Aktuelle nyheter

Nyheter / 2012 / November / En styrer i hver barnehage

En styrer i hver barnehage

– Hver barnehage må ha sin egen styrer, for å sikre kvalitet for barna, sier Mimi Bjerkestrand.

Foto:

Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, mener unntaket om at en styrer kan sitte på flere "hus", er uheldig.

Utdanningsforbundet har nettopp arrangert sin årlige Styrerkonferanse, og navnet i år var «Ledelse mellom kontroll og tillit». Blant temaene som ble diskutert var den nye modellen med enhetsledelse som er innført en rekke steder i landet.

Denne modellen innebærer at flere barnehager samles i en enhet, med en enhetsleder og fagledere som deler sin tid mellom de ulike barnehagehusene.

– Denne omorganiseringen kan få en rekke negative konsekvenser. Utdanningsforbundet mener det bør lovfestes at det skal være en egen styrer i hver av «barnehagehusene» som blir sammenslått, sier Utdanningsforbundets leder, Mimi Bjerkestrand, i en pressemelding.

Større avstand

Da forsker Heidi Nicolaisen presenterte Fafo-rapporten «Tidstyver i barnehagen» på Styrerkonferansen, viste hun til at erfaringene med omorganiseringen er delte.

Det er imidlertid en tydelig tendens til at nærheten mellom ledelse og ansatte er blitt mindre og at fagledere er mindre tilgjengelig enn styrer var tidligere.

Mette Vaagan Slåtten ved Førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus kommenterte Nicolaisens innlegg, og mente at den nye organiseringen først og fremst er politisk bestemt, og at den «skaper tidstyver». Det skyldes blant annet større grad av kontroll og krav om rapportering.

Delte meninger

Slåtten har sammen med sin kollega Ann Kristin Larsen utgitt en forskningsrapport om omorganisering i barnehagesektoren. Ifølge denne rapporten er det generelt lederne som er mest positive til omorganiseringen.

Omtrent halvparten av de pedagogiske lederne mener at omorganiseringen har bidratt til økt myndiggjøring og mer utfordrende arbeidsoppgaver, mens den andre halvparten mener endringene har bidratt til at man fjerner seg fra de pedagogiske kjerneoppgavene.

Ny barnehagelov

Ifølge dagens lov skal det bare unntaksvis være mulig å organisere barnehager slik at man ikke har en styrer i hver barnehage. Nå planlegges det en ny barnehagelov i Norge.

I januar ble utredningen NOU 2012:1 Til barnas beste lagt fram, og Øie-utvalget, som sto bak utredningen, mener at det fortsatt skal være mulig å gjøre unntak fra regelen om én styrer i hver barnehage.

I utredningen heter det imidlertid at «Styrerens oppgaver tilsier at vedkommende til daglig bør være mest mulig til stede i barnehagen». Det sies også at «styrerens rolle er av uvurderlig betydning i videreutviklingen av barnehagen som pedagogisk institusjon til beste for barn og foreldre.»

Mindre tid til det viktigste

Utdanningsforbundet ser at praksisen med sammenslåing av flere barnehager ofte fører til mindre tid til å utføre de viktigste oppgavene i den enkelte barnehage.

– Vi opplever at styrere er nødt til å delegere en del lederoppgaver til de pedagogiske lederne, som da får mindre tid til å skape et godt leke- og læringsmiljø og fremme barnas utvikling, sier Bjerkestrand.

– Tilstedeværelse er helt sentralt for god ledelse i barnehagene. Man kan vanskelig være en faglig motivator dersom man verken kjenner barna eller de ansatte spesielt godt, sier hun.

De fleste styreroppgavene krever nærhet til barn, foreldre og personale. Utdanningsforbundet mener at styreren er nødt til å være til stede på en daglig basis hvis barnehagen skal sikre et pedagogisk arbeid til beste for barna.

Ny barnehagemelding

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil komme med en ny stortingsmelding om barnehagene i vinter.

Utdanningsforbundet har gitt flere innspill til denne meldingen, men behovet for en styrer i hver barnehage er noe av det forbundet har lagt stor vekt på.

