Stortingsrepresentant Kjersti Toppe har tatt dissens i to spørsmål knyttet til barnehager foran behandlingen av Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram. Partiet startet sitt landsmøte fredag.
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe har tatt dissens i to spørsmål knyttet til barnehager foran behandlingen av Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram. Partiet startet sitt landsmøte fredag. (Foto: Foto: Istock/Paul S. Amundsen)

Sp sier nei til å lovfeste antall pedagoger

Senterpartiets programkomite vil «arbeide for jevn og høy kvalitet i barnehagene», men flertallet vil ikke forplikte seg til noe tall.

Fredag starter Senterpartiets landsmøte i Trondheim. I forslaget til prinsipp- og handlingsprogram vektlegger partiet å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet.

Partiet vil:

  • Arbeide for jevn og høy kvalitet i barnehagene.
  • Opprettholde skillet mellom barnehage og skole.
  • Ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året.
  • Ha gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i områder med store sosioøkonomiske og integreringsmessige utfordringer.
  • Styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov.
  • Sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager.
  • Ha like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider osv.
  • Sikre at ansatte i barnehagene snakker godt norsk.

– Norm kan gi skvis

Et forslag om å innføre bemanningsnorm med mål om 50 prosent pedagoger og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene fikk ikke flertall i programkomiteen.

– Her er det vel ordførerpartiet Senterpartiet som er kommet inn, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe som sammen med Beate Marie Dahl Eide har tatt dissens i dette spørsmålet.

 

Les også: PBL og foreldre sammen i kampen for flere pedagoger

Toppe forklarer at partiet har mange kommunepolitikere som opplever å få mange pålegg fra staten uten at det nødvendigvis følger penger med.

– Hvis ikke en bemanningsnorm blir fulgt opp med ekstra ressurser, står kommunepolitikerne i en skvis. Da mener Senterpartiet at i stedet for bemanningsnorm, skal vi kreve å få styrket kommuneøkonomien. Og så skal vi ha tiltro til at kommunene vil sikre tilbudet på best mulig måte, sier Toppe.

– Men det er ikke du enig med partiet ditt i?

– Jeg mener at barnehage er et så viktig felt at vi skal ha krav om 50 prosent barnehagelærere. Sektoren har endret seg veldig mye de siste 15-20 årene, og nå kommer de fleste ettåringer inn i barnehagene. Da må det etter min mening stilles klare krav til kvaliteten, sier Kjersti Toppe.

Dissens på utbytte

Sist helg stilte landsmøtet i SV et ultimatum om at partiet ikke vil støtte en regjering dersom denne ikke samtidig legger ned forbud mot å ta ut utbytte i private barnehager.

Les også: SV til krig mot profitt i barnehager

Les også: Ap-Jonas sier blankt nei til SVs barnehage-ultimatum

Les også: Tok profitt-debatten på Dagsnytt Atten

Temaet er også berørt i Senterpartiets forslag til prinsipp- og handlingsprogram. Der heter det blant annet:

«Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern. Barnehager er et viktig tilbud til landets barnefamilier og finansieres gjennom store offentlige overføringer. Barnehagene skal være en del av lokalsamfunnet og folk og folkevalgte skal kjenne barnehagens ledelse, styre og drift.»

Også her har Toppe og Eide tatt dissens. De ville ha følgende formulering inn:

«Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere. På sikt bør hoveddelen av norske barnehager drives av kommunene, med et betydelig innslag av private ideelle barnehager, stiftelsesbarnehager og foreldreeide barnehager.»

– Hvordan vil dere gjennomføre dette i praksis? 

– Det har vi ikke tatt stilling til konkret. Men når de private er så store som de er, når de gjør en stor jobb på barnehagefeltet, og når det får så mye penger fra fellesskapet, så må vi se om det er mulig å endre barnehageloven på dette feltet, sier Kjersti Toppe.

Ideologisk debatt

Hun sier at Senterpartiet ikke ser på enkeltstående barnehager som den store trusselen, men er skeptiske til at kjedene overtar større og større deler av sektoren.

– Da har vi sett eksempler på at fellesskapets penger har havnet til og med ut av landet i stedet for å gå til barna som de var tiltenkt.

– Men gjør ikke de private barnehagene, også de som er i kjeder, en god jobb?

– Joda, det gjør at dette blir en vanskelig politisk debatt. Vi har ingen holdepunkter for å si at det er dårlig kvalitet i barnehagene. Dette er mer en ideologisk debatt som handler om hvordan vi vil drive offentlige velferdstilbud i framtida: Både skoler, barnevern, barnehager. Da er det en fare, hvis kommersielle konsern som driver etter en ren forretningsmessig modell overtar en stor del av sektorene, at pengene går en annen vei enn det som var hensikten.

–  Kan drive på livstid

Onsdag skrev barnehage.no om Lise Lauvik, som har har investert hele sitt liv og hele sin kapital i en barnehage i ti år, og som vil forbeholde seg retten til å få litt tilbake når det en gang blir rom for det.

Les også: Lise har drevet AS siden 2006 - utbytte har aldri vært noe tema

–  Vil det ikke for en kvinne som har startet barnehage og jobbet knallhardt over mange år føles urimelig om hun ikke på et tidspunkt senere kan høste litt av det hun har sådd?

–  Jo, alle rammebetingelser som endrer seg kan føles urettferdig. Men det er sånn man må forholde seg til når man er en tilbyder innenfor det offentlige. Og i så måte er barnehagene godt stilt. De kan drive på livstid. De vil kunne få lønn og klare seg godt når de først er kommet inn. Det er ikke tilfelle for enhver annen kommersiell bedrift som kan ha korte kontrakter på anbud, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet.

– Må tåle regler

Hun har tatt dissens i prinsipp- og handlingsprogrammet for å få kravet om null profitt på barnehager inn. For hun fastholder at enkelte tjenester står i en særstilling:

– Jeg vil ikke rekommunalisere brøyting, for å si det sånn. Private gjør en stor jobb. Men de må tåle at stat og kommune setter regler for hvordan pengene blir brukt. Jeg kan ikke forsvare et system som tillater utbytte på 100 prosent offentlig finansiert velferdsgode, sier hun.

PS! Kjersti Toppe påpeker at Senterpartiet har et felles prinsipp- og handlingsprogram. Det fører til at programmet både inneholder konkrete forslag til tiltak på kort sikt og mer overordnede tanker om hvilken samfunnsutvikling partiet ønsker på lang sikt.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Debatt

Til toppen