SV-leder Audun Lysbakken.
SV-leder Audun Lysbakken.

Her er SVs nye forslag til Stortinget om å stoppe privat fortjeneste i barnehager

I mai ble SVs forsøk på å stoppe uttaket av fortjeneste i barnehagesektoren nedstemt i Stortinget. Nå gjør Audun Lysbakken et nytt forsøk.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget «Profittfri barnehage», som SV-representantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås og Solfrid Lerbrekk har sendt til behandling i Stortinget, lyder slik:

1) Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.

2) Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.

3) Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

To identiske punkter

De to første punktene er identisk med de to første punktene som Stortinget behandlet i mai. Da fikk disse forslagene bare SVs fire stemmer, mens 100 representanter fra de andre partiene stemte imot.

Det siste punktet er ganske likt et punkt i Arbeiderpartiets partiprogram, hvor det heter at Ap vil:

«Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, inntak av lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår.»

– Mer enn utbytte

I 2015 utgjorde utbyttet fra ordinære private barnehager 0,4 prosent av omsetningen.

I bakgrunnen for forslaget hevder SV-representantene at uttaket av profitt ikke bare skjer i form av utbytte.

«Profitt, overskudd eller fortjeneste kan derimot like gjerne hentes ut på andre måter, eller forbli i selskapet til eieren trenger dem eller selger selskapet. Kommersielle selskap kan ta ut profitt (skjult utbytte) fra driften for eksempel ved at de betaler skyhøye styrehonorar, internfakturering, lager interne bedrifter, leier ut bygninger, bemanningen sin, og vaktmester- og renholdstjenester», skriver SV-representantene.

Ikke lov å ta mer enn markedspris

Det SV problematiserer reguleres i dag av barnehagelovens paragraf 14 a:

Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen.

b) Barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

c) Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd.

Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav til barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og den ikke-kommunale barnehagens opplysningsplikt om økonomiske forhold.

– Vanskelig å håndheve

I bakgrunnen for forslaget skriver SV at tilbakemeldinger fra sektoren tyder på at lovverket er vanskelig for kommunene å håndheve.

SV viser til at det i private skoler eller høyskoler som mottar statstilskudd, ikke er adgang til å hente ut fortjeneste. Likevel har det de senere årene vært flere saker hvor det er avslørt at det er tatt ut betydelig fortjeneste i strid med loven.

På bakgrunn av en av disse sakene har Kunnskapsdepartementet fremmet en lovproposisjon for ytterligere å stramme loven inn.

«Forslagsstillerne mener det vitner om en ansvarsfraskrivelse fra myndighetene sin side, ved at de ikke utviser den samme årvåkenheten for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode», heter det i bakgrunnen for forslaget.

  • Det er foreløpig ikke klart når det nye representantforslaget fra SV kommer opp til behandling.
  • PBL (Private barnehagers landsforbund) har lenge vært tydelige på at tilsynet med offentlige og private barnehager bør flyttes ut av kommunene. Dette har organisasjonen så langt ikke fått gehør for blant styrende politikere.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS