Stortingsrepresentant Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.
Stortingsrepresentant Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Vil kutte 300 millioner til private barnehager

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Arbeiderpartiet å redusere tilskuddene til alle private barnehager. Beløpet partiet vil kutte tilsvarer 600 årsverk. – Det er en del barnehager som får kompensasjon for utgifter de ikke har, sier Martin Henriksen (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Reduksjonen Ap foreslår er på 300 millioner kroner.

Martin Henriksen (Ap) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sier at forslaget er det samme som partiet har fremmet de foregående to årene.

– Private barnehager er et viktig tilbud, og vi er for likebehandling av private og offentlige barnehager. Men for oss er det et viktig prinsipp at likeverdige tilskudd skal følge like krav. I dag stilles ikke de samme kravene til private som til offentlige med tanke på for eksempel åpningstider, plass til barn med særskilte behov eller krav til kvalitet. Private barnehager kan også velge å gi plass til barn uten lovfestet rett foran rettighetsbarn, sier Martin Henriksen.

Overskudd på 2,9 prosent

Når han forsvarer et kutt i denne størrelsesorden, viser han til tall fra Telemarksforskning som viser at private barnehager i landsmålestokk har høyere inntekter enn kostnader.

Samlet sett gikk de ordinære barnehagene i 2015 med netto overskudd, tilsvarende 2,90 prosent av de samlede inntektene.

– De fleste bruker pengene så de kommer barna til gode. Men det er en del barnehager som får kompensasjon for utgifter de ikke har. Av og til blir pengene i stedet tatt ut i privat utbytte, sier Henriksen.

600 årsverk

300 millioner kroner tilsvarer ifølge beregninger utført av PBL (Private barnehagers landsforbund) cirka 600 årsverk.

Samlet utbytte i ordinære private barnehager i 2015 var på 85,8 millioner kroner.

Tall fra BASIL presentert av Telemarksforskning viser at 31 prosent, nesten hver tredje ordinære private barnehage, gikk med underskudd i 2015.

– Vil ikke et slikt kutt i tilskudd gjøre det tilnærmet umulig for mange private barnehager å oppfylle bemanningsnormen som regjeringen har varslet?

– Det er ikke et stort kutt per barnehage. Det er mer en justering i forhold til hva som gir reell likebehandling av barnehagene. Dessuten øker vi med 357 millioner på barnehage i forhold til det regjeringen legger opp til i sitt budsjett. Vi vil blant annet ansette flere barnehagelærere enn det regjeringen har lagt opp til. Vi bruker mer på tidlig innsats. Og vi vil stoppe økningen i foreldrebetalingen som regjeringen har lagt opp til. I sum vil vår politikk gi en kraftigere satsing på barnehage, sier Martin Henriksen.

Like tilskudd og like krav

Han skjønner det dersom PBL ikke ønsker reduksjonen som Ap foreslår.

– Men hvis prinsippet er likebehandling, må det gjelde både tilskudd og krav. Da kan det for eksempel ikke være sånn at private barnehager sier nei til å ta imot flyktningbarn eller barn med særskilte behov.

– Gjør de private barnehagene det?

– Enkelte gjør det. Og det vil uansett være sånn at kommunene må ta høyde for disse kostnadene i sine budsjetter, for kommunene må garantere for plassene. Og så må det være sånn at dersom private barnehager blir pålagt det samme, må de bli fullt ut kompensert for det, sier Martin Henriksen.

– Oppsiktsvekkende venstresving

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) reagerer på forslaget fra Ap.

– Det er ganske dramatisk i en tid hvor barnehagene jobber med å styrke pedagogtettheten og voksentettheten og man vet at mange barnehager har økonomiske utfordringer med å få det til, sier Gudmundsen.

Han kaller forslaget for en oppsiktsvekkende venstresving fra Ap.

– Det er politikk som man kan forvente fra Rødt og SV. Men at Ap legger seg på samme linja, gjør at den brede forståelsen for at offentlige og private aktører kan bidra til å løfte enkelte velferdstjenester, blir betydelig svekket. Det skaper usikkerhet for halvparten av landets barnehager, og det er problematisk.

Mener de private leverer

– Men har ikke Ap et poeng når de sier at likeverdige tilskudd må følge like krav?

– Da må de i så fall være tydelige på hva de mener mangler. Private barnehager skal følge den samme rammeplanen som de offentlige barnehagene. Det vil komme en bemanningsnorm og pedagognorm som gjelder for hele sektoren. Nærmest alle private barnehager har tariffavtaler med gode lønns- og arbeidsvilkår. Sykefraværet er lavere enn i de kommunale barnehagene, og brukertilfredsheten blant foreldrene er høyere blant dem som bruker private enn dem som bruker offentlige barnehager. Da er det ganske bemerkelsesverdig å hevde at private barnehager ikke leverer den kvaliteten som er definert, sier Gudmundsen.

– Bør vekke bekymring

Ap sitt forslag har ikke flertall i Stortinget etter at regjeringen har inngått budsjettforlik med KrF og Venstre.

– Men valgperioder er bare fire år om gangen. I et slikt perspektiv er dette et politisk linjeskifte som bør vekke bekymring. Det handler om stabilitet og forutsigbarhet for en viktig sektor der private aktører utgjør halvparten av aktørene, sier Kent Gudmundsen.

Han mener det er påfallende at et kuttforslag som dette ikke blir flagget høyere av partiet som står bak. Forslaget ligger på side 106 i partiets alternative budsjett og er ikke nevnt andre steder.

– Arbeiderpartiet prøver tydeligvis å underkommunisere det de gjør. Da skjønner man at dette er et problematisk kuttforslag som tydeligvis ikke er så veldig populært i Aps egne rekker, sier Gudmundsen.

Ap vil ha gjennomgang

Martin Henriksen (Ap) mener det er et større problem for private barnehager at tilskuddssatsene varierer så mye som de gjør, enn om tilskuddene samlet blir noe redusert.

– PBL har et poeng når de ber om en gjennomgang av finansieringssystemet. Slik det er nå, kan det ofte bli for lite forutsigbarhet for den enkelte barnehage.

– Tar dere til orde for en nasjonal sats?

– Vi tar til orde av en gjennomgang av finansieringssystemet, sier Martin Henriksen.

PS! I sitt budsjettalternativ skriver Ap at 300 millioner kroner vil innebære en reduksjon fra 100 prosent til 96 prosent av kostnadene ved kommunal barnehagedrift. Ap innrømmer i ettertid at det skal være 97 og ikke 96 prosent. PBL har regnet ut at en reduksjon til 97 prosent av dagens tilskudd vil gi et kutt som er atskillig høyere enn 300 millioner. Det kan derfor se ut til at det ikke er samsvar mellom beløpet og prosenten i Aps forslag. Ap opplyser overfor barnehage.no at deres beregning er basert på tall fra Kunnskapsdepartementet (KD). Barnehage.no har tirsdag bedt KD om svar på hvordan tallet er kommet fram, men så langt har de ikke hatt tid til å se på regnestykket.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS