– Målet er at alle barnehagene skal ha et godt mattilbud, uten at de med lavest inntekt skal føle at de blir presset på foreldremøtene til en matpris som blir vanskelig å håndtere, sier Ida Ohme Pedersen som sitter i kommunestyret i Bærum kommune.
– Målet er at alle barnehagene skal ha et godt mattilbud, uten at de med lavest inntekt skal føle at de blir presset på foreldremøtene til en matpris som blir vanskelig å håndtere, sier Ida Ohme Pedersen som sitter i kommunestyret i Bærum kommune.

Tester ut inntektsgradering av kostpenger: – Målet er at alle barnehagene skal ha et godt mattilbud

I Bærum kommune får familier som har fått innvilget redusert foreldrebetaling en tilsvarende reduksjon i kostpenger.

Publisert

Høsten 2017 vedtok Hovedutvalg for barn og unge (BAUN) i Bærum kommune en kostpengereduksjon for foreldre med lav inntekt – gjeldende fra høsten 2018.

– Målet er at alle barnehagene skal ha et godt mattilbud, uten at de med lavest inntekt skal føle at de blir presset på foreldremøtene til en matpris som blir vanskelig å håndtere, sier Ida Ohme Pedersen. Hun sitter i kommunestyret i Bærum og er gruppeleder for Bærum FrP.

Det er Stortinget som vedtar maksprisen for en barnehageplass (2910 kroner per måned i 2018). Samtidig sier forskrift om foreldrebetaling i barnehager at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for en barnehageplass.

– Kostpengereduksjonen følger samme modell som den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen. Det betyr at den reduksjonsprosenten familien får for barnehageplassen, får de også i matpengeprisen, sier Ohme Pedersen.

– Vil ikke at noen skal føle press

Bakgrunnen for ønsket om å teste ut ordningen med kostpengereduksjon, var en revisjonsrapport som beskrev hvordan foreldre som opplevde at det var et godt mattilbud i barnehagen, var mer fornøyde med barnehagetilbudet enn foreldre som var mindre fornøyd med mattilbudet, opplyser lokalpolitikeren.

Ida Ohme Pedersen sitter i kommunestyret i Bærum og er gruppeleder for Fremskrittspartiet. Hun var med på å fremme forslaget om en intektsgradering av kostpenger.
Ida Ohme Pedersen sitter i kommunestyret i Bærum og er gruppeleder for Fremskrittspartiet. Hun var med på å fremme forslaget om en intektsgradering av kostpenger.

– Samtidig nevnte rapporten at det er foreldreutvalget i hver barnehage som i stor grad påvirker matprisen. Vi ønsket å unngå at lavinntektsfamilier skulle føle seg presset av majoriteten til å bli med på en matpris som kunne bli krevende for noen familier, sier Ohme Pedersen.

Bærum FrP fremmet i mars 2017 følgende forslag: «BAUN foretar en vurdering av kostpenger, sett i lys av tiltak mot barnefattigdom i Bærum kommune, herunder om matpenger skal inngå som en del av redusert betaling».

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vedtok kommunestyret under budsjettbehandlingen i desember 2017, at foreldrebetaling for matpenger skulle følge samme reduksjonsmodell som foreldrebetaling for barnehageplass. Ordningen skulle tre i kraft august 2018.

Ohme Pedersen opplyser at ordningen gjelder alle barn fra lavinntektsfamilier i Bærum, uavhengig av om de går i en privat eller kommunal barnehage.

– Den skal gi alle barnehagene mulighet til å ha et godt mattilbud, selv om det skulle medføre noe høyere kostpenger, sier hun.

Stor variasjon

I tillegg til maksprisen for en barnehageplass, kan barnehager ta betalt for kost. Kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene, og betalingen for mat skal være på et slikt nivå at barnehagene ikke tjener penger på det.

Barnehage.no har tidligere skrevet at det er store variasjoner i hvor mye barnehageforeldre betaler i kostpenger per måned. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet betalte foreldre i snitt 268,40 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 310,90 kroner i private barnehager per 15. desember 2017. I noen barnehager betaler foreldrene imidlertid flere hundre kroner mer i kostpenger per måned.

Rådmannen i Bærum har foretatt en kartlegging av kosthold, matservering og kostpenger i barnehagene i kommunen. Et skjema med spørsmål om barnehagenes matordning, hva som eventuelt dekkes av ordinær foreldrebetaling og hva som dekkes av kostpengene ble sendt ut til alle kommunale og private barnehager. Totalt kom det inn svar fra 103 av 141 barnehager.

Kartleggingen avdekket at det også innad i Bærum er store forskjeller i hvor mye foreldrene betaler i kostpenger.

– I Bærum varierer matprisen i de forskjellige barnehagene fra 100 til 800 kroner per måned. De høyeste beløpene kan være krevende for mange familier. Samtidig vil mattilbudet være bedre der man betaler mest. Derfor har vi innført denne ordningen med kotspengereduksjon, sier Ohme Pedersen.

Gjennomsnitt for kostpenger i Bærum kommune er 400 kroner per måned, ifølge kartleggingen.

Evalueres til våren

Det er Bærum kommune som dekker inn den prosentvise summen som familier med lav inntekt får i avslag på kostpengene.

Ordningen koster kommunen om lag en halv million kroner per halvår.

– Ser dere noen virkning av dette tiltaket?

– Ordningen ble innført i august 2018, og skal evalueres i løpet av våren 2019. Da vil evalueringen vise om dette har hatt ønsket virkning, sier Ohme Pedersen.

Powered by Labrador CMS