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.9 kommentarer

Avtalen som er gjort med kommunen har sikret ansatte i Statoil barnehageplass på dagen - uansett når på året barnet er født. Det har satt sinnene i kok hos 25 foreldrepar som må stille seg bakerst i køen for å få barnehageplass, mens ingen av de tolv plassene i dag er i bruk, skriver Harstad Tidende.

Retten til plass innfridd

– Det oppleves urettferdig at 12 plasser er reservert til oljeselskapets arbeidstakere. De går utenom den vanlige køen, hevder foreldre overfor avisa.

Barnehagefaglig rådgiver Ingvild Rogstad bekrefter overfor barnehage.no at oljeselskapet Statoil har kjøpt opp 12 plasser i de kommunale barnehagene, men påpeker at kommunen har oppfylt retten til barnehageplass til alle som har krav på dette.

– Den aktuelle avtalen som er inngått med Statoil gjelder kun for barn uten lovbestemt rett til plass. Opptak i disse plassene vurderes av Statoil, etter at alle barn med lovbestemt rett til plass har fått et tilbud om plass ved hovedopptak. De tolv plassene ville ikke vært opprettet om ikke avtalen med Statoil var inngått, påpeker Rogstad.

Ifølge Harstad Tidende opplyser Rogstad at opprettelsen av disse 12 plassene var en forutsetning for å opprette totalt 50 nye plasser. Rogstad avviser overfor barnehage.no at salget av de 12 plassene var avgjørende for å kunne etablere nok plasser til å innfri retten til barnehageplass for alle ettåringer født før 1. september.

– Vi var i en prosess der vi måtte vurdere tiltak for å være sikret at alle med rett til barnehageplass fikk det. Da første opptaket var unnagjort, så vi at vi kom i mål. Så kom Statoil på banen. Utvidelsene vi gjorde, har tvert imot ført til at flere enn de med rett til plass, har fått barnehageplass.

Vil vurdere lovligheten 

Men avtalen kommunen har gjort med det private næringslivet kan i verste fall være lovstridig. Utdanningsdirektoratet jobber nå med en uttalelse rundt saken, etter at de tidligere i år fikk en lignende henvendelse sak fra Kristiansund.

Her hadde barnehageløse foreldre seg sett lei på at kommunen solgte plaser til oljeselskapet Shell. En praksis partene hadde hatt i 20 år. Saken havnet hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal - som sendte henvendelsen videre til Utdanningsdirektoratet.

Ifølge en generell uttalelse fra Utdanningsdirektoratet kan ikke en kommune selge barnehageplasser så lenge retten til barnehageplass ikke er oppfylt. Men den retten har både Kristiansund og Harstad innfridd. Likevel kan det ifølge avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Einar Plather, være problematisk at en kommune inngår avtaler med det private næringsliv.

– Opptakskriteriene skal være objektive og etterprøvbare. Inntaket av barn skal skje på et saklig grunnlag, sier Plather.

Han sier videre at rene økonomiske hensyn ved inntak av barn etter at retten til barnehageplass er oppfylt, kan være problematiske.

– På et generelt grunnlag kan det stilles spørsmål om inntaket har skjedd på et saklig grunnlag, sier Plather og opplyser at direktoratet innen kort tid vil ha en uttalelse klar rundt spørsmålet om salg av kommunale plasser til private aktører når retten til barenhageplass er oppfylt.    

Beredskap for oss

Kommunikasjonsrådgiver i Statoil, Anne Marie Fjærli, synes det er leit dersom noen opplever det som urettferdig, men påpeker at plassene er oppretttet av Statoil og betalt av selskapet.

– Bakgrunnen for å inngå avtalen var å avhjelpe situasjonen til Harstad kommune og for å dekke eget behov. Vi må være konkurransedyktieg i rekrutteringen, slik at vi kan ta imot nyansatte som flytter til Harstad hele året, sier Fjærli til Harstad Tidende.

