Vi er opptatt av læring og omsorg, og vi skal respektere barndommens egenverdi. Barna skal bli anerkjent og vi bør se barna som subjekter. Samtidig skal barnehagene videreutvikle seg og være en lærende organisasjon.
Vi er opptatt av læring og omsorg, og vi skal respektere barndommens egenverdi. Barna skal bli anerkjent og vi bør se barna som subjekter. Samtidig skal barnehagene videreutvikle seg og være en lærende organisasjon.

«Bare en vikar?»

Politikerne i Norge har den siste tiden hatt økt fokus på bemanning, pedagogtetthet og kvalitet i barnehagen. I grevens tid vil noen si.

  • Dette er en annonse. Redaktørene i Barnehage.no er ikke involvert i produksjonen.

Men spørsmålet er om de har nok kunnskap om barnehagefeltet når de bestemmer de nye normene? Tanken er god. De har virkelig fått øynene opp for viktigheten av kvalifisert og kompetent personale som kan bidra til god læring og utvikling i tidlig alder. Tall fra SSB forteller oss at over 90 % av barn mellom 1-5 år på landsbasis går i barnehage. Det betyr at vi trenger mange gode ansatte rundt omkring i landets barnehager.

Nok bemanning

Når det gjelder kvalitet i barnehagen, som vi pedagoger naturligvis er opptatt av, så er det et diffust og sammensatt begrep som det er vanskelig å definere og måle. Vi er opptatt av læring og omsorg, og vi skal respektere barndommens egenverdi. Barna skal bli anerkjent og vi bør se barna som subjekter. Samtidig skal barnehagene videreutvikle seg og være en lærende organisasjon. Vi forstår derfor at det er de menneskelige ressursene som arbeider i barnehagene som påvirker dette. På denne måten kan vi si at kvalitet er tett knyttet opp mot personalets kunnskap og kompetanse innenfor barnehagefaget. Det er naturlig at fokuset ligger på personalets kompetanse og den nye pedagognormen, men vi må ikke glemme at bemanningsnormen er like viktig for å opprettholde en god kvalitet på barnehagetilbudet. Det handler om å ha gode nok og mange nok ansatte på jobb samtidig. I barnehageloven heter det at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Per dags dato er det styrerne i barnehagene som skal stå inne for at driften er pedagogisk forsvarlig. Dette blir naturligvis praktisert ulikt fra barnehage til barnehage, og derfor må bemanningsnormen på plass raskt slik at utgangspunktet blir likt.

Trenger du å være pedagog for å være en god rollemodell for barna? Ja, vil noen si. For meg handler det om engasjement og et sterkt ønske om å bidra mot samme mål. Barnehagene trenger ansatte som viser omsorg, innehar kunnskap og er tydelige i sin arbeidsmåte. Mange kan ha mye kompetanse innenfor andre fagfelt som også er viktig. Hva med en tverrfaglighet mellom en barnehagepedagog og en barnevernspedagog på samme avdeling? Når vi vet hvor mange barn som går i barnehage, som i tillegg har ulike utfordringer i hverdagen, så forstår vi at det er stort behov for flere ansatte og mer kompetanse i barnehagesektoren. Og ikke minst, kvalifiserte vikarer som kan bidra med sin kompetanse hver eneste dag. 

Stort ansvar

Jeg er utdannet førskolelærer og tok denne utdanningen fordi jeg ønsket å være med på å gjøre en forskjell. Noen vil si at det er store ord, men vi er med på å forme fremtidens generasjon i Norge. Mye ansvar som jeg kjente på hver eneste dag.

For å få gjennomført planene våre trenger vi voksne som er tilstede for barna. Det betyr at ved fravær så er barnehagene helt og holdent avhengig av gode vikarer som ønsker å bidra til en meningsfylt og trygg hverdag for barna.

