DEBATT

– Dagens bemanningsnorm har ikke bare en negativ konsekvens for barna, men også for de ansatte, skriver Toril Kalsås.
– Dagens bemanningsnorm har ikke bare en negativ konsekvens for barna, men også for de ansatte, skriver Toril Kalsås.

Kortere åpningstid eller bedre bemanning?

– Vi er enige om at likestillingsperspektivet er viktig i synet på arbeidslivet i Norge og jeg regner med at alle også er enige om at kvalitet i barnehagen er viktig. For å oppnå begge deler finnes et alternativ til reduserte åpningstider, nemlig økt bemanning, skriver Toril Kalsås i dette innlegget.

Publisert

På Nyhetene på NRK i helgen kunne vi se NHO vise omtanke for at småbarnsforeldre, og i særdeleshet mødrene, kan få jobbe like mye som andre. Det gjorde de ved å motsette seg forslaget om begrenset åpningstid i barnehagene. Redusert åpningstid er foreslått som et tiltak for å bedre bemanningen og dermed kvaliteten for barna.

Vi er enige om at likestillingsperspektivet er viktig i synet på arbeidslivet i Norge og jeg regner med at alle også er enige om at kvalitet i barnehagen er viktig. For å oppnå begge deler finnes et alternativ til reduserte åpningstider, nemlig økt bemanning!

Dagens bemanningsnorm har ikke bare en negativ konsekvens for barna, men også for de ansatte. Barnehagelærere og andre ansatte i barnehager har et sykefravær som er opptil 63 prosent høyere enn gjennomsnittet og mange oppgir forhold på jobben som årsak til fraværet. Støy, ubekvemme arbeidsstillinger, emosjonelt stress og andre psykososiale forhold er årsakene som oppgis utenom den enkeltfaktor som medfører ekstra belastning innen hver og en av disse årsakene: For lav bemanning.

Når bemanningen er god nok kan man dele større barnegrupper i små, akkurat som de fleste har god erfaring med fra den første tiden barnehagen var åpne i «koronatiden». Det fører til mindre støy og mindre uro for både barn og ansatte, det fører til at den ansatte har oversikt og kan se det enkelte barnet, det fører til at den ansatte kan velge løsninger som er til beste for barnet og la barna bruke den tiden de trenger i stedet for å velge raskeste løsninger som blant annet ofte medfører unødvendige løft og andre ubekvemme arbeidsstillinger. Små grupper medfører mulighet til å følge opp barna og gi dem tiden og støtten de trenger til å øve seg på og lære det å skape vennskap, leke sammen, løse konflikter og bli trygge på seg selv.

Fra neste år skal barnehagene få en lov mot mobbing, plaging og utestengelse fra lek. God nok bemanning er vesentlig for å kunne fange opp det som skjer mellom barna og gi barna støtten og tryggheten de trenger for å utvikle god sosial kompetanse, empati og måter å løse konflikter på og det er essensielt for å forebygge og håndtere mobbing, utestengelse og plaging. Mobbing koster ifølge svenske beregninger samfunnet milliarder, i tillegg til kostnadene for den enkelte. Deler av kostnadene kommer på grunn av at mobbeofre får utfordringer med skolegang og arbeidsliv og at det medfører økte utgifter til trygd og helse. Bedre bemanning i barnehage er derfor ikke bare positivt for dem som daglig har sitt virke i barnehagene, det er også positivt for arbeidslivet og samfunnet både på kort og lang sikt.

Bemanningsproblematikk har vært på dagsorden i barnehagedebatten i mange år uten at det virker å være politisk eller økonomisk vilje til å tilføre mer bemanning. Men det er uttalte mål om redusert sykefravær og frafall fra arbeidslivet, også innen barnehagesektoren. Uten bedre bemanningsnorm må bemanningen styrkes på andre måter. Forskjellen på bemanning når barnehagen er åpen 8,5 timer i stedet for 10 timer er 1,5 time hver dag med alle ansatte tilstede sammen med barna. På en avdeling med 3 ansatte på 18 store barn betyr det at hver dag vil de 3 ansatte være tilstede i 5 timer og 15 minutter samtidig (trukket fra lunsj og planleggingstid, men ikke møter, foreldresamtaler o.l.) i stedet for 3 timer og 45 minutter. De timene betyr noe. Ikke minst betyr det mye at tiden der det er alt for få ansatte og mange barn blir begrenset, for mobbing og utestengelse foregår ikke bare mellom kl 9 og kl 14.30, som ofte er tiden i løpet av dagen en avdeling er fullt bemannet med 9 timers åpningstid (unntatt tid til lunsj, møter, foreldresamtaler o.l.).

Tilstrekkelig ressurser er et viktig tiltak for arbeidsforholdene i offentlig sektor, der de fleste ansatte er kvinner. I stedet for å sette kvinner i næringslivet opp mot kvinner i barnehagen bør NHO støtte blant annet Utdanningsforbundet og Barnehageopprøret og jobbe aktivt for bedre bemanning i barnehagene fordi det er viktig for alle deler av arbeidslivet. Da vil barnehagene kunne ha lengre åpningstider uten at det går på bekostning av barns beste og arbeidsmiljøet til de ansatte.

Powered by Labrador CMS