"Begrenset problem" gjelder i 119 kommuner

Kunnskapsministeren har hevdet at manglende overgangsordninger for private barnehager er begrenset problem. Nå har han måttet regne på i hvor mange kommuner bemanningsnormen ikke er oppfylt.

Publisert

I et skriftlig spørsmål utfordrer Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på  at mangelen på overgangsordninger for private barnehager ifølge regjeringen vil være "et begrenset problem".

"Som følge av litt ulike beregningsmetoder og ny kommunestruktur, ser jeg at tallene i Prop. L67 (2017-2018) ikke gir et helt riktig bilde", innrømmer Jan Tore Sanner i sitt svar.

Mens regjeringen i lovforslaget viser til at det er 33 kommuner der voksentettheten er dårligere enn 6,3, legger statsråden nå fram tall som viser at det ved utgangen av 2016 var 119 kommuner med dårligere bemanning enn 6,0.

PBL (Private barnehagers landsforbund) hevdet i forbindelse med høringen om bemanningsnorm i forrige uke at det går 75.000 barn i private barnehager i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Oppfyller normen i snitt

6. april la regjeringen fram forslaget om lovendring som skal sikre en minimumsbemanning i barnehagene. Forslaget går ut på at det skal være minst én voksen per tre barn under 3 år og minst én voksen per seks barn over tre år. Det er ikke lagt inn ekstra finansiering for å dekke økte kostnader. Normen skal etter planen vedtas 31. mai og tre i kraft 1. august.

Regjeringen har bygget sin argumentasjon for å innføre norm uten ekstra finansiering på at norske kommuner i snitt allerede oppfyller den forslåtte bemanningsnormen.

I forslaget til bemanningsnorm gir regjeringen uttrykk for at den har forståelse for at det kan slå uheldig ut for private barnehager i kommuner som ikke allerede oppfyller bemanningsnormen. 

"Dette vil bli et begrenset problem, da det kun er 33 kommuner som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager", skriver regjeringen i lovproposisjonen.

- Hvorfor 6,3?

I sitt spørsmål til statsråden skriver Martin Henriksen:

"Hvorfor viser statsråden i forslaget til bemanningsnorm til hvor mange kommuner som hadde 6,3 barn pr voksen i sine barnehager i 2016 når normen er på 6,0 barn per voksen, og hvor mange og hvilke kommuner var det som hadde mer enn 6,0 barn per voksen i desember 2016?"

Han viser i sin begrunnelse til at han oppfatter det som lite relevant å vise til antall kommuner med dårligere bemanning enn 6,3 når normen blir på 6,0.

- Kan begrunne dispensasjon

Dersom en privat barnehage ikke er finansiert til å oppfylle bemanningsnormen når den trer i kraft, er dette noe som kan begrunne at det gis dispensasjon.

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister

Her er svaret fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:

"Målet med innføringen av en statlig minimumsnorm for bemanning i barnehagene er at barna skal ha nok voksne rundt seg. Regjeringens forslag til minimumsbemanning i barnehagene er maksimalt tre barn på under tre år per ansatt og maksimalt seks barn over tre år per ansatt.

I Prop. L 67 (2017-2018) viste departementet til antall kommuner med mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager for å løfte frem antall kommuner som ligger vesentlig over den foreslåtte bemanningsnormen.

Private barnehager får tilskudd som tilsvarer gjennomsnittlig ordinær driftsutgift i de kommunale barnehagene i samme kommune. Det er dermed private barnehager i kommuner som ligger betydelig over 6,0 barn per voksen som vil få de største utfordringene med å oppfylle den foreslåtte bemanningsnormen. Det er fordi disse barnehagene har størst sannsynlighet for å få et kommunalt tilskudd som er for lavt til å dekke økte personalkostnader som følge av den nye normen. I proposisjonen er det foreslått at kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dersom en privat barnehage ikke er finansiert til å oppfylle bemanningsnormen når den trer i kraft, er dette noe som kan begrunne at det gis dispensasjon.

I forbindelse med spørsmålet fra Stortinget, har departementet finregnet på antall kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen. Som følge av litt ulike beregningsmetoder og ny kommunestruktur, ser jeg at tallene i Prop. L 67 (2017-2018) ikke gir et helt riktig bilde. Jeg viser derfor til tall for både 2016 og 2017 i dette svaret.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det ved utgangen av 2016 var 119 kommuner med kommunale barnehager med mer enn 6,0 barn per voksen. Tilsvarende tall for 2017 er 106 kommuner. Det betyr at det er en nedgang i antall kommuner som ikke oppfyller den foreslåtte bemanningsnormen fra 2016 til 2017."

  • Her finner du lista over hvilke kommuner dette gjelder.
Powered by Labrador CMS