Foreldrene har talt: 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen sin.
Foreldrene har talt: 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen sin.

Foreldrene er litt mer fornøyd med alt i de private barnehagene

93 prosent av norske barnehageforeldre er svært eller ganske fornøyd med barnehagen sin. De private barnehagene skårer litt høyere på nær samtlige spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom de ferske resultatene fra den årlige foreldreundersøkelsen fra Udir.

For åttende år på rad kan man trygt slå fast at foreldrene er godt fornøyd med barnehagene i Norge.

Spørsmålene tar for seg en rekke forhold i barnehagen, som ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, hvor godt barnet trives, medvirkning i barnehagen og barnets utvikling, informasjonen foreldrene får fra barnehagen og hente- og leveringssituasjonen.

Foreldrene har svart på drøyt 30 spørsmål om de ulike forholdene. På samtlige spørsmål er foreldrene akkurat like eller litt mer fornøyd i de private barnehagene enn i de kommunale. Foreldre med barn i private barnehager er blant annet mer fornøyde med barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr og bemanningstetthet, viser Udirs oppsummering.

Om foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for åttende gang høsten 2022.

174 230 foreldre ble invitert til å delta, og 110 224 foreldre svarte på undersøkelsen. Noe som tilsvarer en svarprosent på 63,3 prosent.

3 100 av 5 419 barnehager har deltatt. Av disse er 1 678 kommunale og 1 422 private.

62,7 prosent av alle ordinære barnehager har deltatt. Antall foreldre og barnehager som deltar kan påvirkes av at en del store kommuner deltar i undersøkelsen annethvert år. Av personvernhensyn er Foreldreundersøkelsen lite egnet for familiebarnehager da de ofte har under 5 barn.

På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke.

Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder. Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.

Kilde: Udir

Spesielt fornøyd med barnets trivsel

Som tidligere undersøkelser har vist: Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 60,6 prosent er svært fornøyde, og 32,4 prosent er ganske fornøyde med tilbudet. Kun 1,9 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de åtte årene undersøkelsen har blitt gjennomført, oppsummerer Udir i sin analyse.

Udir setter resultatet i sammenheng med EPSI-undersøkelsen fra 2022, som viser at norske barnehageforeldre generelt er mer tilfredse med barnehagetilbudet enn i de andre skandinaviske landene. Studien viser at norske foreldre scorer best både på foreldretilfredshet og trivsel i barnehagen. De ferske resultatene fra Udir viser også at norske foreldre er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet. Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 94,6 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov. Dette er på nivå med 2021.

Ulikt mattilbud

I 2022, som alle tidligere år undersøkelsen har vært gjennomført, var også foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med mattilbudet.

Udir mener i sin analyse at forskjellen trolig har sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. I snitt betaler foreldre 309 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 370 kroner i private barnehager.

Også i EPSI-undersøkelsen fra i fjor var mattilbudet det temaet der foreldrene svarte mest ulikt. I rapporten Spørsmål til barnehage-Norge 2022 kom det fram at mattilbudet varierer: Matpakka er mer vanlig i kommunale barnehager, at langt flere private enn kommunale barnehager har ansatt kjøkkenpersonell, og at private barnehager er flinkere til å involvere særlig de yngste barna i matlagingen. Noe som nok også kan spille inn på hvor fornøyde foreldrene er.

Ulikt syn på bemanning

Et annet område der foreldrenes svar skiller seg fra kommunale og private barnehager, er spørsmål om bemanningstetthet. 3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, og andelen fornøyde foreldre har sunket de siste årene - på tross av at bemanningen er blitt bedre. Udir peker på at nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen og et generelt økt fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen.

Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene, til tross for at den faktiske bemanningstettheten er bedre i de kommunale enn i de private barnehagene. I kommunale barnehager er det 5,6 barn per ansatt, mens det er 5,8 barn per ansatt i private barnehager.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna, mens tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene.

Når det kommer til informasjon og medvirkning, er dette områder foreldrene er jevnt over litt mindre fornøyd med - i likhet med tidligere år. Også her skårer de private barnehagene litt høyere.

11,3 prosent av foreldrene oppgir at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen. Samtidig er foreldrene i stor grad fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering. 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering. 87,3 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen i barnehagen.

Flere minoritetsspråklige barn

Totalt er 20 prosent av barna i barnehagen minoritetsspråklige, og antallet har økt med over 1 300 fra 2021. Noe av økningen skyldes trolig ukrainske flyktninger som kom til Norge i 2022.

Drammen og Lillestrøm har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage, med henholdsvis 36 og 35 prosent. I private barnehager er 17 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen i kommunale barnehager er 23 prosent.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagen som foreldrene til barn med norsk som morsmål. 92,4 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn oppgir at de er fornøyde med barnehagetilbudet, mens andelen er 93,3 prosent for foreldrene til barn med norsk som morsmål.

En forskjell verdt å merke seg er at 79,9 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn er fornøyde med barnehagens bemanningstetthet, i motsetning til 73 prosent av foreldrene til barn med norsk som morsmål. Det kan tenkes at en del foreldre med minoritetsspråklige barn kommer fra et land uten barnehagetilbud, eller med et mindre barnehagetilbud og dermed opplever områder av barnehagetilbudet som bedre sammenlignet med foreldrene til barn med norsk som morsmål, analyserer Udir.

Foreldrene til barn med norsk som morsmål er mer fornøyde med mattilbudet. 70,5 prosent av foreldrene til barn med norsk som morsmål er fornøyde med mattilbudet, mens andelen er 66,4 prosent av foreldrene til minoritetsspråklige barn - noe som kan ha en sammenheng med ulike matkulturer.
Powered by Labrador CMS