De ansatte i de kommunale barnehagene i Vestre Toten varslet om at de ikke opplever å kunne innfri de krav som lov og forskrifter tilsier.
De ansatte i de kommunale barnehagene i Vestre Toten varslet om at de ikke opplever å kunne innfri de krav som lov og forskrifter tilsier.

Kartla bemanningen: Nå vil de redusere åpningstiden

En kartlegging viste at selv om de kommunale barnehagene har bemanning i tråd med kravene, er bemanningstettheten for lav halvparten av tiden.

Publisert Sist oppdatert

Nå foreslår kommuneadministrasjonen å kutte i åpningstiden for å ha en tilfredsstillende bemanning etter lovkravet.

Det kommer fram i en sak i Toten Idag (krever abonnement).

Oppvekst- og velferdsutvalget i Vestre Toten kommune behandlet nylig en sak om nye åpningstider i de kommunale barnehagene. I administrasjonens innstilling var det foreslått å kutte åpningstiden med 30 minutter fra dagens åpningstid på ti timer. Det var også foreslått at barnehagens samarbeidsutvalg (SU) skulle kunne vedta klokkeslett for åpning og stenging ut fra lokale behov, men da fortsatt med åpningstid på 9 timer og 30 minutter.

De ansatte varslet

Vinteren 2022 varslet de ansatte i de kommunale barnehagene, via sine fagorganisasjoner, at de ikke opplever å kunne innfri de krav som lov og forskrifter tilsier. Saken kom opp i oppvekst- og velferdsutvalget, der det ble vedtatt at bemanningssituasjonen skulle kartlegges.

De kommunale barnehagene i Vestre Toten har siden sektoren ble rammefinansiert i 2011 hatt en bemanning på seks barn per ansatt når barna er over tre år og tre barn per ansatt når barna er under tre år, slik minimumskravet er fastlagt i barnehageloven i dag, ifølge avisen.

- Resultatet fra kartleggingen viser at barnehagene har i snitt kun omkring fem timer av en åpningstid på ti timer per dag, som er bemannet etter lovens minstekrav, sier barnehagesjef i Vestre Toten kommune, Malin Iversen.

Hovedårsaken til at det ikke er dekket opp flere timer i løpet av dagen skyldes pedagogenes planleggingstid, pauseavvikling og fravær som er mulig å få dekt opp med vikar, i tillegg til møter knyttet til enkeltbarn, avdelingsmøter og ledermøter.

Bemanningen tilsier at man først og fremst må sørge for sikkerhet for barna og at man ikke oppfyller de kravene som ligger til en pedagogisk virksomhet i henhold til barnehagelov med forskrifter, ifølge barnehagesjefen.

- Dette vurderes å henge blant annet sammen med for lav grunnbemanning og et høyt sykefravær i sektoren som skaper en slitasje og en økt bekymring for om enkeltbarn og barnegrupper får det tilbudet som de har etter kravene i lov og forskrift. Det vurderes å være til barnas beste at åpningstiden i kommunale barnehager reduserer med 30 minutter og at grunnbemanningen i de kommunale barnehager på sikt må økes.

Det framkommer også av kartleggingen at barnehagene har lite samarbeidstid innenfor ordinær arbeidstid, møter utgår og det meste av kollektiv kompetanseheving foregår på kveldstid.

Kan påvirke kvaliteten

Redusert åpningstid vil kunne bidra til å styrke kvalitet og stabilitet i tjenesten. Noe som vil bidra til at flere øyne og ører lettere fange opp mobbing, utrygghet og negativ gruppedynamikk, står det i innstillingen.

Det skal gi flere gevinster.

- Det gir bedre forutsetninger for å avdekke og handle til det beste for barna. Dette kan også ha betydning for å tidligere oppdage barn som trenger særskilt oppfølging og hjelp, samt forhindre at barn vil trenge mer omfattende hjelp senere, står det i innstillingen, sier barnehagesjefen, og nevner også mer tid til faglig utvikling og dokumentasjon da flere vil være på arbeid samtidig.

- Formålet med å justere ned barnehagens åpningstid gir en mulighet til å påvirke kvaliteten i barnehagene, samt beholde og øke kvaliteten på tilbudet til hvert enkelt barn og søke å redusere fravær og belastningen på ansatte i barnehagene, sier Iversen.

Reduksjon på 0,5 time vil kun tilsi en bemanningsfortetting på omkring åtte prosent av et årsverk og vil kun utgjøre at barnehagens minstenorm er oppfylt en litt større andel av åpningstiden. Derfor siktes det også mot at barnehagene må få økt sin totale grunnbemanning på sikt og at dette skal utredes og synliggjøres i budsjettbehandling for neste år.

Politikerne vedtok å utsette behandlingen av saken til etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldrene, samt en høringsuttalelse fra samarbeidsutvalgene. Dermed skal saken etter planen opp igjen i mars.Powered by Labrador CMS