I fem år har Marie Skinstad-Jansen vært leder for Foreldreutvalget for barnehager. Ved nyttår takker hun av.
I fem år har Marie Skinstad-Jansen vært leder for Foreldreutvalget for barnehager. Ved nyttår takker hun av.

Takker av som FUB-leder ved nyttår: – Bemanningen må være god gjennom hele dagen

– Det er bra at det har kommet en minimumsnorm for antall barn per ansatt og en styrket pedagognorm, men vi er opptatt av at dette bare er et første steg på veien, sier Marie Skinstad-Jansen som går av som FUB-leder ved nyttår.

Publisert

Fem år er gått siden Marie Skinstad-Jansen ble spurt av samarbeidsutvalget i barnehagen til hennes to eldste barn, om hun kunne tenke seg å være kandidat til ledervervet i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– På det tidspunktet satt jeg i styret i barnehagen. Da jeg fikk spørsmålet visste jeg ikke helt hva FUB var, men når jeg fikk lest meg opp på utvalgets oppgaver syntes jeg det hørtes spennende ut og sa ja, forteller Skinstad-Jansen.

Det har hun ikke angret på.

– Det har vært fem kjempespennende og lærerike år. I løpet av denne perioden har jeg blant annet fått sitte i referansegruppa når den nye rammeplanen ble utarbeidet. Det var veldig interessant, forteller trebarnsmoren. Hun er utdannet jurist, og ved siden av å være leder av FUB jobber hun hos Fylkesmannen i Oslo og Viken på barnehage- og utdanningsavdelingen.

– Viktig med en tydelig foreldrestemme

FAKTA: FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER (FUB)

FUB er et uavhengig organ på nasjonalt nivå som skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Utvalget er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og gir også råd og veiledning til foreldre, ansatte og andre om rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalplanet.

FUB skal være bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Medlemmene må ha barn i barnehagen og ha erfaring som foreldrerepresentant. FUB skal ha seks medlemmer og et varamedlem.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmene til utvalget.

Utvalget velges for fire år. (På grunn av flytting av FUBs sekretariat fra Oslo til Bø i 2018 fikk det nåværende utvalget utvidet sin periode med ett år og har dermed sittet i fem år.)

(Kilde: FUB)

Ved nyttår trer Skinstad-Jansen og de andre nåværende medlemmene i utvalget av, og et nytt utvalg skal overta stafettpinnen.

– Hvordan har det vært å være barnehageforeldrenes stemme i disse årene?

– Det har vært en veldig spennende og viktig oppgave. FUB er opptatt av at et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen er avgjørende for at barna skal trives og utvikle seg i barnehagen, sier Skinstad-Jansen.

– Jeg mener også at det er viktig å ha en tydelig foreldrestemme i barnehagedebatten, for ellers tror jeg myndighetene har lett for å glemme å involvere foreldrene i arbeidet med nye føringer for sektoren på regionalt og nasjonalt nivå. Og da tror jeg at man går glipp av viktig informasjon og en viktig stemme, fortsetter hun.

Mobbing på dagsorden

En av hjertesakene for Skinstad-Jansen og utvalget denne perioden har vært å sette fokus på mobbing og krenkelser i barnehagen.

– De som satt i utvalget før oss var med på å sette i gang forskningsprosjektet Hele barnet – hele løpet, og de var blant de første som våget å bruke ordet mobbing i barnehagesammenheng, sier Skinstad-Jansen.

En spørreundersøkelse i forbindelse med forskningsprosjektet, som ble ledet av professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, avdekket blant annet at én av fire spurte barnehageansatte og foreldre mente at fokuset på mobbing i barnehagen var overdrevet eller til dels unødvendig.

– Det handler ikke om at man skal definere mobbere eller mobbeoffer. Det handler om at det er ugreie samspillsmønstre som små barn ikke kan komme seg ut av alene. De trenger hjelp fra en voksen, sier Skinstad-Jansen.

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i samtale med kunnskaps- og integreringminister Jan Tore Sanner (H).
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i samtale med kunnskaps- og integreringminister Jan Tore Sanner (H).

Artikkelen fortsetter under bildet.

FUB er med i Partnerskap mot mobbing, og de siste årene har utvalget gjentatte ganger etterlyst en lovfestet rett til et godt psykososialt miljø i barnehagen – på linje med den § 9A i Opplæringsloven gir skoleelever.

I august la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) frem et forslag til en egen ”mobbelov” for barnehagen.

– Nå foreligger det endelig et lovforslag om barns rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø og det er vi veldig glade for. Det er først og fremst viktig at barna har det bra her og nå i barnehagen, men hvordan barna har det i barnehagen danner også grunnlaget for det videre utdanningsløpet, sier Skinstad-Jansen.

– Vi føler at vi har kommet noen skritt frem med dette lovforslaget, men at vi ikke er helt i mål. FUB er tydelige på at vi savner et håndhevingsorgan i forslaget, slik fylkesmannen er i saker som gjelder mobbing i skolen, sier hun.

– Saker kan stoppe opp

De fleste henvendelser som kommer til FUB handler om at foreldre og barnehage ikke samarbeider godt, påpeker Skinstad-Jansen.

– Det er spesielt når barn ikke trives i barnehagen at foreldre ikke er fornøyd med samarbeidet. Selv om barnehagen nå vil få en plikt til å lage en aktivitetsplan, vil man fortsatt kunne komme til et punkt der barnehagen mener at de har gjort alt som kan gjøres, mens foreldrene fremdeles opplever at de har et barn som ikke har det bra.

– Vi mener derfor det er viktig å ha en uavhengig part som kan gå igjennom det er som er blitt gjort og vurdere om barnehagen har gjort det de skal, sier hun.

– Bygg gode relasjoner i fredstid

– Har du noen tips til hvordan man kan få til et godt foreldresamarbeid også om vanskelige saker?

– Foreldre ønsker seg barn som er lykkelige, trives og er fornøyde. Derfor er også foreldre veldig sårbare på sine barns vegne. Når noe går galt er man midt i et kaos av følelser. Man er ikke profesjonell på sitt barns vegne. Da er det viktig at man møter en profesjonell part i barnehagen og at barnehagen har rutiner for hvordan de skal møte foreldre som befinner seg i en slik situasjon, sier Skinstad-Jansen.

– Det er viktig at man som ansatt reflekterer over hvilke holdninger man har og hvordan man skal møte foreldre, uavhengig om de oppleves som krevende eller ikke, fortsetter hun.

FUB-lederen råder barnehagene til å bygge gode relasjoner i fredstid.

– Vi mener det er lurt å bruke foreldremøter til å avklare hvilke forventninger man har til hverandre. Det er viktig at man er tydelig på hva foreldrene kan forvente av barnehagen og på hva barnehagen forventer av foreldrene. Bruk tid på å bli kjent med hverandre, sier Skinstad-Jansen.

Ønsker bemanningsnorm i hele åpningstiden

En annen sak som i stor grad har opptatt Skinstad-Jansen og utvalget denne perioden, er bemanning i barnehagene.

– Det er bra at det nå har kommet en minimumsnorm for antall barn per ansatt og en styrket pedagognorm, men vi er opptatt av at dette bare er et første steg på veien, sier den avtroppende FUB-lederen.

– Vi ønsker oss at bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden, for vi vet at mange barnehager er ganske godt dekket av personell midt på dagen, men at det fortsatt er foreldre som forteller om dager der det bare er én voksen og kanskje over 15 barn når de leverer barnet om morgenen. Man er veldig sårbar under leveringstiden på morgenen, det samme gjelder på ettermiddagen når man er trøtt og sliten. Derfor mener vi det er viktig at det er god bemanning gjennom hele barnehagedagen, sier hun.

Marie Skinstad-Jansen deltar på et arrangement under Arendalsuka.
Marie Skinstad-Jansen deltar på et arrangement under Arendalsuka.

Gode overganger

At barn opplever gode overganger både fra hjem til barnehage og fra barnehage til skole, har også vært en viktig sak for utvalget.

– Det kan variere veldig fra kommune til kommune og også innad i en kommune hvor god man er på overgangen fra barnehage til skole. Nå er det heldigvis lovfestet en gjensidig plikt for skoler og barnehager til å samarbeide for å sørge for en trygg og god overgang for barn fra barnehage til skole. Det er viktig at begge parter er forpliktet i dette samarbeidet, sier Skinstad-Jansen.

– Vi er også opptatt av at overgangen fra hjem til barnehage skal skje på barnets premisser, og at man derfor ikke må låse seg fast i de tradisjonelle tre dagene med tilvenning, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Studiebesøk gjorde inntrykk

I løpet av sine snart fem år som FUB-leder har Skinstad-Jansen besøkt mange barnehager over hele landet.

– Jeg har sett utrolig mye spennende. Det er gøy å se hvordan det jobbes rundt omkring, og hvordan man kan oppnå god kvalitet på mange forskjellige måter, sier FUB-lederen.

Hun husker særlig ett studiebesøk i Tromsø.

– Der besøkte vi en barnehage som hadde et ark hengende på alle dørene sine med setningen: «Så fint at du forteller meg dette, det skal vi snakke mer om senere». Det handlet om hva de ansatte skulle gjøre hvis et barn fortalte at det hadde opplevd ting som ikke var greit. Barn kommer gjerne med noen små drypp, de forteller ikke nødvendigvis hele historien. For å sikre at alle ansatte i barnehagen håndterte dette på samme måte, skulle de si denne setningen og deretter gå til nærmeste leder og fortelle det de hadde hørt, så skulle det følges opp, sier FUB-lederen.

– Det gjorde inntrykk på meg. Det er så viktig at man jobber godt gjennom hele organisasjonen. Hvis rutinene ikke er kjent for alle, virker de heller ikke, sier hun.

– Kommer fortsatt til å holde øye med sektoren

– Hvilke saker tror du blir viktige i sektoren fremover?

FUB 2015-2019: Miriam Paulsen, Honoratte Kashale, Espen Agøy Hegge, Marie Skinstad-Jansen, Hege Tegler, Yngvar Natland og Audun Fiskum.
FUB 2015-2019: Miriam Paulsen, Honoratte Kashale, Espen Agøy Hegge, Marie Skinstad-Jansen, Hege Tegler, Yngvar Natland og Audun Fiskum.

– Lovforslaget som skal regulere det psykososiale miljøet i barnehagen hadde høringsfrist i midten av november. Det blir spennende å se hva man til slutt lander på der, sier Skinstad-Jansen.

Hun tror også at bemanning fortsatt vil være et hett tema fremover.

– I dag er det mange flere krav til hva en barnehage skal være og gjøre enn det var da jeg selv gikk i barnehagen. Samtidig er barna yngre når de starter i barnehagen, sier Skinstad-Jansen. Og fortsetter:

– Alle er opptatt av tidlig innsats. Det er en veldig fin tanke, for det handler om at det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, men det stiller også noen krav til barnehagen om både ressurser og kompetanse. Mange barnehageansatte er tydelige på at de må være flere ansatte for å kunne levere den kvaliteten man ønsker. Det blir spennende å se hvordan denne etterspørselen blir møtt i tiden fremover.

– Hvordan blir det å snart skulle tre ut av rollen som FUB-leder?

– Det blir veldig rart, for jeg har trivdes i denne rollen. Jeg kommer nok til å fortsette å følge nøye med på hva som skjer i sektoren, avslutter Skinstad-Jansen med et smil.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmer av FUB. Hvem som skal sitte i utvalget de neste fire årene er i skrivende stund ikke kjent.

Powered by Labrador CMS