Jeg har lang erfaring fra arbeid både i barnehage og skole, og har kjent på følelsen av stort sykefravær blant personalet. Til tider er du helt alene og kan føle at du ikke har fullstendig kontroll. Er det en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet? Sykefraværet påvirker voksentettheten, samtidig som trange vikarbudsjetter tvinger oss til å velge hvilken dag vi «trenger» vikaren mest. Dette påvirker hverdagen og kvaliteten på tilbudet til barna. Er det riktig at det skal være sånn? Misforstå meg rett, jeg trivdes kjempegodt i jobben som pedagog, men det er rammene rundt jeg ikke syns var gode nok. Samtidig forteller Utdanningsforbundet oss at rundt 10 000 førskolelærere jobber andre steder enn i barnehage og skole. Da kan vi begynne å lure på hvorfor det er sånn? Handler det om voksentetthet? Pedagogtetthet? Formell fagkompetanse? For min del så er det en kombinasjon av alle disse tingene. Til syvende og sist så er det høye faglige krav som styrer oss i hverdagen. Det kreves tett oppfølging rundt hvert enkelt barn, samt veiledning og opplæring av nytilsatte. Jeg vil si at man innimellom driver med en slags nødpedagogikk for å få dagene til å gå rundt. Styringsdokumenter som barnehageloven og den nye rammeplanen er bare noen av tingene vi skal forholde oss til som pedagogiske ledere. Ved siden av det pedagogiske arbeidet så har du foreldrekontakt, personalansvar og det andre administrative for å nevne noe. Derfor vet vi at det å ha nok voksne tilstede på jobb er kjempe viktig slik at det pedagogiske arbeidet blir gjennomført.

Gode vikarer

For å få gjennomført planene våre trenger vi voksne som er tilstede for barna. Det betyr at ved fravær så er barnehagene helt og holdent avhengig av gode vikarer som ønsker å bidra til en meningsfylt og trygg hverdag for barna. Det at barnehagene er avhengig av vikarer er ingen hemmelighet. Meningene om bemanningsbyråer er mange og delte, og en gjenganger i barnehagene er kommentaren om at en vikar ikke har den samme kompetansen som en fast ansatt. Man får også høre at de ikke kjenner rutinene, ikke kjenner barna, og «bare er vikar her i dag». Det samme har jeg tenkt selv. Første dag en vikar jobber ett sted så er det mye som stemmer med dette utsagnet, men jeg mener det er viktig at vi begynner å anerkjenne viktigheten av gode vikarer som faktisk bidrar med noe positivt hver eneste dag. Mange har mye kompetanse og har ofte et sterkt ønske om å jobbe med barn og bidra i arbeidslivet. Det vi heller ikke må glemme er at mange av disse vikarene gjør en så god jobb at de ofte får tilbud om faste stillinger og lengre vikariater.

Christian Moltzau Arneberg, førskolelærer
Acapedia

Jeg startet selv å jobbe i bemanningsbransjen fordi jeg ønsket å fremme viktigheten av den jobben vikarene gjør. Som pedagog selv så vet jeg hvor avhengig man er av gode vikarer som bidrar på en positiv måte. I Acapedia så har vi som er ansatt i administrasjonen, selv utdanning og erfaring fra arbeid med barn. Dette gjør at vi har god erfaring med hvordan hverdagen er for de som jobber ute i barnehagene. Når det gjelder rekrutteringen av vikarer så er vi nøye med utvelgelsen. Alle kandidatene våre er intervjuet, referansesjekket og har naturligvis levert gyldig politiattest. Acapedia sine vikarer må også gjennom en introduksjonsdag sammen med andre vikarer før de skal ut i jobb. På denne måten får jeg brukt min førskolelærerutdanning og erfaring som pedagogisk leder gjennom opplæring og veiledning av vikarene. Jeg har stått ovenfor de samme utfordringene og vet derfor hva som kreves. Jeg har også gode erfaringer med hvor viktig vikaren kan være, slik at det pedagogiske opplegget blir gjennomført som planlagt, under trygge rammer.

Noen politiske partier har fremmet et forslag om å fjerne muligheten for innleie av vikarer, og har foreslått et generelt forbud mot bemanningsbyråer i alle bransjer i hele landet. Jeg tør ikke tenke på hvordan barnehagene skulle løst hverdagen til tider dersom vi ikke hadde vært tilgjengelig for de. Ved å velge en seriøs aktør som følger de rammene som er satt, så er barnehagene trygge på at vikarene er kvalifisert til å gjøre den jobben de er satt til.

Det er viktig å huske på at det er barna som er hovedfokuset i barnehagen og det er de som er sammen med de ansatte hver dag. De har naturligvis sin subjektive oppfatning av hvordan de opplever barnehagehverdagen, men jeg er helt sikker på at de ikke bryr seg om den voksne er en vikar, bare de blir anerkjent og sett av en voksen.

Kontakt oss i dag og la oss gjøre jobben

Acapedia.no

Mobil 406 09 185

[email protected]

Frognerveien 10, 0257 Oslo

Til toppen