Et av målene med å ansette kokk er at barnehagebarna i større grad skal kunne delta på matlagingen.
Et av målene med å ansette kokk er at barnehagebarna i større grad skal kunne delta på matlagingen.

Ansetter kokk i barnehagene - kommunen tar regninga

Politikerne i Evje og Hornnes kommune vil frigi mer tid til de ansatte i barnehagene, og velger å ansette kokk.

Publisert

Samtidig landet kommunestyret, med Ap i spissen, på at kommunen tar regninga. Foreldrene skal slippe å betale mer i kostpenger.

I saksutredningen står blant annet:

«I barnehagene er det grunnbemanningen som tilbereder mat, vasker og rydder etter måltidet. Grunnbemanningen står for alt det praktiske rundt måltidet som å planlegge innkjøp, ivareta allergier/dietter, sende handleliste, ta imot varer, sikre mattilsynets krav til renhold, oppbevaring og behandling av matvarene. Under koronapandemien med smitteverntiltak i barnehagen ble det ekstra synlig for ansatte og administrasjonen hvor mye tid grunnbemanningen i barnehagen bruker til matlaging. Organisering av barnehagen for smittevernfaglig drift i tråd med nasjonale veiledninger gjorde at barnehagene gikk over til niste, og man så med det hvor mye tid som da ble frigjort til direkte arbeid med barna.

Forslag om etablering av kokk i de kommunale barnehagene i Evje og Hornnes er med grunnlag i levekårsutfordringer og folkehelseperspektiv, og fokus på tidlig innsats. Tiltaket kokk i barnehagen kan være et potensiale for å forbedre folkehelse med å optimalisere maten og at det begynner i den fasen av livet der vi lærer alt, også om gode kosthold og matvaner.»

Kommunen har tre barnehager; kommunale Hornnes (44 barn) og Oddeskogen barnehage (105 barn), samt en liten privat barnehage. Foreldrene betaler i dag 300 kroner i kostpenger, noe som forventes å øke noe med bakgrunn i økte matvarepriser.

I utredningen ble ulike modeller for finansiering og organisering av mattilbudet lansert, og politikerne landet til slutt på alternativ 1:

«Innebærer at barnehagen tilføres ressurs til kokk tilsvarende 1 årsverk i Enhet for barnehage uten at det faktureres for dette i kostpenger. Det innebærer at det må tilføres midler. Dette alternativet koster kr.607.000 pr år til økte bemanningskostnader. I tillegg må bemanningsøkningen tas med i selvkostberegningen overfor private barnehager og dermed øke tilskuddet til privat barnehage.»

Satsingen er på ett årsverk, som skal fordeles med 40 prosent på Hornnes og 60 prosent til Oddeskogen barnehage.

I en høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget (SU) i de to barnehagene understrekes det at fra foreldrenes perspektiv er det viktig at kostpengene ikke økes:

– Evje og Hornnes kommune har fra før en utfordring i forhold til at vi har mange familier med vedvarende lav inntekt. Vi må ikke påføre disse familiene en større økonomisk belastning. Kommunen profilerer seg også på tidlig innsats og dette alternativet må kunne sees på som et utjevnende tiltak. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne matvaner. Et annet aspekt er at en kokk vil kunne utnytte råvarene bedre slik at det blir mindre matsvinn og en dermed også får mer ut av kostpengene.

Utdanningsforbundets klubb i enhet for barnehage har også levert høringssvar, og peker på betydningen dette vil ha for kvaliteten på barnehagetilbudet:

– Vi mener det å tilføre ressurser til kokk i enhet for barnehagen er en viktig investering sett ut ifra flere perspektiver. I barnehagehverdagen mener vi det vil bidra til å øke kvaliteten på det pedagogiske tilbudet ved å frigjøre personalet, og på den måten kan bruke viktig tid sammen med barna. Ved å velge dette alternativet bidrar det til å tilføre en fagperson med viktige kunnskaper om ernæring for barn i utvikling og vekst, og dermed tilrettelegge for et godt og variert mattilbud. En kokk har også kunnskapen om hygiene, matoppbevaring og porsjonering for å minske matsvinn. Vi mener dette vil være positivt for å kunne tilby sunn og variert kost uten å øke kostpengene. Sistnevnte bidrar til å utjevne de økonomiske forskjellene sett i lys av kommunens utfordringsbilde med høy andel enslige forsørgere og barn i lavinntektsfamilier.

I det samme kommunestyret ble det ifølge et innlegg i avisa Setesdølen (krever abonnement) vedtatt å øke bemanningen i barnehagene slik at de fem søkerne som ikke har rett på barnehageplass før august neste år, får tilbud om plass fra barnet fyller ett år.

Powered by Labrador CMS