at barnet får en venn og ikke minst klarer å holde på en venn, sa Valås fra scenen.

– Det finnes ingen quick fix. Det kreves masse kompetanse. Det er faktisk ikke gitt at alle kan ivareta, se og imøtekomme enkeltbarn og en barnegruppe. Jeg tror mye av nøkkelen ligger i nok kompetanse kombinert med muligheter og tid for refleksjon, fortsatte hun.

Hun pekte på at Utdanningsforbundet har utarbeidet det de kaller Lærerprofesjonens etiske plattform, og trakk frem en setning som synliggjør barnehagelærerens ansvar:

«Lærere griper inn og verner barnehagebarn og elever mot krenkelser, uavhengig av hvem som utfører dem.»

Flere fagfolk

Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), påpekte under arrangementet at det er viktig med økt kompetanse når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing. Han understreket samtidig:

– Men det er også viktig at man ikke bruker manglende kompetanse som unnskyldning for å ikke gjøre noe. Vår oppgave er på mange måter å hjelpe barnehagene til å ta dette ansvaret, sa Olsen.

– Vi tror det er viktig å få flere fagfolk inn i barnehagene og har skrevet under på en avtale med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) der vi sier at vi skal jobbe for å raskest mulig få 50 prosent barnehagelærere inn i medlemsbarnehagene våre, fortalte han.

Olsen opplyste også at PBL har opprettet et nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, som skal jobbe for å tilføre og spre kompetanse.

– Å forebygge mobbing er et vanskelig og langsiktig arbeid, men vi kan ikke si at vi skal gjøre noe for de barna som kommer tre årskull frem i tid, vi må begynne med de som er her i dag. Det er et stort ansvar som ligger på barnehageansatte, men jeg tror at får man verktøyene og tematikken blir løftet frem, så vil det bli gjort et godt arbeid, sa Olsen.

– Et samfunnsproblem

– Mobbing er et samfunnsproblem og også et menneskelig problem, uttalte FUB-medlem Yngvar Natland fra scenen.

– Det er forsket mye på mobbing og nå har vi kommet dit hen at vi har begynt å snakke om mobbing i barnehagen som et spørsmål om utenforskap. Jeg tror det er et bra sted å starte. Dette er noe alle kan relatere seg til og som vi alle kan bruke som et utgangspunkt til å forstå, og som et utgangspunkt for at alle kan delta og bidra til å løse dette problemet, fortsatte han.

FUB arbeider for et godt samarbeid mellom barnehagene og foreldrene ved å drive med veiledning, påpekte Natland.

– Vi reiser rundt og veileder barnehagene i deres arbeid med foreldrene og vi veileder foreldrene. Vi holder foredrag og har invitert alle fylkesmennene til å snakke om mobbing i barnehagen, fortalte han.

– Må holde trykket oppe

Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var på Madam Reisersen for å snakke om mobbing i barnehagen. I en samtale med barnepleier og forfatter Eli Rygg på scenen, sa han følgende om hva han mener er viktigst når det gjelder mobbeforebyggende arbeid:

– Det aller viktigste er de voksne, for det er vi som setter standarden. Særlig gjelder det i barnehagen. Det er vi som lager rammene barna skal fungere innenfor.

– Det er en voksenoppgave å sikre at barna er trygge. Det er en politisk oppgave, en oppgave for barnehagelærere, fagarbeidere, foreldre, alle som er rundt barna, fortsatte han.

Han ramset opp forsterket partnerskap mot mobbing med partene i sektoren og kommunene, tiltak for foreldre, klageadgang, nytt lovverk, kompetanseløft i skole og barnehage, som forebyggende tiltak som nå er satt i gang.

– Og så må vi holde dette trykket oppe gjennom flere år. Det kommer til å kreve mye av oss, for om et år er det kanskje en helt annen historie som dominerer media. Det kommer til å kreve mye å klare å holde presset oppe i sektoren så lenge som det trengs, sa kunnskapsministeren. 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS