DEBATT

Ingvild Åmot og Eirik Baardsgaard har en alternativ løsning på hvordan man kan sikre bemanning i barnehagen gjennom hele dagen.
Ingvild Åmot og Eirik Baardsgaard har en alternativ løsning på hvordan man kan sikre bemanning i barnehagen gjennom hele dagen.

Bemanningsnorm i barnehagen – uløste utfordringer

I barnehagen ønsker vi nok hender og fang til å ta vare på alle de flotte barna som går der, skriver artikkelforfatterne, som her presenterer sin løsning på nok bemanning hele åpningstiden.

Publisert

At det kom en bemanningsnorm høsten 2018 som sier at det skal være maks tre barn under tre år og maks seks barn over tre år per voksen i barnehagen, var betimelig og kjærkomment.

Utdanningsforbundet (UDF) (2018) krever at normen må gjelde i hele åpningstiden, noe normen ikke sikrer. Kunnskapsministeren har svart med et anslag på 13,8 milliarder i økte utgifter for å gjennomføre dette (Stortinget, 2018). UDF (2018) rapporterer at det er færre ansatte tilstede enn den oppgitte bemanningen i halvparten av observasjonene i en barnehagedag, noe som bekrefter egne erfaringer fra praksis.

Vi mener at behovet for nok bemanning fortsatt er den største utfordringen i barnehagen i dag. Vi ønsker her å presentere vårt innspill i debatten.

Vi vil sette søkelyset på UDFs krav.

Vi tar utgangspunkt i en tenkt barnehage som er åpen ti timer per dag og oppfyller bemanningsnormen. De fleste barnehager i dag har et vaktsystem der de ansatte begynner til ulike tider, slik at dagen blir dekt opp fra åpning til stenging. De ansatte jobber fulltid og vil være på jobb åtte timer hver dag, inkludert 30 minutters pause.

Dette etterlater et tomrom på to timer per ansatt per dag, som må dekkes inn. Disse timene vil være enten på starten eller slutten av åpningstiden, da fulltidsansatte vil ønske sine åtte timer sammenhengende. Vi strever med å se at det skal la seg gjøre å fylle opp starten og slutten av dagen slik det nå skisseres. Slike deltidsstillinger er ikke en ønsket politikk, og det er vanskelig å se hvordan man skal få tak i nok personale til dette.

Hvordan styrke tilbudet

Vi vil her presentere et alternativ.

Vi ønsker å løfte frem hvordan man kan styrke tilbudet til barna ytterligere, innenfor den samme økonomiske rammen som forslaget til UDF.

Istedenfor å bruke en eventuell investering på å innfri normen gjennom hele dagen vil det etter vårt syn være mer hensiktsmessig å investere i ekstra ansatte på barnehagen, slik at man sikrer seg nok voksne sammen med barna midt på dagen, også når det skal gjennomføres pauser, planleggingstid osv. I dag har pedagoger fire timer planleggingstid hver uke, og fagarbeidere/assistenter gjerne to timer. Utover planleggingstid og pauser kommer ulike møter, foreldresamtaler, matlaging etc. Alt dette er helt nødvendig for å sikre en faglig sterk og samkjørt barnehage med høy kvalitet.

Slike behov bør allikevel ikke gå på bekostning av barnas direkte tilgang på voksne gjennom dagen.

Vår mening er at man bør endre ordlyden i kravet fra antall ansatte i barnehagen i forhold til antall barn, til å sikre ansattes tilstedeværelse sammen med barna.

Kravet bør derfor forsterkes til å gjelde en ansatt per seks storbarn/tre småbarn fysisk tilstede sammen med barna, og ikke kun som en norm.

Hvor stor del av dagen dette lar seg gjøre vil avhenge av flere ting, først og fremst barnehagens åpningstid, men det bør minst la seg gjennomføre fra den siste voksne kommer på jobb, og fram til den første drar hjem. Nøyaktig hvordan vaktene bør fordeles utover dagen for å gi barna tettest oppfølging, må etter vårt syn være opp til hver enkelt barnehage. Dette fordi de fleste familier har en relativt fast rytme i uka som dikterer sånn omtrent når barna kommer og når de blir hentet.

På noen barnehager vil det for eksempel være mange barn som kommer tidlig, noe som kan kreve en ekstra tidligvakt.

Gir ekstra ressurser

I vår tenkte barnehage er barna delt i tradisjonelle avdelinger, selv om det finnes mange ulike måter å organisere barnehager på. Om en avdeling har opptil 12 plasser (12 storbarn eller seks småbarn), må det da med vår modell være tre ansatte, som jobber eksempelvis 0700-1500, 0800-1600 og 0900-1700.

Dette vil gi en "ekstra" voksenressurs fra 0900-1500, altså seks timer hver dag, totalt 30 timer i uken.

Hvis vi forutsetter at to av de tre er pedagoger, vil tiden det er en ansatt borte fra avdelingen for planleggingstid eller pauser utgjøre 17,5 timer i uka. I tillegg kommer alle andre "tidstyver". Hvis avdelingen har 13-18 plasser, vil det med vår modell kreve fire ansatte, normalt to pedagoger og to fagarbeidere. Da vil eksempelvis en pedagog og en fagarbeider jobbe 0700-1500, og de to andre fra 0900-1700.

Dette gir igjen "ekstra" bemanning fra 0900-1500, totalt 30 timer i uken. De samme "tidstyvene" som i forrige eksempel, vil utgjøre 22 timer.

Kort oppsummert ønsker vi at det ses på muligheten for å utvide personaltettheten i barnehagene, men på en måte som gir hver enkelt barnehage friheten til å sette inn denne ressursen på en måte som bidrar til at alle barn har tilgang på voksne i tråd med normen, hele den tiden de er i barnehagen.

Kompleks og viktig debatt

Debatten om hvordan barnehagen bør organiseres i framtiden er meget kompleks og svært viktig.

De fleste barn under skolealder går i dag i barnehage, og barnehagen spiller en viktig rolle i lek og læring og muligheter for en god start i livet. Vi ønsker nok voksne til å være sammen med barn hele dagen i barnehagen. For at det skal være mulig behøver vi en styrking som gjør at det til enhver tid er nok ansatte til stede i henhold til normen.

Vi tar gjerne imot flere ansatte tilstede på morgen og ettermiddag, og tettere bemanning midt på dagen, men om vi må velge, tar vi tettere bemanning i de delene av dagen hvor det er mest sårbart på grunn av mange aktiviteter.

Vår anbefaling er derfor en ekstra voksen inn i alle grupper, på den måten som gjør hver enkelt avdeling og barnehage best mulig rustet til å følge opp barna.

Innlegget ble først publisert i Adresseavisen.

Powered by Labrador CMS