( 01.11.2012 kl. 08:59 )

Må si meg enig i at en god styrer må være tilstede for barna,personalet og foreldrene daglig.Lederen må også bruke tid på avdelingene hver dag,alt for mange prioriterer kontorarbeid i stedet for å være mer tilstede for brukerne i barnehagen. Kontorarbeid er viktig,men alt for mange ledere daffer i jobben og sitter for mye på kontorpulten,det er min mening. En god leder jobber strukturert,effektivt,har kontroll på arbeidsoppgavene og jobber målrettet hele tiden. En god leder bruker også mye tid på avdelingene,jobber med forebyggende arbeid,det skaper gode arbeidsholdninger,trivsel og lederen er en modell for de ansatte.! Personlige egenskaper er kjempeviktig i lederrollen i tillegg til god faglig ballast og erfaring.

Janne Sørheim ( 02.11.2012 kl. 21:47 )

Hei, Hva med barnehage på 10 små barn? Skal den da ha en styrer - styreren har krav på å få styrerlønn for hele stillingen - og deretter, en pedagogisk leder, eller kanskje 2 siden lovens krav er at det skal være 2 ped.ledere på 10 barn. Dvs 1 styrer pluss 2 ped.ledere. Ja, også skal det vel være dobbelt så mange assistenter som det er ped.ledere, altså er vi oppe i 5 personer i en barnehage med 10 barn. Tygg litt på den!

Christian, Oslo ( 03.11.2012 kl. 02:48 )

Det burde være satt et tak på max antall barn pr. styrer. Det er forsåvidt greit at små bhg (og det vil jo praksis først og fremst si familiebarnehager - de har kun et krav om en ped leder som kommer en gang i uka. Ellers er det bare assistenter på jobb!) deler på en styrer. Men realiteten er jo at det blir større og større bhg, og når det er snakk om 50-60 barn pr bhg er det veldig uheldig om en styrer skulle fordele seg mellom flere slike bhg.

Monica ( 03.11.2012 kl. 14:30 )

Christian: En barnehage er en barnehage uavhengig av antall barn. Finnes det virkelig en sånn barnehage, eller er det bare for å problematisere?

Tom, Bergen ( 05.11.2012 kl. 00:17 )

Lederen er "limet" i organisasjonen, så dette er jeg helt enig i. Jeg har selv jobbet et år uten styrer - det var både kaotisk og konfliktfylt. Janne Sørheim, nok en gang er jeg enig med deg! Problemet for mange - tror jeg - er at de ikke har nok kunnskap om dette med å jobbe administrativt/elektronisk, og det blir da en tidstyv for mange i det at de jobber lite effektivt.

Førskolelærer ( 05.11.2012 kl. 09:26 )

Det er kjekt å kunne si seg enig med Mimi. Ledelse handler i første rekke om relasjoner og relasjonesbygging. Da sier det seg selv at avstand mellom lederog ansatte ikke er bra. Ledelse handler selvsagt om mye mer - men å bygge gode relasjoner er det grunnleggende for en leder. Det er viktig å kjenne sine medarbeidere - for å kunne videreutvikle sine medarbeidere. Så mener jeg at barnehagene kanskje skulle investere i ren kontorhjelp som kan avhjelpe på det administrative - og i tillegg utføre jobben mye raskere. En leder skal lede - altfor mange ledere idag får ikke gjort det, nemlig å lede fordi de lar seg sluke av utallige tidstyver. Les Morten Emil Berg om tidstyver - artig lesing:)

Else-Marie Sandvoll, Begeistringsbedrifter ( 06.11.2012 kl. 09:03 )

Pedagogisk ledere er ledere som er tilstede i det daglige, det er de som har det daglige ansvaret på sin avdeling Små barnehager har et oversiktlig miljø og det er få ansatte å lede. Små barnehager er faktisk veldig bra for barn. Hvis hver lille barnehage skulle ha en styrer i 100% stilling i tillegg til Pedagogisk ledere vil de små barnehagene bli borte! Det vil bli en alt for topptung organisering. Er det det vi vil?

Inger Lise Wølner ( 08.11.2012 kl. 10:02 )

Hei, Tom: Ja, de finnes. Jeg har to små barnehager med 10 barn.

Christian, Oslo ( 21.03.2013 kl. 16:29 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar