Saken er etterforsket ved Bergen sentrum politistasjon. Foto: Googlemaps

Risikerer tiltale etter at de ikke gikk videre med opplysninger om vold mot tre søsken

To styrere i barnehagen mottok gjentatte ganger opplysninger om at tre barn skal ha blitt utsatt for vold i hjemmet – uten å gå videre med saken.

Publisert

I fjor vår leverte Bergen kommune inn en politianmeldelse etter at en barnehage hadde unnlatt å varsle barnevernet om mistanke om vold i hjemmet.

Ifølge NRK vil det i løpet av noen måneder bli avgjort om noen blir tiltalt for ikke å prøve å avverge en straffbar handling.

- Jeg håper å få saken påtaleavgjort i løpet av høsten, skriver politiadvokat Elisabeth Ryen i en e-post til NRK.

Tre år og en rekke meldinger

Det var i mars 2013 at styreren i en barnehage i Bergen fikk beskjed om at et barn hadde fortalt en ansatt at barnet selv og to søsken ble slått og lugget av foreldrene. 

Styreren varslet ikke barnevernet.

Et nytt notat i april året etter førte heller ikke til at styreren foretok seg noe.

Høsten etter fikk barnehagen en ny styrer, som i løpet av ett og et halvt år fikk sju nye skriftlige meldinger om at barna fortalte om vold i hjemmet.

Først da den nye styreren ble sykmeldt i 2016, skjedde det noe da stedfortrederen tok affære.

Kommunen anmeldte

I april i fjor valgte byrådet I Bergen kommune å politianmelde forholdet. De ba politiet om å starte en etterforskning for å avklare om barnehagen på straffbart vis har unnlatt å avverge straffbare handlinger (straffelovens paragraf 196).

Byrådet ba også politiet vurdere om barnehagen har brutt opplysningsplikten etter barnehagelovens paragraf 22 selv om brudd på denne ikke kan straffes.

Ønsker avklaring i lovverket

Kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen, Trine Samuelsberg, sier til NRK at det av to grunner er viktig å få saken avklart. Det ene er at barnehageansatte i lang tid har måttet leve med en anmeldelse uten å vite hva som skjer.

- Det andre er at vi trenger en avklaring på hva lovverket mener om at barnehageansatte ikke følger plikten til å melde fra om mishandling, for å beskytte barn. Denne saken var så alvorlig at vi ønsket en avklaring i lovverket, noe som aldri er gjort før, og som vi er avhengige av for å vite hvordan vi skal håndtere slike saker i framtiden, sier Samuelsberg til NRK.

- Tar saken på stort alvor

Lederen for selskapet som den aktuelle barnehagen er en del av, sier til NRK at saken er tatt på stort alvor.

- Vi har gjort alt vi kan for at dette ikke skal skje igjen. Vi har hatt organisasjonslæring for de ansatte, gjennomgått rutinene våre og utbedret ting som var nødvendig å utbedre, sier lederen til NRK.

Også lederen for barnehageselskapet ser fram til at saken kan bli avklart.

  • Straffeloven § 196, plikt til å avverge et straffbart forhold: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…).»
  • 22 i Barnehageloven: Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.
Powered by Labrador CMS